Влескнига

Добро пожаловать на форум «Влескнига»!

Почта: Jayatsen@rambler.ru.

Предлагаем посетить дружественные ресурсы:

Обсуждение ВК на форуме "Северная Традиция" (Форум отключён!)

сайт «Влескнига»

HECTORа Книга Велеса

Трагедия Свободы

Влес Кнiга

Магура

АвторСообщение
Ять
постоянный участник
Пост N: 121
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.09 08:11. Заголовок: Деды и Бабы (продолжение 6) цитата:
… ночь — Луна … Плеяды… [url = http://www.astronet.ru/db/msg/1236743] http://www.astronet.ru/db/msg/1236743 [/a]


31 июля, 13 часов 43 минуты - 13 Полнолуние.
02 августа (Ильин день, День ВДВ), 13 часов 03 минуты - Луна в перигее (D= 32,8 угл. мин.) на расстоянии 362132 км. от Земли.

Осенние Деды (Восеньскiя Дзяды) православные отмечали на третьей неделе после Покрова
Трiзень Трi Вiеде - Овсiена Влiка - Восеньскiя Дзяды
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_73.htm

(Н.В.С.: «Плеяды» по-Японски — «Субару», а по-Русски — «Волосыни».)
baobab57@qip.ru mkyhe6yu pogorelskiy1957@mail.ru DGg4Gy

ШТО НА НЯ ДИВИШ??? НИГДА РУСИНА НЕ ВІДІВ???

Спасибо: 1 
Профиль
Ответов - 300 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All [только новые]


Ять
постоянный участник
Пост N: 1529
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.15 09:18. Заголовок: Из Арамейской (Сир..Из Арамейской (Сирийской) Библиих

Оглава VI Родословiе от Ноя
А се естi троiцЪ колЪнъ чьловЪцЪхъ въ МiрЪ Сiмъ Хамъ IафЪтъ
Въ лЪто же Господъне 2243 от СМ въ дЪнъ же 27 зiлоса мiнея по съконъчанiю IстоплЪнiя Мiра егъда едiно лЪто iзыде бълагый Ной iже вары Ъго Сiмъ Хамъ а Iафетъ iзъшЪдъ iзъ къвчЪгы а възъшЪдъ на гору Араратьскъе а оузъряше вьсь Мiръ Божiй А се бълаголЪпiе от высi Арарата А пакы оуразумЪхъмъ въ явЪ въсЪ могущьнъ велiчiе Господа Тъворца Саваофа а мiлостi Ъго къ роду НоЪву
А възъзваша Ной а вары Ъго от Арарата къ Гсподу Отню съ мълЪнiемъ а бълагодарЪнiемъ о вЪлiей мiлостi Господъней къ Ною а чадамъ Ъго А речЪ iмъ же Господь Да iсполнiтi Номосъ мъй а ЗавЪты мъi о бърежЪнii вiтанiя въсЪго на земълЪ Да лелеятЪ да любiтЪ въсЪ сущеЪ на земълЪ Да не досадiтi же дъроугу а не оузъвiте нiкаможе нi чьловЪцы нi съкотiе а не iныя же анима а нi гада а нi чаiце А да вящЪтъ надъ вамi же бълагословЪнiе мъЪ А възъжЪгъ Господь надъ Араратъмъ ръдЪнiе вЪлiе мъногоцьвЪтънъ яко знамЪнiе Ъго бълагостi къ чьловЪкъмъ
А насадi Ной а варухi Ъго Сiмъ Хамъ а IафЪтъ вьртогърадi А сътворi въласii вЪлii въ долахъ въкъроугъ Арарата А поча въсЪко съкотiевъ пасiтi а говяды на хълъмахъ лелеятi а въ нырыщЪхъ а въ вьрътЪпехъ зодii тъворiтi А въ нЪкы дънi прiнесоша жЪны варовi пълодi вiнныя въ гърозьдЪхъ мъногыхъ А жЪно НоЪва Рахава поча сь гърозьдiе въ афiсъхахъ оумятi а вълогы давiтi А по нЪкiй дънi въ сь афiсъхахъ сътворiся сiкЪръ А се оузъряхъмъ Ной а възъалкълъ сь сiкЪръ а мъногажьды А бяше пiянъ зЪло а въпа въ сънъ въ зЪлi своя А бо нагъ а босънъ бяше А се оузъряхъмъ варъ Ъго Хамъ

а поча съмЪяся а гълоумiтiся на отня своя Ною А се адЪлъфiямъ своя повЪдашЪ Анъ Сiмъ а IафЪтъ абье оукрывЪ отня Ноя папъломы а iзъгъна Хама iзъ зЪдi НоЪвой А егъда въспрi Ной от съна а оувЪдашЪ о ХамЪ а вЪльмi възъгневашася на Хама А кълятiе възъложi на нь а вьсь родъ Хамовъ А молъвi же Ной аже пълЪмя ХамовЪ да вЪчьно къщЪямы бытi оу пълЪменi СiмовЪ а пълЪменi IафЪтъвЪ
А въ лЪто же ГосподънЪ 2244 от СМ Ной пакы възъшЪдъ на горы Араратъскъю iже вары Ъго Сiмъ Хамъ а IафЪтъ А съвЪщася онЪ А разъдЪлi Ной вьсь Мiръ iже оузърЪнъ бяше съ Арарата на трiе чЪтi промЪжЪ сыовЪ своя Сiма Хама а IафЪта же
А Сiму даяшЪ въсъкраi прЪдЪла Асii а въсЪ стъранi полъдЪнны къ въстоку от Арарата А съта Сiмъ гЪмонъ сiхъ стъранъ
А Хаму въда въсъкраi прЪдЪла Афрii а въсЪ стъранi полъдЪнны къ заходу от Арарата А съта Хамъ гЪмонъ сiхъ стъранъ
А IафЪту же даяшЪ вьсь прЪдЪлъ полънощьнъ а вьсь стъранi iже въсъкраi къ заходу же iдЪже на вьсь краi распрЪстрiся вЪлii голътi а гълЪбi а пърьсь понЪже iзъдЪ ГЪлiосъ въ мале съвЪтъ даяше на сь прЪдЪлы полънощьныя А хъладъ вЪлiй бяше по вьсь дънi А съта IафЪтъ гЪмонъмъ сiхъ стъранъ А iдЪ на полънощь съ родъмъ въ оудЪлъ свой
А сiце въчялi вiтанiе своя Сiмъ Хамъ IафЪтъ къжьдо въ оудЪлЪхъ своя А разъпълодiся от нiхъ же роды чъловЪцЪхъ А вiтаютъ по сь дънi въ МiрЪ сЪмъ
А бълагый же Ной а вънуче Ъго любый Арамъ мЪзiнъ варъ Сiмъвъ осташася съ родъмъ своя оу подъножiя Арарата же Бо вьсь долы а хълъмы лелеяны iмъ же А съкотiе мъножьство съдЪ прЪвiтаху А народiся от Рода АрамовЪ пълЪмя АрамЪi А ешьте iноЪ пълЪмя АръмЪнiевъ А онЪ бяше едiны роды естi адЪлъфосы а вiтающЪ по сь дънi оу горы Араратъскъй
Ной же бълагый по IстоплЪнiю Мiра iмааше вiтанiе своя ешьте 350 лЪтъ Господънiхъ А оумЪрлъ въ лЪто 2592 от СМ А въсЪго вiтанiя Ъго въ мiрЪ сЪмъ бяше 950 лЪтъ
А вары Ъго Сiмъ Хамъ Iафетъ а вънучЪ Ъго Аръфаксадъ Еламъ Ассуръ Лоудъ Арамъ Каiнанъ Ханаанъ Сава Хушъ Мiцраiмъ Фоутъ ГомЪръ Магогъ Мадай Iаванъ Элiса Фувалъ Мешехъ а Фiрасъ а мъногы правънучЪ сътворяхъмъ Ъму гърЪбiщЪ на вЪръшiе горы Арарата възълЪ къвчЪга НоЪва съхъранi Ъго съ чьстiю а печалi вЪлiя А вьсЪ жЪны рода НоЪвi оплакавъше Ъго
Ной же бяше естi бълагый отЪнъ а прадЪдЪнь въсЪхъ родъвъ чьловЪкъвъ iже вьсь вiтанiе своя мъногострьпътьнъ въда на бълагы родъмъ своя А рекълъ а завЪща наслЪдъкъмъ своя яко троуждясь по чЪсьтi а нелЪстно на земълЪ А iсполнiтi ЗавЪты Господу Да възъможе сътворiтi на сь земълЪ iноi ЭдЪмъ въсЪхъ чьловЪкъвъ дъля А сiЪ завЪщаша ПравЪдънъ Ной въсЪмъ чьловЪкамъ
Глава 5. Родословие от Ноя
А это есть троица колен человеческих в Мире: Сим, Хам, Иафет


В год 2243-й от СМ, 27 февраля, через год после окончания Всемирного потопа, вышел благой Ной и с ним сыновья его Сим, Хам и Иафет из ковчега, и взошшли на гору Араратскую и увидели Божий мир и все его великолепие с высоты Арарата, и еще paз убедились наяву во всемогуществе и величии Господа Творца Саваофа и Его милости к семье Ноя.
И обратились и сыновья его с вершины Аpарата к Госроду-Отцу с благодарственной молитвой о великой милости Господа к Ною и детям его. И наказал им Господь, чтобы исполняли Закон Его и заветы Его, чтобы заботились и берегли земную жизнь и любили всех живых созданий на Земле, и не досаждали никому, и не убивали бы никого: ни людей, ни скот, ни других жииотных, ни гадов, ни птиц, и Мое благословение всегда будет над вами. И зажег Господь над Араратом великую многоцветную радугу, как знамение Его благости к людям.
И насадили Ной и сыновья его Сим, Хам и Иафет виноградные лозы, и создали сады большие в долинах вокруг Арарата, и начали разный скот пасти, и развели на холмах коров и коз, и строили в оврагах подходящих и пещерах жилье для людей и клети для скота. И в некий день принесли жены сыновей Ноевыx грозди виноградные, и принесли их очень много. И жена Ноя Рахава начала эти гроздья в широких кувшинах глиняных мять, и уминала их, и давила их, пока не пошел из них сок, и через некоторое время в этих кувшинах сок забродил и образовалось виноградное ииио. И выпил Ной много этого вина и опьянел, и пьяный заснул, обнаженный, в шатре своем, и увидел отца Ноя его средний сын Хам, и стал смеяться и глумиться над отцом своим, и сказал об этом братьям своим. Но Сим и Аафет быстро укрыли отца своего Ноя покрывалом и выпроводили Хама из шатра Ноя. А когда Ной проснулся и узнал о дерзости Хама, то сильно разгневался на Хама и проклял его и весь род Хамов, и с канал Ной, что племя Хама вечно будет служить рабами у племен Сима и Иафета.
В год 2244-й от СМ Ной с сыновьями снова взошел на вершину Арарата, и после их совещания на горе Ной разделил весь мир, который увидел с вершины Арарата, на три части между своими сыновьями Симом, Хамом и Иафетом.
Симу дал все пределы Азии и все южные страны, расположенные к востоку от Арарата, и стал Сим предводителем этих стран.
Хаму же дал все пределы стран Африки и все южные страны, расположенные к западу от Арарата, и стал Хам главным предводителем этих стран.
А Иафету дал все северные пределы стран и все западные страны, где и ледяные торосы, и грязевое месиво, и снега, потому что там от солнца идет мало света и тепла и крепчайшие морозы лютуют почти во все времена года.
И стал Иафет предводителем этих стран и пошел на Север со своей семьей, в удел свой.
И так начали свою жизнь Сим, Хам и Иафет, каждый в своем уделе, и от них расплодился род человеческий и существует в этом мире до сих пор.
А добрый же Ной и любимый его внук Арам, младший сын Сима, остались со своими семьями у подножия Арарата, где все долы и холмы ухожены ими и множество скота здесь обитает. И народились от рода Арама племена арамеев и армян, и они — братья друг другу, и живут до сих пор у горы Араратской.
Ной же после потопа прожил еще 350 лет и умер в год 2592-й от СМ, прожив 950 лет.
И сыновья его Сим, Хам и Иафет и внуки его Арфаксад, Елам, Ассур, Луд, Арам, Каинан, Ханаан, Сава, Хуш, Мицраим, Фут, Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас и многие правнуки сотворили ему могилу на вершине горы Арарата, около Ноева ковчега, и похоронили его с честью и в печали великой, и все жены рода Ноева оплакали его.
Ной же, добрый и благой отец и прадед всех родов человеческих, всю свою многотрудную жизнь отдал на благо родов своих и завещал потомкам своим, чтобы добросовестно и честно трудились на этой земле и исполняли заветы, данные Господу, и старались построить на земле другой Эдем — рай для всего человечества. Это завещал нам Праведный Ной, всем людям: трудитесь честно и счастье свое обретете
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Из Арамейской (Сирийской) Библии
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_507.htm


Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1530
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.15 09:18. Заголовок: Из Арамейской (Сир..Из Арамейской (Сирийской) Библиих

Оглава VI Родословiе от Ноя
А се естi троiцЪ колЪнъ чьловЪцЪхъ въ МiрЪ Сiмъ Хамъ IафЪтъ
Въ лЪто же Господъне 2243 от СМ въ дЪнъ же 27 зiлоса мiнея по съконъчанiю IстоплЪнiя Мiра егъда едiно лЪто iзыде бълагый Ной iже вары Ъго Сiмъ Хамъ а Iафетъ iзъшЪдъ iзъ къвчЪгы а възъшЪдъ на гору Араратьскъе а оузъряше вьсь Мiръ Божiй А се бълаголЪпiе от высi Арарата А пакы оуразумЪхъмъ въ явЪ въсЪ могущьнъ велiчiе Господа Тъворца Саваофа а мiлостi Ъго къ роду НоЪву
А възъзваша Ной а вары Ъго от Арарата къ Гсподу Отню съ мълЪнiемъ а бълагодарЪнiемъ о вЪлiей мiлостi Господъней къ Ною а чадамъ Ъго А речЪ iмъ же Господь Да iсполнiтi Номосъ мъй а ЗавЪты мъi о бърежЪнii вiтанiя въсЪго на земълЪ Да лелеятЪ да любiтЪ въсЪ сущеЪ на земълЪ Да не досадiтi же дъроугу а не оузъвiте нiкаможе нi чьловЪцы нi съкотiе а не iныя же анима а нi гада а нi чаiце А да вящЪтъ надъ вамi же бълагословЪнiе мъЪ А възъжЪгъ Господь надъ Араратъмъ ръдЪнiе вЪлiе мъногоцьвЪтънъ яко знамЪнiе Ъго бълагостi къ чьловЪкъмъ
А насадi Ной а варухi Ъго Сiмъ Хамъ а IафЪтъ вьртогърадi А сътворi въласii вЪлii въ долахъ въкъроугъ Арарата А поча въсЪко съкотiевъ пасiтi а говяды на хълъмахъ лелеятi а въ нырыщЪхъ а въ вьрътЪпехъ зодii тъворiтi А въ нЪкы дънi прiнесоша жЪны варовi пълодi вiнныя въ гърозьдЪхъ мъногыхъ А жЪно НоЪва Рахава поча сь гърозьдiе въ афiсъхахъ оумятi а вълогы давiтi А по нЪкiй дънi въ сь афiсъхахъ сътворiся сiкЪръ А се оузъряхъмъ Ной а възъалкълъ сь сiкЪръ а мъногажьды А бяше пiянъ зЪло а въпа въ сънъ въ зЪлi своя А бо нагъ а босънъ бяше А се оузъряхъмъ варъ Ъго Хамъ

а поча съмЪяся а гълоумiтiся на отня своя Ною А се адЪлъфiямъ своя повЪдашЪ Анъ Сiмъ а IафЪтъ абье оукрывЪ отня Ноя папъломы а iзъгъна Хама iзъ зЪдi НоЪвой А егъда въспрi Ной от съна а оувЪдашЪ о ХамЪ а вЪльмi възъгневашася на Хама А кълятiе възъложi на нь а вьсь родъ Хамовъ А молъвi же Ной аже пълЪмя ХамовЪ да вЪчьно къщЪямы бытi оу пълЪменi СiмовЪ а пълЪменi IафЪтъвЪ
А въ лЪто же ГосподънЪ 2244 от СМ Ной пакы възъшЪдъ на горы Араратъскъю iже вары Ъго Сiмъ Хамъ а IафЪтъ А съвЪщася онЪ А разъдЪлi Ной вьсь Мiръ iже оузърЪнъ бяше съ Арарата на трiе чЪтi промЪжЪ сыовЪ своя Сiма Хама а IафЪта же
А Сiму даяшЪ въсъкраi прЪдЪла Асii а въсЪ стъранi полъдЪнны къ въстоку от Арарата А съта Сiмъ гЪмонъ сiхъ стъранъ
А Хаму въда въсъкраi прЪдЪла Афрii а въсЪ стъранi полъдЪнны къ заходу от Арарата А съта Хамъ гЪмонъ сiхъ стъранъ
А IафЪту же даяшЪ вьсь прЪдЪлъ полънощьнъ а вьсь стъранi iже въсъкраi къ заходу же iдЪже на вьсь краi распрЪстрiся вЪлii голътi а гълЪбi а пърьсь понЪже iзъдЪ ГЪлiосъ въ мале съвЪтъ даяше на сь прЪдЪлы полънощьныя А хъладъ вЪлiй бяше по вьсь дънi А съта IафЪтъ гЪмонъмъ сiхъ стъранъ А iдЪ на полънощь съ родъмъ въ оудЪлъ свой
А сiце въчялi вiтанiе своя Сiмъ Хамъ IафЪтъ къжьдо въ оудЪлЪхъ своя А разъпълодiся от нiхъ же роды чъловЪцЪхъ А вiтаютъ по сь дънi въ МiрЪ сЪмъ
А бълагый же Ной а вънуче Ъго любый Арамъ мЪзiнъ варъ Сiмъвъ осташася съ родъмъ своя оу подъножiя Арарата же Бо вьсь долы а хълъмы лелеяны iмъ же А съкотiе мъножьство съдЪ прЪвiтаху А народiся от Рода АрамовЪ пълЪмя АрамЪi А ешьте iноЪ пълЪмя АръмЪнiевъ А онЪ бяше едiны роды естi адЪлъфосы а вiтающЪ по сь дънi оу горы Араратъскъй
Ной же бълагый по IстоплЪнiю Мiра iмааше вiтанiе своя ешьте 350 лЪтъ Господънiхъ А оумЪрлъ въ лЪто 2592 от СМ А въсЪго вiтанiя Ъго въ мiрЪ сЪмъ бяше 950 лЪтъ
А вары Ъго Сiмъ Хамъ Iафетъ а вънучЪ Ъго Аръфаксадъ Еламъ Ассуръ Лоудъ Арамъ Каiнанъ Ханаанъ Сава Хушъ Мiцраiмъ Фоутъ ГомЪръ Магогъ Мадай Iаванъ Элiса Фувалъ Мешехъ а Фiрасъ а мъногы правънучЪ сътворяхъмъ Ъму гърЪбiщЪ на вЪръшiе горы Арарата възълЪ къвчЪга НоЪва съхъранi Ъго съ чьстiю а печалi вЪлiя А вьсЪ жЪны рода НоЪвi оплакавъше Ъго
Ной же бяше естi бълагый отЪнъ а прадЪдЪнь въсЪхъ родъвъ чьловЪкъвъ iже вьсь вiтанiе своя мъногострьпътьнъ въда на бълагы родъмъ своя А рекълъ а завЪща наслЪдъкъмъ своя яко троуждясь по чЪсьтi а нелЪстно на земълЪ А iсполнiтi ЗавЪты Господу Да възъможе сътворiтi на сь земълЪ iноi ЭдЪмъ въсЪхъ чьловЪкъвъ дъля А сiЪ завЪщаша ПравЪдънъ Ной въсЪмъ чьловЪкамъ
Глава 5. Родословие от Ноя
А это есть троица колен человеческих в Мире: Сим, Хам, Иафет


В год 2243-й от СМ, 27 февраля, через год после окончания Всемирного потопа, вышел благой Ной и с ним сыновья его Сим, Хам и Иафет из ковчега, и взошшли на гору Араратскую и увидели Божий мир и все его великолепие с высоты Арарата, и еще paз убедились наяву во всемогуществе и величии Господа Творца Саваофа и Его милости к семье Ноя.
И обратились и сыновья его с вершины Аpарата к Госроду-Отцу с благодарственной молитвой о великой милости Господа к Ною и детям его. И наказал им Господь, чтобы исполняли Закон Его и заветы Его, чтобы заботились и берегли земную жизнь и любили всех живых созданий на Земле, и не досаждали никому, и не убивали бы никого: ни людей, ни скот, ни других жииотных, ни гадов, ни птиц, и Мое благословение всегда будет над вами. И зажег Господь над Араратом великую многоцветную радугу, как знамение Его благости к людям.
И насадили Ной и сыновья его Сим, Хам и Иафет виноградные лозы, и создали сады большие в долинах вокруг Арарата, и начали разный скот пасти, и развели на холмах коров и коз, и строили в оврагах подходящих и пещерах жилье для людей и клети для скота. И в некий день принесли жены сыновей Ноевыx грозди виноградные, и принесли их очень много. И жена Ноя Рахава начала эти гроздья в широких кувшинах глиняных мять, и уминала их, и давила их, пока не пошел из них сок, и через некоторое время в этих кувшинах сок забродил и образовалось виноградное ииио. И выпил Ной много этого вина и опьянел, и пьяный заснул, обнаженный, в шатре своем, и увидел отца Ноя его средний сын Хам, и стал смеяться и глумиться над отцом своим, и сказал об этом братьям своим. Но Сим и Аафет быстро укрыли отца своего Ноя покрывалом и выпроводили Хама из шатра Ноя. А когда Ной проснулся и узнал о дерзости Хама, то сильно разгневался на Хама и проклял его и весь род Хамов, и с канал Ной, что племя Хама вечно будет служить рабами у племен Сима и Иафета.
В год 2244-й от СМ Ной с сыновьями снова взошел на вершину Арарата, и после их совещания на горе Ной разделил весь мир, который увидел с вершины Арарата, на три части между своими сыновьями Симом, Хамом и Иафетом.
Симу дал все пределы Азии и все южные страны, расположенные к востоку от Арарата, и стал Сим предводителем этих стран.
Хаму же дал все пределы стран Африки и все южные страны, расположенные к западу от Арарата, и стал Хам главным предводителем этих стран.
А Иафету дал все северные пределы стран и все западные страны, где и ледяные торосы, и грязевое месиво, и снега, потому что там от солнца идет мало света и тепла и крепчайшие морозы лютуют почти во все времена года.
И стал Иафет предводителем этих стран и пошел на Север со своей семьей, в удел свой.
И так начали свою жизнь Сим, Хам и Иафет, каждый в своем уделе, и от них расплодился род человеческий и существует в этом мире до сих пор.
А добрый же Ной и любимый его внук Арам, младший сын Сима, остались со своими семьями у подножия Арарата, где все долы и холмы ухожены ими и множество скота здесь обитает. И народились от рода Арама племена арамеев и армян, и они — братья друг другу, и живут до сих пор у горы Араратской.
Ной же после потопа прожил еще 350 лет и умер в год 2592-й от СМ, прожив 950 лет.
И сыновья его Сим, Хам и Иафет и внуки его Арфаксад, Елам, Ассур, Луд, Арам, Каинан, Ханаан, Сава, Хуш, Мицраим, Фут, Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас и многие правнуки сотворили ему могилу на вершине горы Арарата, около Ноева ковчега, и похоронили его с честью и в печали великой, и все жены рода Ноева оплакали его.
Ной же, добрый и благой отец и прадед всех родов человеческих, всю свою многотрудную жизнь отдал на благо родов своих и завещал потомкам своим, чтобы добросовестно и честно трудились на этой земле и исполняли заветы, данные Господу, и старались построить на земле другой Эдем — рай для всего человечества. Это завещал нам Праведный Ной, всем людям: трудитесь честно и счастье свое обретете
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Из Арамейской (Сирийской) Библии
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_507.htm


Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1531
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.15 07:52. Заголовок: Ингвар (912-945гг.) ..


Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской

(34) Игорь (865 Новгород, 80, 945 убит Малом под Искоростенем)
Игорь - первый Рюрикович, родившийся на Русской земле, в Словенах, и наречен в роду своем как Ингвар, и он есть воитель, отец же его Рюрик княжил в Словенах от года 862-го до 879-го, а мать его Русгердь - это вторая жена Рюрика, на которой он женился, когда пришел на Русь…В год 903-й Игорь женился на дочери Олега Ольге, и было ему в то время 38 лет, а Ольге всего 14, но она была очень умная девушка и в год 904-й родила Игорю сына Святослава…
…Великий князь Руси Киевской Игорь много воевал с Царьградом и с печенегами, и с древлянами и заключил мир с греками в год 945-й…
…И в том же 945 году убит был древлянским князем Малом из-за своей жадности, потому что захотел три раза подряд взять дань…
…Могила же его на холме у города Искоростеня есть до сих пор...
Что есть Русь? Хранит ли ее Господь? И когда придет ее конец?
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_485.htm

…Въ тоЪ же 6421 лЪта ДърЪвлянЪ съ кънязьмъ Малъкъмъ затворiся от Iнгъвара а данi больмЪ не даятi Бо устрашiся токъмъ ХЪлъга ВЪлiяго аць ХЪлъгъ оумЪрлъ…А по вЪлЪнiю IнгъваровЪ поiдЪ Асмундъ на ДърЪвляны iже сынъ Фарлофъвъ а ключiся сЪща съ Малъкъмъ А оуязъвi Асмунда въ око едiно от сътрЪлы а едъва не оубi Асмунда А варязi възратiся тъщii

Въ лЪто 6422 прЪставiся Рулавъ сынъ Ягунъвъ а сълъ ХЪлъгъвъ въ ЦарЪгърадъ
Въ тоЪ же лЪта прiзъваа Iнгъваръ въ Кiевъ вьсь прiснь своя А родъ Халъгардъвъ iже наречЪнъ яко ХЪльгъ Въторый А чада Ъго же Iгъръ а Акунъ А чада Ульфа А сь адЪлъфiЪ IскусЪвъ а Слудый а ПрастЪнъ а Карълъ съ сынамъ Iваръмъ а съ чадамi мЪзiнымi А Руалда съ сынъмъ Вуефастъмъ А ВЪлъмунда съ чадамi Канiцаръмъ а ШiхъбЪрнъмъ а Лiбiаръмъ А онЪ же суть варязЪ-русь А от варязЪй-нурманъ прiзъваа ярла Фарълофа Бо старЪйшiй архонтъ а сълъ ХЪлъгъвъ А сынъ Ъго Асмундъ съ вънукъмъ СвЪнъдЪлдъмъ А родъ Ъго Лiдулъ съ Стемiдъмъ А iныя же варязЪ такожде
…Въ лЪто 6423 поiдохъ Iнгъваръ съ АсмундЪмъ на ДърЪвляны А хотяшЪ поiматi iхъ Малька а Ъмоу очiя iзыма вънъ А поiдi съ дъружiною СвЪнъдЪлдъ суть сынъ Асмундъвъ съ къмЪтiю а съ варязьмЪ А побЪдi ДърЪвлянъ же А дань възъложi больмi тяжьку ако же от ХЪлъга Аць Малъкъ оутечЪ въбързЪ съ дружiною малою въ дъбряную чащю аже за Горынiю ръцой А нестЪ сътЪзi во тыi прЪдЪлы А тако же годъзънуЪ от погыбЪлi сь Малъкъ
Въ тоЪ же лЪта 6423 прЪставiся Фарълофъ вЪлiй архонтъ а пьръвъ сълъ а съдъружьнiкъ ХЪлъгъвъ А жiвяху въсЪхъ лЪтъ осьмьдесятЪ а трiе годiнъ А родъ Ъго же суть сынi Асмундъ а вънучЪ СвЪнъалдъ…а наречЪнъ СвЪнъдЪлдъ
Въ тоЪ же лЪта 6423 прiiдша ПеченЪзЪ въпьрвоЪ на Русь А съ мiръмъ отыдутъ от Русi на Iстру на Българы на царя Семiона Аже вЪльмi оубояшася сЪщi съ ГърЪц а отыдоша въ своясЪ за Iстръ же
…В тот же год 913-й затворились от Ингвара древляне с князем Малом (в будущем и в прошлом отец Добрыни и Малуши и дед Владимира) и не стали больше платить дань, потому что боялись только великого Олега, но Олег уже умер…; и по приказу Ингвара пошел Асмунд на древлян, а он был сын Фарлофа, и случилась (ключiся) битва с Малом, и ранил он Асмунда прямо в единственный (? – один - въ око едiно, ну прям Илья Муромец) глаз стрелой и чуть не убил Асмунда, и вернулись варяги без победы (?, а варязi възратiся тъщii - тщии - тщетно, напрасно, впустую).
В год 914-й умер Рулав, сын Хакона (Якуна) и посол Олега в Царьграде.
В тот же год призвал Игорь всю свою родню и род Хальгарда, то есть Олега Второго, и его детей Игоря и Акуна и детей Улеба, а это братья Искусев и Слуд, и Прастен, и Карл с сыном Иваром и с младшими детьми, и Руальд с сыном Вуефастом, и Вельмуид с детьми Каницаром и Шихберном, и Либиаром, и все они варяги-русы, а от варягов-норманнов призвал ярла Фарлофа: ведь он самый главный вождь (старЪйшiй архонтъ) и посол Олега, и сына его Асмунда с внуком Свенельдом, и род Лидула со Стемидом, а также других варягов.
В год 915-й пошел Ингвар с Асмундом на Древлян, и хотели они поймать их князя Мала и ослепить его (очiя iзыма вънъ); и сын Асмунда Свенельд со своей дружиной (съ къмЪтiю) и с варягами победил древлян и возложили на них более тяжелую (больмi тяжьку), нежели (ако же) при Олеге, дань, но Мал вскоре убежал (оутечЪ въбързЪ) от них с небольшой дружиной в густую лесную чащу (въ дъбряную чащю), которая находилась за рекой Горынью, и нет дороги в те края (а нестЪ сътЪзi во тыi прЪдЪлы), и так спасся от погибели (а тако же годъзънуЪ от погыбЪлi) Мал.
В тот же 915 год умер Фарлоф, великий вождь и первый посол и друг (съдъружьнiкъ) Олега, и прожил он восемьдесят три года, а род его - это сын Асмунд и внук Свенальд, или Свенельд.
В тот же год 915-й пришли впервые печенеги на Русь (в другом месте: В год 867-й от РХ возвратился Аскольд из Царьграда с малой дружиной, и случилось горе горькое у полян и в Киеве, и настал голод великий в Полянской земле, и подступили к Киеву печенеги (после смерти Гостомысла в 860г. и захвата Новгорода Руриком в 864г. и распада Великой Руси), но Аскольд многих из них убил, а остальных прогнал) и с миром ушли из Руси к Дунаю, на болгар и их царя Симеона, но очень испугались сражения с греками и вернулись к себе (отыдоша въ своясЪ), за Дунай…

Род Фарлофа, то есть варягов-норманнов (Родъ Фарлафовъ iже варязЪ от нурманъ)
Ульв (Улоф)(762, 797) ->
Гунульф (Гунлоф) - враг Гостомысла (782, 836)
От Гунульфа:
Асмунд (Осмик) (800, 836) и Хакон (Ягун, Якун) (802) - друг Гостомысла
От Хакона (А се ХаконовЪ iже прiiдутъ на Русь а съ бълагъмъ аже завЪща iмъ Хаконъ – придут на Русь с благом как завещал им Хакон): Кьёл (Каял) (827, 857); Рольф (Рулав) (829, 914); Фарлоф (Фрол) (831, 915);
Лидул (833); Стемид (836) – А се сълы ЪстЪ Хелъговы (а это послы Олега).
От Фарлофа: Асмунд – А се къръмiльцъ Святъславль (воспитатель Святослава) (868, 943) -> Свенальд (Свенельд) – А се архонтъ Iнгъварьвъ (воевода Святослава) (892, 977)
От Свенальда: Мууствиг (920); Луудвиг (Лютер, Лют) (923, 975 убит Олегом Древлянским); Нуурвиг (925)
Список из библ. СПЛ. Киев. 1929г. Н.К.
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_508.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1532
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 08:34. Заголовок: Ингвар (912-945гг.) ..


Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
…Въ лЪто 6424 поiдохъ АсмундЪ а СвЪнъалдъ пакы на ДърЪвляны а възя къняжата Святославля въпьръвоЪ

на бърань А бысть отрочЪ Святославлю дъва на десятЪ (? - выделено в тексте, скорее всего исправление, почерк вроде В.Н. Савченко) годiнъ А кърЪпъкъ отрокъ а сЪдЪ на комонЪ дъбрЪ а малый мЪчь а шерЪшiе iмаху А кърмiлЪць Асмундъ съ нiмъ же пъдълЪ
…А наiдоша ДърЪвляны протiву а оустрЪмiся на нь дъружiна СвЪнъалъдъва А къняжата Святославлъ въстрЪмi шерЪшiе своя на ДърЪвляны А сь мало летЪ а оударi комоню нiць въ ножiе а озЪмь А речЪ же СвЪнъалдъ Се кънязь почалъ Да потягънЪмъ дружiно по кънязю Аць оустрашiся ДърЪвляны же варязЪй А побегоша въ гърадъ IскъростЪнъ А затворiша въ нъ
СвЪнъалъдъ же повелЪ сь гърадъ забороламi заключiтi а заставы тъворiтi же А ДърЪвляны въ вънЪ не пущахъмъ а гъладъмъ морiтi донъдЪже кънязя Малька варязЪмъ въдаа Аць кънязъ Малъкъ пакi оутечЪ iзъ гърада вънъ за Горынь А варязi же возъратiся Кiеву тъщii понЪже Малька не поiмаа
Въ лЪто 6427 прЪставiся Горыня бо зЪло немощьна от роды своя а нянЪця възълюблена нЪтiя УлЪбовЪ А положена оу ВъбутовЪ
Въ лЪто 6428 въторыя прiiдутъ ПеченЪзЪ на Русь а iныя роды iхъ же А дань от Iнгъвара възъжелащЪ iмаатi бо суть вълъцы гълаадащЪ Аць ПолянЪ съ варязЪ iзъгнаа сiхъ ПеченЪзЪ за Бужь А Тiверь iхъ iзъбi
Въ лЪто же 6428 зача царъствоватi въ ЦарЪгърадЪ Раманъ а наречЪнъ Лакапiнъ
Въ лЪто 6429 поiдЪ Халъгардъ съ къмЪтiю а съ варязЪ а Русь а СловЪнЪ на въстокъ по ръцЪ АтЪлЪ на Хазары бо хощютъ данъ от Русi iматi А от iныхъ же вЪсЪй аже подъ Русью сущi а вiру iхъ жыдовълянъскою насадiтi а от Русi отятi
Въ лЪто же 6429 прЪставiся Лiдулъ суть старЪйшiй сълъ ХЪлъгъвъ iже сынъ Ягунъвъ бо варязЪ от Нуръманъ

Въ лЪто 6430 прЪставiся Карълъ съварахъ Труворъвъ а отчЪ же Iваръвъ А кьнязъ IзборъстЪ а сълъ ХЪлъгъвъ
Въ лЪто же 6430 оубiЪнъ бысть Халъгардъ СiгънЪтрЪвъ болъшiй сынъ от Хозаръ а iхъ царя Арона А быстъ сЪща оу гърада Бердаа iже въ горы Рiфатьскы iже Съркъландъ А дружина възратiся Кыеву тъщii А мъногы къмЪтi погiбоша А плачь бысть вЪлiй оу ПолянЪхъ

Родословiе рода Хазаръдана къ съконъчанiю царъствиiя Хазаръвъ (Родословие рода Хазардана до окончания Хазарского царства)
В год 916-й пошли Асмунд и Свенельд снова на древлян и взяли княжича Святослава в первый раз на войну, и было отроку Святославу шесть лет (?), и он был крепкий и сильный мальчик и сидел на коне уверенно, и были при нем малый меч и копье (шерЪшiе), и его воспитатель и дядька Асмунд всегда был рядом с ним…
…И увидели древлян напротив себя, и бросилась на них дружина Свенельда, а княжич Святослав поднял копье (въстрЪмi шерЪшiе) в сторону древлян и бросил его на них, и копье немного пролетело и ударилось о землю около ноги коня и сказал Свенельд: Вот князь почин показал, а мы, дружина, поддержим князя -. Но испугались древляне варягов и побежали в свой город Искоростень и заперлись в нем…
…Свенельд же приказал город этот окружить большими деревянными щитами и выставить заставы, и древлян из города не выпускать, и морить их голодом до тех пор, пока не выдадут варягам своего князя Мала, но князь Мал опять убежал из города за реку Горынь, и варяги вернулись в Киев без успеха, потому что Мала не поймали…
В год 919-й умерла Горыня, потому что с рождения была очень нездорова, и она была нянькой и кормилицей любимого своего племянника Улеба и похоронена в Выбутове (ВъбутовЪ)…
В год 920-й во второй раз пришли печенеги на Русь, и некоторые их роды стали требовать от Ингвара уплаты дани, потому что они сродни голодным волкам (бо суть вълъцы гълаадащЪ), но поляне с варягами выгнали этих печенегов за Буг (Бужь), а тиверцы (Тiверь) их избили…
В тот же год 920-й начал царствовать в Царьграде Роман Лакапин…
В год 921-й пошел Хальгард (Олег Второй архонт Игорев) с воинами варягами, и с русами, и словенами на восток по реке Волге (АтЪлЪ) на хазар, которые хотят иметь от Руси дань, а в некоторых селах, которые под Русью, хотят установить свою веру иудейскую (жыдовълянъскою) и отобрать (отятi) их от Руси…
В том же 921 году умер Лидул, старейший посол Олега, который был сыном Хакона, норманнского варяга…
В год 922-й умер Карл, первенец Трувора и отец Ивара, князь изборский и посол Олега…
В год же 922-й в горах Кавказа был убит Хальгард (Олег Второй), старший сын Синеуса (СiгънЪтрЪвъ). Убили его в сражении у города Барда (армян. Партав, iже въ горы Рiфатьскы (Кавказских) iже Съркъландъ (Саркеланде?). Походы на Бердаа подробно упоминаются восточными авторами) хазары под командованием их царя Арона, и дружина вернулась в Киев ни с чем и была великая печаль и скорбь у полян, ведь погибли многие русские воины.
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
…После этих событий оскудел народ тачиков и появилось другое племя, прозванное дейлемиками, предводитель которых некий муж по имени Салар, простер свой жезл во все стороны и завладел Алуанком, Персией и Арменией. Прибыв в Партав, он сразу же завладел им.
В то самое время с севера нагрянул народ незнакомый и чуждый, прозванный рузиками, [численностью] не более трех тысяч. Подобно вихрю, прорвались они через проход обширного моря Каспийского, внезапно достигнув Партава, столицы Алуанка, который не сумел оказать им сопротивление. И город был предан мечу. Отняли они у жителей города все их богатство и имущество. И хотя сам Салар осадил их, но не смог причинить им никакого вреда, ибо те были сильны и непобедимы. Тогда женщины города задумали отравить рузов, дав им напиться из чаши смерти, но те, узнав об этой измене, стали беспощадно истреблять и женщин, и детей их. Пробыв там месяцев шесть, они оставили совершенно опустошенный и разграбленный город и тайно возвратились в свою страну со всевозможной добычей - кн 3. гл.22
Мовсес Каганкатваци. История страны Алуанк (в 3-х книгах). Перевод с древнеармянского Ш. В. Смбатяна, Институт древних рукописей им. Маштоца — Матенадаран, Ереван, 1984 г.
http://www.vehi.net/istoriya/armenia/kagantv/index.html
Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_508.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1533
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.15 07:44. Заголовок: Ингвар (912-945гг.) ..


Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
…Въ лЪто 6432 възъста ДърЪвляны съ кънязьмъ Малъкъмъ на Поляны а на Iнгъвара А многы вЪсi Русi пожьгоша а iныЪ пакостi сътворi А поiдЪ на ДърЪвляны Iнгъваръ съ Асмундъмъ а СвЪнъалдъмъ а съ къмЪтiю а варязЪ А пакы прiмучаа i А Малька не поiмаа А съ данiю вЪлiей възъратiся Кыеву
Въ лЪто 6435 прЪставiся ВЪлъмундъ правънучЪ Гостъмыслъвъ а нЪтiй ХЪлъгъвъ а сълъ Ъго въ ГрЪцi А остаа чада Ъго Канiцаръ а ШiхъбЪрнъ а Лiбiаръ
Въ лЪто 6437 пояша Святославль ПрЪдъславу аже дъчi ТакъшёнЪву iже кънязъ въ ОугрЪхъ
Въ тоЪ же лЪта 6437 прiiдутъ БългарЪ съ царьмъ Семiонъмъ къ ЦарЪгъраду А цЪсарь Раманъ възъдаа iмь дань малою а мiръ сътворi съ Българы А iзыдутъ онЪ iзъ МакЪдоны въ ПрЪславъ
Въ лЪто 6438 прЪставiся IнгiгЪрдь аже дъчi РурiковЪ а жена ХалъгардъвЪ а матерь IгърЪва а Акунова iже нетii IнгъваровЪ
Въ тоЪ же лЪта 6438 родi ПрЪдъслава Яропълча iже съварахъ Святославлъвъ

Въ лЪто 6441 прЪставiся Руалдъ суть кънязь Полотъскъ а мЪзiнъ сынъ Торъвардъвъ а на Русi сутъ Труворъ А зача къняжiте на ПолотьЪ Вуефастъ iже вънукъ Труворъвъ
Въ лЪто 6442 прiiдутъ въпьръвоЪ ОугърЪ къ ЦЪсарюгъраду а пълЪнiша Фракiанъ А гърядутъ къ МакЪдонii А въсъла iмь цЪсарь Раманъ мъзъду малою А въда комоонЪй дъбры iже саваiтъскы а дары iныя А мiръ сътворi съ ТакъшЪньмъ
Въ лъто 6443 въпьръвоЪ поiдЪ Iнгъваръ на ГърЪцi А възъратiся съ дружiной въспятЪ бо бурiя вЪлiя въсъта на ПонътЪ а насады разъметаа а едъва не погубi рускы воi
Въ тоЪ же лЪта 6443 родi ПрЪдъслава сына вътораго А нарЪкълъ отчЪ Святъславль ХЪлъгъмъ въ чiсть прадЪдовЪ ХЪлъга ВЪлiяго
Въ лЪто 6444 прЪставiся IнегЪлъдъ суть правънучЪ Гостъмыслъвъ а нЪтiй а сълъ ХЪлъгъвъ А мЪзiнъ адЪлъфiй ВЪлъмундъвъ
В год 924 восстали древляне с князем Малом против полян и их князя Ингвара, и многие села Руси сожгли, и многие беды натворили русам; и пошли на древлян Ингвар с Асмундом и Свенельдом и с русскими воинами и варягами, и снова покорили древлян, а Мала не поймали, но с большой данью вернулись в Киев.
В год 927-й умер Вельмунд, правнук Гостомысла и племянник Олега и его посол у греков, и остались дети его Каницар, Шихберн и Либиар.
В год 929-й женился Святослав на Предславе, дочери венгерского князя Такшоня.
В тот же год 929-й пришли болгары с царем Симеоном к Царьграду, и цезарь Роман заплатил им малую дань и заключил мир с болгарами, и ушли болгары из Македонии в Преслав…
В год 930-й умерла Ингигерда, дочь Рюрика, жена Хальгарда и мать Игоря и Акуна, племянников Ингвара.
В тот же год 930-й родила Предслава Ярополка, первенца Святослава…
В год 933-й умер Руальд, князь полоцкий и младший сын Торвардра, на Руси прозванный Трувором, и начал княжить в Полоцке внук Трувора Вуефаст (в договоре Игоря с греками за 945г.: …послы: Вуефаст от Святослава, сына Игоря…).
В год 934-й подошли впервые венгры к Царьграду и покорили фракийцев, н пошли в Македонию, и послал им цезарь Роман плату немалую (малою) , и дал коней хороших, арабских (саваiтъскы), и другие подарки вручил, и мир заключил с Такшонем…
В год 935-й впервые пошел Ингвар на греков, но вернулся обратно со своей дружиной, потому что сильная буря на Черном море разметала насады и чуть не погубила русских воинов…
В тот же год 935-й родила Предслава второго сына, и назвал его отец Святослав Олегом в честь прадеда Олега Великого…
В год 936-й умер Инегельд, правнук Гостомысла и племянник и посол Олега, и младший брат Вельмунда…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
По смерти Ольги Святослав пребываше в Переяславцы на Дунае, воюя на казари, болгоры и греки, имея помосчь от тестя (37), князя угорского и князя ляцкого…(с.111)
37. Святослава супружество с венгерскою. Нигде не нахожу, чия дочь была. О помосчи же от венгерского войском, сребром и златом сам Святослав упомянул. Венгерские истории сего времени, которые я имел, темны и кратки. В сие же время знатен был король их Рокс и, может, его дочь или сестра, имя же ея у Нестора, н. 105, Предслава славенское (с.118)
Василий Никитич Татищев (1686-1750). Собрание сочинений. В 8 томах. Том 1. Глава 4. О истории Иоакима епископа новогородскаго
http://www.twirpx.com/file/1347754/ 13.2Мб
Василий Татищев. Об истории Иоакима епископа новгородского
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_469.htm
Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_508.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1534
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.15 08:23. Заголовок: Ингвар (912-945гг.) ..


Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской

Въ лЪто 6445 iдЪ Iнгъваръ въ сiлЪ крЪпъкой а съ Асмундъмъ а СвЪнъалдъмъ а съ къмЪтiю а варягы а прiiдутъ на ДърЪвляны на Малъка А сътворi вътаЪ засаду въ чащЪхъ оу сътЪзi къ гъраду iхъ СъкростЪнiю А обложi гърадъ А въ нощь поiмаа нЪкiiхъ ДърЪвлянъ iже похощютъ iзытi вънъ iзъ гЪрада А полЪняху чадъвъ МалъковЪ Сына же Дъбрана iже зЪло вЪлiй мужь а съ отроковiцЪй А сь дъчi Мiлуша…А въпрашаЪ Дъбрана СвЪнъалдъ Аже iдЪ отчЪ вашь кънязъ Малъкъ А прiiдохъ мы по душю Ъго А отвЪща Дъбранъ Бо отчЪ нашь прЪвiтаЪ оу ВъручЪго А тоЪ же рекутъ ДърЪвлянЪ iныя…А въторiцЪю въпрашаЪ СвЪнъалдъ Аже iдЪ матi вашiа А отвЪща отроковiца Бо матi наша прЪставiся въдавЪ Азъ же прЪвiтаху оу адЪлъфiя мя Дъбрана А онъ же есi яко отчЪ мънЪ Аже отчЪ прiсьнъ пакы пояшЪ жену iную а мъладую

аже нъбълагъмъ мачЪха намъ же А прЪвiтаютъ онЪ оу ВъручЪго…А въ трiетiЪ въпрашаЪ Дъбрана СвЪнЪалъдъ А поiдЪтЪ же лi Iнгъвару служiтi А тоЪ же бълаго бяше вамъ А гъраду сЪму сътворяхъмъ дань малую а мiръ гъраду сЪму по въсь дънi…А речЪ Дъбранъ Бо въдавЪ хощю Русъмъ служiтi Бо оу Полянъ вiтанiе правЪдъноЪ да оустрашiся отчЪ Малька Бо зЪло лютъ къ Полянъмъ а кънязю вашЪму А матi нашю не възълюбЪ а гънЪвляхуся на нь по въсь дънi донъдЪже прЪставiся матi…
А поiдутъ Дъбранъ съ МiлушЪй а съ нЪкымi ДърЪвляны къ кънязю Iнгъвару А роту даяшЪ Ъмоу о служЪнii въ iстiнЪ а въ тъщянii А повЪлЪ Iнгъваръ прiятi iхъ бълагъмъ А дань възъложiтi на СъкростЪню малую А възъратiся съ мiромъ Кыеву…А Дъбранъ поча кънязю Iнгъвару въ грiдъняхъ служiтi А адЪлЪфiя Ъго же Мiлуша iмЪтъся чагою оу кънягынЪ ОлЪны бо съмыслЪна отроковiца А наречЪна МалъфрЪдь велЪнiемъ Олъжiнымъ…
Въ лЪто 6447 пояшЪ вътаЪ кънязъ Святъславлъ робiчiцу Олъжiну МалъфрЪдъ А стаа непразъдъна дЪвiца А оузъряхъмъ се кънягыня ОлЪна а възъгънЪвiся зЪло на чагу своя А ослаа iа въ Будутiнъ А кърмiлiцЪ Ъй же прЪдаа А повелЪ блюстiтi сь чагу А абiе въ лЪто 6448 родi МалъфрЪдь съвараха дъбра А наречЪнъ бабъкою ОлЪной ВълодiмЪрь А матi Ъго МiлушЪ бяше дъвадесятЪ лЪтъ
В год 937-й пошел Ингвар с большим войском и с варягами, и с Асмундом, и со Свенельдом на древлян, на Мала, и устроили тайную засаду (сътворi вътаЪ засаду) в густом лесу, у дороги к их городу Искоростеню (СъкростЪнiю), и окружили город, и ночью поймали несколько древлян, которые хотели выйти (похощютъ iзытi вънъ) из города, и пленили детей Мала: сына Добрана, который был очень крупного телосложения, и дочь Малушу (съ отроковiцЪй А сь дъчi Мiлуша)…; и спрашивает Добрана Свенельд: А где отец ваш, князь Мал, мы пришли за душой его (Аже iдЪ отчЪ вашь кънязъ Малъкъ А прiiдохъ мы по душю Ъго). И отвечает Добран: Отец наш живет во Вручем -. И это же подтверждают другие древляне…И второй раз спрашивает Свенельд: А где ваша мать? - И отвечает девушка: Наша мать умерла давно, а я живу у брата моего Добрана, и он мне как отец (а онъ же есi яко отчЪ мънЪ), а наш родной отец снова женился, и молодая мачеха недобра к нам, и живут они во Вручем…- И в третий раз спрашивает Добрана Свенельд: Коль пойдете служить к Ингвару, то добро будет вам и городу вашему, потому что установим малую дань и мир дадим этому городу навсегда…И говорит Добран: Давно хочу русам служить, потому что у полян жизнь справедливая, но боюсь отца Мала, потому что он зол на полян и на князя вашего, а мать нашу не любил и гневался на нее всегда, пока она не умерла…
…И пошли Добран с Малушей и с некоторыми древлянами служить к князю Ингвару и дали клятву (роту даяшЪ) ему о честном и добросовестном служении (о служЪнii въ iстiнЪ а въ тъщянii), и приказал Ингвар принять их с добром и возложить малую дань на Искоростень, и вернулся с миром в Киев…И начал Добран охранять дом (въ грiдъняхъ служiтi) князя Ингвара, а сестра его Малуша стала ключницей (? iмЪтъся чагою) у княгини Ольги, потому что она девушка умная (бо съмыслЪна отроковiца), и княгиня Ольга назвала ее Малфредью…
В год 939-й тайно женился (пояшЪ вътаЪ) князь Святослав на Ольгиной рабыне (робiчiцу) Малфреди и она забеременела (а стаа непразъдъна дЪвiца), и княгиня Ольга хотя очень прогневалась на свою служанку (а възъгънЪвiся зЪло на чагу своя) и отослала ее в Будутино (а ослаа iа въ Будутiнъ – Выбутово или деревня Будник около Пскова, родовое поместье Ольгово), но дала ей кормилицу и велела ухаживать за Малфредью, и вскоре, в год 940-й, родила Малфредь первенца, и он был наречен бабкою Ольгой Владимиром, а матери его Малуше было 20 лет…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
Владимир (940-15 июля 1015) - креститель Всея Руси
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_495.htm
6478 (970). Святослав посади Ярополка в Киеве, а Ольга в Деревех. В се же время приидоша людие новогородстии, просячи князя себе (реша сыном Святославлим): Аще вы не пойдете к нам, то налезем князя себе -. И рече к ним Святослав: Просите сынов моих, аще бы пошел кто к вам -. И отпресь Ярополк и Олег. И рече им Добрыня: Просите Володимера -. Володимер бо бе от Малуши, ключницы Олжины, сестра же бе има. Малко любчанина и бе Добрыня уй (дядя, материн брат) Володимеру; родися же Владимер в Будятине селе, амо же разгневася Ольга на Малушу, сосла ю (101). И рекоша новогородцы Святославу: Вдай ны Володимера -. Он же рече: Ото вы есть, возмите. И пояша новогородцы Володимера себе. Иде Володимер со Добрынею, уем своим, к Новугороду, а Святослав к Переяславцу на Дунай.
В.Н. Татищев. Собрание сочинений. В 8т. М.-Л., Наука. 1962-1979 (переиздание: М., Ладомир 1994). Том 4. Первая редакция части 2 Истории Российской. 1964. 556с.
http://www.twirpx.com/file/1360999/ 14Мб
…Затем многочисленные псковские краеведы и историки многократно так или иначе трактовали это летописное известие, часто уже ни на кого и ни на что не ссылаясь.
Первым в этом ряду стоит Н.С. Ильинский: Преподобный Нестор в 970 году упоминает, что Святославом Ольгиным сыном, рожден Владимир от Малуши ключницы Ольгиной, дочери Малка Любжанина и сестры Добрыни Новгородского Посла. Родися же Владимир в Будятине селе блиц Плескова, за что Ольга разгневася на Малушу, сослала ея от себя-.
На вопросы почему летописное село Будутино называется Будятино и, самое главное, почему оно находится близ Пскова, - на эти вопросы Ильинский не отвечает.
Затем сведения о Будутине селе приводит Е.А. Болховитинов, который уже совершенно определенно отождествляет его с Будником: на правом берегу устья реки Кеба, впадающей в реку Черёху, есть другое урочище известное под именем Буденик или Будник. Издревле предание гласит, что там была также отчизна Ольгина и родина Вел. Князя Владимира Святославича, внука Ольгина в Летописях именуемая Будятино село. До недавних времён там бфыла ещё деревня, принадлежавшая фамилии Графа Разумовского, после переведённая на другое место за Великую реку. Но для запашки полей до ныне оставлен на том месте именуемом также Буденик, приказчичий и скотий двор. С 1809 года сие имение было куплено Г.Р. Державиным (с.82)
…В 8 километрах к северо-востоку от деревни Ерусалимская, на берегу реки Черёхи находится деревня Будник, где, по местному преданию, также жила княгиня Ольга, и где родился, как будто, князь Владимир I, тот самый Владимир Красное Солнышко былин, креститель Руси. Судя по всему, это место имеет непосредственное отношение к летописной Будутинской веси, то есть, деревне, и, кроме того, связано с давней псковской краеведческой традицией (с.81)
А.А. Александров. Во времена княгини Ольги (легенды и были о княгине Ольге в Псков. Земле). Псков. Псковское возрождение, 2001, 279с. (список осн. использ. материалов: с. 259-274)
http://museums.pskov.ru/news/?idnews=01225
То что Владимир родился около 940 года (а не в 960, как обычно пишут, основываясь на дате рождения Святослава, которое обычно относят к 942 (иногда 920) годам, хотя летописная дата брака Игоря и Ольги обычно – 903г. (например, у В. Татищева; в Троицкой - 902г.; в Никоновской — 904-й) ), умоминает и М. Ломоносов:…В Борисово отсутствие христианскою кончиною к Богу преселился июля в 15 день (1015г.), жив лет 73, государствовав в идолослужении 8, в христианстве 27…– Гл.9. О княжении Владимирове после крещения его
Михайло Ломоносов. Древняя Россiйская исторiя. 1766
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_390.htm
Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_508.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1535
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.15 08:51. Заголовок: Ингвар (912-945гг.) ..


Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
Въ лЪто 6449 въторiцЪю iдЪ Iнгъваръ на ГърЪцы А сь дружiной вЪлiей а Русы а СловЪнЪ а КрiвiчЪ а Чюдь а МЪря А съ архонты от варязi а нурманЪ СвЪнъалдовЪ а кънязi от Русi а СловЪнъ суть Вълодiславль а Iгъръ а Акунъ а Iваръ а Вуефастъ А сь прiснь IнгъваровЪ iже архонты от СловЪнъ…Кънязь же Святъславль а матi iа ХЪльга а Асмундъ же съ дружiной остаа КiевЪ опасЪнiя дъля от ПеченЪзi…а прiiдутъ на ГърЪцi ратiю вЪлiей больмi десятЪ тысящь воi А поча гърабiтi земълi Пафълагонъскыя

а до бърЪзi Понътъскыя доiдутъ А въшЪдъ въ Суду а многы ГърЪцi iзъбi а вЪсi iхъ пожьгоша а хърамы хрЪстiанъскы разъточi а съкарбы обретоша от нь…А прiiдутъ на Русь бЪзъбожьнъ къ ЦЪсарюгъраду напособiе въся же МакЪдонь съ Фракiяны а БългарЪ съ ГърЪкы А вьсь четырЪ десятЪ тысящь А iхъ же стратiлаты Феодоръ а Феофанъ А напущаху на людiе а насады Рустii огънь страшьнъ бо нЪро палящЪ от нь А людiе от сь вара а пламЪнi въметахуся въ Понътъ а погiбоша въ нь…А тако въ вЪлiЪмъ оустрашЪнii Русь бЪзъбожьная възъратiся тъщii Кыеву А мъногы iже оуязъвлЪны остаа лежатi въ земълЪ гърЪчьской А гърЪбiща iхъ бЪзъвЪстънъ а iныхъ Понътъ поглоща А къто въ пълънъ ГърЪцьмъ iмаа тоЪ же iмъ ГърЪцi очi вынiма а тако на Русь отпущахъмъ…
…А прiiдутъ на Русь а рекутъ яко же мълонii аже на небЪсЪхъ iмутъ гърЪцi занежЪ не одолЪхъмъ iхъ…
В год 941-й второй раз пошел Ингвар на греков с большой дружиной, где были и русы, и словене, и кривичи, и чудь, и меря, а военачальниками их, кроме варягов и норманнов Свенельда, были и князья из русов и словен: Владислав и Игорь, и Акун, и Ивар, и Вуефаст, а это все родня (прiснь) Ингвара…Князь же Святослав, мать его Ольга и Асмунд с дружиной остались в Киеве из опасения набега печенегов…И пришли на греков с большим войском, свыше десяти тысяч воинов, и начали грабить земли пафлагонские, и дошли до берегов черноморских (понътъскыя), и вошли в Суду, и многих греков убили, и села их сожгли, и храмы христианские разграбили, и все добро забрали у них (хърамы хрЪстiанъскы разъточi а съкарбы обретоша от нь)…
И пришли к Царьграду на помощь (напособiе) грекам вся Македония и Фракия, и болгары, всего сорок тысяч, под началом (стратiлаты) Феодора и Феофана, и пустили на лодки и насады русские огонь страшный, даже вода загорелась (нЪро палящЪ) от него, а люди от жара (от сь вара) и огня выбрасывались в море и погибали (въметахуся въ Понътъ а погiбоша въ нь)…И так в великом страхе Русь безбожная вернулась ни с чем (тъщii) в Киев, а многие убитые (оуязъвлЪны) остались лежать в Греческой земле, и могилы их неизвестны, а других море поглотило (а гърЪбiща iхъ бЪзъвЪстънъ а iныхъ Понътъ поглоща), а кто попал к грекам в плен, то тех греки ослепили, после чего отпустили домой (очi вынiма а тако на Русь отпущахъмъ)…(Такоже при византийском императоре Василии II, прозванныv Болгаробойцем (976-1025), в 1014г. в сражении при горах Беласицы болгары были разбиты наголову. По свидетельству византийского историка, Василий ослепил 14 тысяч пленных болгар, оставив на каждые сто душ по одному с одним глазом, который должен был быть поводырем остальных – Н.С. Державин. Славяне в древности. 1948г.).
И все вернувшиеся говорят, что небесными молниями обладают греки и никогда мы не одолеем их…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
6449 (941). Игорь, посылая в Греки дани ради и видя, еже греки не хотели положенного со Ольгом платить, пошел на них. А болгоры, уведав о том, послали весть ко царю, что руссы идут с войском великим в лодиах ко Царюграду. И, пришед, Игорь воева Вифинския страны и пленил по Понту до Ираклия и до Пафлагонския земли, и всю страну Никомидскую попленивше, и суды вся их пожег и побрал. Многое же святых церквей, и монастырей, и сел пожгли и имение многое от обою страну взяли. Греческое же воинско не было тогда в сих местах, ни воевод их. Но вскоре пришедшим воеводам с войски от востока: Памфиль Демественник с 40000, Фока Патрикей с македоняны, Феодор же Стратиг со фраки, с ними были многия вельможи. И, пришед, оступили руских около. Игорь, учиня совет, вооружився, поиде на грек. И бывши жестокой битве междо ими, но едва множеством войск греки одолели, русь же возвратились к вечеру к полкам своим, стояли у лодей. И тоя ночи Игорь, вседши в лодии, отошел от берега. Роман послал на дроманы, сколько было в Константинополе войска с Феофаном Потрикием на Русь; и Феофан, судовые войска уготовив, вышел, ожидая руси на себя в лодиях, дабы напасть из крепькаго места, глаголемого фара, еже есть стражница (умопримеч. Татищева 103:…Фарос же значит свет или светильник, каковых на море и узких и опасных местах для плавающих немало…(с.217)); в ней же огнь имели на просвещение в носчи приходясчим кораблем. Сие на устии Понта есть для стражи, зане тут многие разбойники на страны те нападали. И встретя Феофан руских в кораблех, учинили бой жестокий. И конечно бы руские победили, но греки начали трубами огнь на лодьи руския пусчать. И бысть видение страшно. Русь же, видя пламень на себя, металися в воду морскую, хотяще убрести. Тогда много лодей руских и с людьми греками созжено и потоплено. Но которые,
увидя оное, отступили, те совсем спаслися и возвратилися в Русь (умопримеч. Татищева 104: О сем походе Игоревом Бароний в том же году из Курополата сказует, но Люитпранд, кн.5, гл.6, правильно великаго князя Ингорь именует и весь сей поход пространно описал…(с.217)). Пришедши же поведали о бывшем несчастии от огня, его же греки, на судах своих имея, пущают и жгут суда, для которого не могли противо их стать. Игорь же, возвратяся, начал паки войска многие совокуплять, послал по варяги за море, призывая на греки, хотя отмстить свое несчастие (с.40)
Василий Никитич Татищев (1686-1750). Собрание сочинений. В 8 томах. Том 2-3. М.: Ладомир, 1995. 688с. Репринт издания 1963 и 1964 годов
http://www.twirpx.com/file/1329395/

5 мЪсяца июля въ 10 день, индикта 14. В лъто 6448. Иде Игорь на грькы въ 10 000, глаголемЪи скидии и, преплуша русь море в лодьях, приидоша на Костянтин-град, сущии от рода варяжска. Начаша воевати ГрЪчьскую землю и Финическыя страны по Понту и до Ираклиа и до Фефлогоньскыя страны, всю Никомидию плъня. В то же время пришедшим воем от въстока: Памфиръ доместик съ 40 000, Фока с макидоны и патрикии Феодоръ стратилат съ фракы, с ними же и сановници, обидоша русь около. И съступишяся обои, и брани бывши злЪ, и едва одолЪша грьцЪ, и русь възвратишяся къ дружинЪ своеи, и нощЪ влЪзъше в лодьи, и отбьгоша. Царь же Романъ посла на ня во трырЪхь, рекше оляди и дромоны, елико бяху в КостянтинЪ-градЪ, патрикиа Феофанъ с вои на русь, парадинастЪвонь, протовестиарии саном. Вои же лодЪиныя урядивъ преже и уготовивъ, Феофан же стрЪте я въ олядех съ огнем усроенымь, постом же и слезами себе паче утвердивъ. Русь же ожилаяше в лодьях, хотя на ня ити, искрь столпа, глаголема Форъ стражниця, в неиже огнь влагаемъ на просвЪщение в нощи шествующим. Си на устьеи Ускиною Понта, сиречь Доброродна Понта, стражю дЪя. С преложениемь имя речено. Злородныи бо, зане частое ту разбоиничьство на странныя, ихъже изби Ираклии, якоже глаголет. И, тишину уполучивши, путници сего Добророднаго Понта наркоша - въ Еро, рекше въ святое, глаголемое напрасно носим възложи. Егоже ради другое мнящи приатъ имя, зане скоро лодьям ту приходящим, ту създа церковь. Таче въ своей дромонь отплывъ, полкы рускым лодьям раздруши и устроеным огнемь пущати нача огнь трубами на рускыя лодья, и бЪ видити страшно чюдо. Русь же видяще пламень ходящь по морю, и вмЪтаахуся в море, и тако мнозь истопоша, а иньх огнь пожже корабля. Прочии же лодья обратишяся на бЪгъ русь въсвояси, повЪдаша коиждо своим о ляднЪмь огнь, глаголюще, яко молъниа на небесьхь имутъ грЪци у себе, и се пущающе, жьжахуть нас, и сего ради не одолЪхом имъ. Томь же лЪтЪ препочиша и другое пакы, бo въ третее лЪто поидоша
О.В. Творогов. Летописец Еллинский и Римский. СПб. Том 1. 1999. 530с., Том 2. 2001. 270с. (Первое упоминание о Летописце Еллинском и Римском в научной литературе принадлежит М.А. Оболенскому...8 октября 1904 г. на заседании Археографической комиссии была оглашена записка А.А. Шахматова, в которой он назвал в числе первоочередных задач издание EЛ-2…еще в конце 70-х гг. была начата подготовка издания ЕЛ-2, но работа постоянно прерывалась в связи с необходимостью моего участия в важнейших коллективных трудах Отдела древнерусской литературы, и лишь в 1996г. я смог подностью переключиться на работу над изданием…Итак, осуществилась мечта А.А. Шахматова о издании текста EЛ-2)
http://www.twirpx.com/file/629542/ 11.4Мб Том1
http://www.twirpx.com/file/1669392/ 2.7Мб Том2
Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_508.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1538
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.12.15 08:18. Заголовок: Ингвар (912-945гг.) ..


Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
Въ лЪто 6450 оумЪрлъ царь Българъскы Семiонъ А прiя царЪмъ Българъмъ кънязъ ПЪтъръ сутъ съварахъ Ъго…А повЪлЪ царь ПЪтъръ воямъ българъскы iзытi iзъ земълi ХъръватЪ А данi от нь не iмаатi а мiръ сътворiтi
Въ лЪто 6451 прЪставiся Вълодiславль кънязъ ПълъсковЪ а вънукъ Вадiмiра а правънучЪ Гостомыслъвъ А въсЪхъ лЪтъ Ъго 78 годiнъ
Въ тоЪ же лЪто 6451 прЪставiся Асмундъ отчЪ СвЪнъалдъвъ а къръмiлЪць СвятославлЪвъ
Въ тоЪ же лЪто 6451 прiiдутъ ОугърЪ ЦЪсарЪгъраду А Раманъ въда iмъ дань малую а мiръ сътворi А ОугърЪ iзыдутъ въсвоясЪ
Въ лЪто 6452 опакы iспълчiся Iнгъваръ на ГърЪцi а прiiдутъ многы воi от ПеченЪзi къ Iстру съ насады многы А съ воi от Полянъ а КрiвiчЪ а СловЪнъ съ

варязi от Русi а варязi от Нурманъ а съ комонi въ насадЪхъ а лодiяхъ А оувЪдохъмъ о сЪмъ цЪсарь Раманъ от Болгаръ Бо iдЪтъ на тя Русь бЪзъбожьная а бЪзъчiслЪна тьмаа а въбръзЪ А похощютъ подъступiтi Царъгъраду…
…А посла цЪсарь Iнгъвару архонты своя а възъмоляше Бо не въступiтi на мя а дань прiiмi большую аже Хельгу Да не прЪступi за Iстръ…
…А съзъваа на бърЪзЪ Iстра кънязъ Iнгъваръ въсЪ воi своя А повЪда рЪчi цЪсарЪвЪ аже дань въсъпрiiмемъ за мiръ бо за Iстръ не прЪступатi А реша дъружiно То добрЪ ащЪ бЪзъ бъранi дань вЪлiю iмЪмъ от цесаря А послуша Iнгъваръ дъружiна своя А повелЪ ПеченЪгъмъ воеватi земълю Българъскую А въда iмъ зълато а павълъкi А поiдЪ съ дружiной въспять Кыеву А дань вЪлiю прiвезоша от ГърЪцi…
В год 942-й умер болгарский царь Симеон (Обычно смерть Симеона датируется 27 мая 927 годом, хотя прямо говорится только лишь, см. Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей: Двадцать седьмого мая пятнадцатого индикта (927г.) повел свое войско против хорватов архонт Болгарии Симеон, вступил с ними в сражение, был разбит и потерял всех своих воинов.
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/TheophCont_2/frametext6.htm ) и стал царем болгарским его первенец князь Петр…И приказал царь Петр болгарским воинам уйти из Хорватской земли, дани с хорватов не брать и мир с ними заключить…
В год 943-й умер Владислав, князь плесковский (кънязъ ПълъсковЪ), он был внуком Вадимира и правнуком Гостомысла, и всех лет жизни его было семьдесят восемь.
В тот же год 943-й умер Асмунд, отец Свенельда и воспитатель (къръмiлЪць) Святослава.
В тот же год 943-й пришли венгры к Царьграду, и Роман дал им дань немалую (дань малую) и заключил мир, и ушли венгры к себе (а ОугърЪ iзыдутъ въсвоясЪ)…
В год 944-й снова напал Ингвар на греков, и пришли с ним к Дунаю в насадах многие воины из печенегов, из полян, кривичей и словен (меря не указана) и варяги-русы, и варяги-норманны с конями в насадах и ладьях; болгары известили (оувЪдохъмъ) цезаря Романа, что, мол, идет на тебя безбожная Русь в великом множестве, и идут они быстро и хотят (похощютъ) подступиться к Царьграду.
…И послал цезарь Ингвару послов своих и взмолился, чтобы не шли на него и приняли бы дань большую, нежели дана была Олегу, и не переходили бы Дунай (Бо не въступiтi на мя а дань прiiмi большую аже Хельгу Да не прЪступi за Iстръ)…
…И созвал на берегу Дуная князь Ингвар всех своих воинов и рассказал им о просьбе цезаря, что даст им большую дань за то, чтобы не переходили Дунай, и решила дружина: Это хорошо, что без битвы получим великую дань от цезаря -. И послушал Ингвар свою дружину и приказал печенегам завоевывать землю Болгарскую, и дал им золото и дорогие материи, а сам повернул с дружиной своей обратно к Киеву (въспять Кыеву) и повез большую дань от греков (а дань вЪлiю прiвезоша от ГърЪцi)…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
6450 (942). Иде Симион болгорский на хорваты, и побежден бысть от хорват, и умре, оставив болгорам князем сына своего Петра.
6451 (943). Паки угри приходили на Царьград и мир сотворя с Романом, возвратились.
6452 (944). Игорь, собрав все свои войска, славян, полян, русь, кривич, тиверцев, к тому нанял печенег, и со всеми пошел второе на грек в лодиях и на конех, хотя мстить прежднее свое несщастие. Слышав же сие, корсунцы послали к Роману, возвещая, что идут русь в бесчисленных кораблех, которые покрыли море. Такожде и болгоры послали весть о том же, и что печенег Игорь нанял, и землею конница идет.
Сие слышав, царь Роман послал ко Игорю знатных бояр с прозьбою, чтоб не ходил, а уложенное с Ольгом взял за все годы. Такожде и к печенегом послал злато много и парчи. Игорь, пришед к Дунаю, получил послов тех и, созвав советников, объявил им речь цареву. Вельможи же Игоревы советовали и говорили: Когда царь греческий и хочет дань платить без войны, то чего можем более требовать. Лучше бо не бившися желаемое получить, кто бо знать может, кому в войне счастие будет. Зде же не по земли ходим, но по глубине морской и обща есть смерть всем. Игорь, приняв сие за полезно, велел печенегом, которые шли на конех с рускими войски, Болгарскую землю воевать. А сам, взяв от грек присланные дары, велел послам быть с данию обесчанною в Киев, сам возвратился со всеми войски к Киеву (с.40-41)
Василий Никитич Татищев (1686-1750). Собрание сочинений. В 8 томах. Том 2-3. М.: Ладомир, 1995. 688с. Репринт издания 1963 и 1964 годов
http://www.twirpx.com/file/1329395/
Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_508.htm


Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1539
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.12.15 08:24. Заголовок: Ингвар (912-945гг.) ..


Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
Въ лЪто 6453 посла Раманъ къ Iнгъвару сълы своя мiра сътворЪнiя дъля А съ харатiЪй о мiрЪ а о мЪжахъ А рекутъ сълы Аже пошьлi къняжЪ архонты своя цЪсарю а мiръ сътворiмъ А посла Iнгваръ мужi своя къ Раману цЪзарю съ харатiЪй о мiрЪ А огъласi цЪсарЪмъ Аже мы сълы от рода Рускаго А се Iваръ сълъ Iнгъвара ВЪлiего кънязя Рускаго А Буефастъ сълъ от Святослава сына Iнгъварова А IскусЪвъ сълъ от ХЪлъгi кънягынi ВЪлiей А Слудый сълъ от Iгъря нЪтiя Iнгъварова А УлЪбъ сълъ а сынъ кънязя Вълодiслава iже оумЪръшю въ ПъльсковЪ А Канiцаръ сълъ от ПрЪдъславы кънягынi жены Святославля А ЩiхъбЪрнъ сълъ от Сфандры жены УлЪбовЪ А ПрастЪнъ сълъ от Турьда А Лiбiаръ сълъ от Фаста А Торiмъ сълъ от Сфiрькъвъ А ПрастЪнъ же iной сълъ от Акуна iного нЪтiя Iнгъварова А Карънъ сълъ Туадъвъ А Каръшъ сълъ Турьдъвъ А Егърi сълъ Евлiскъвъ А Воiстъ сълъ Бойкъвъ А Iстръ сълъ сълъ Амiнъдъвъ А ешьтЪ ПрастЪнъ сълъ Бiорнъвъ А Явътягъ сълъ ГунарЪвъ А Шiбрiдъ сълъ Алданъвъ А Кьёлъ сълъ КлЪкъвъ А СтЪггi сълъ Етонъвъ А Сфiрька iной сълъ Рагнъвалдовъ

А Альвадъ сълъ Гудъвъ А Фудъръ сълъ Туадъвъ А Мужюръ сълъ УтЪвъ А гостЪвi от Русi суть Адунъ Адулбъ Iггiвладъ УлЪбъ Фрутанъ Гомулъ Куцый Емiгъ Туръбiдъ ФърастЪнъ Брунъ Роалдъ Гунастръ ФърастЪнъ же iной IгЪлъдъ ТуръбЪрнъ Моный Руальдъ СвЪнъ Стурълъ Алданъ же iной ТулЪнъ АбубЪкъръ ВузълЪвъ Сiнъкъ Борiчь iже посланы от Iнгъвара ВЪлiего кънязя рускаго Аже от въсЪхъ къняжья а от въсЪхъ людi рускыя земълi къ цЪсарямъ ВЪлiiмъ Раману а Конъстянътiну а Стефану а прi патърiархЪ НiколЪ А къ въсЪмъ бояръмъ А къ въсЪмъ людьмъ гърЪцькымъ А мiръ а любовь сътворiтi на въся лЪта дондЪжЪ СълнъцЪ сiяетъ а Мiръ стоiтъ вьсь А хъто съ мiръ разърушiтi похощЪтъ Да прiiмЪтъ мЪсть от Бога ВъсЪдЪржiтЪля а обрящють осужЪнiе на погыбЪлъ вЪчьную своя на тьмаа вЪкъмъ…
…А сiце реша цЪсарi А възъратiся сълы А повЪдаша Iнгъвару о сЪмъ А жiвяху Iнгъваръ въ мiрЪ съ ГърЪцi…
В год 945-й прислал Роман к Ингвару своих послов для заключения договора о мире и о границах (съ харатiЪй о мiрЪ а о мЪжахъ); и говорят послы князю Ингвару, чтобы послал своих бояр к цезарю и мир бы заключили, и послал Ингвар мужей своих к Роману-цезарю с договором о мире и те огласили текст договора: мол, мы, послы от рода русского, а это Ивар, посол Ингвара, великого князя русского, и Буефаст, посол от Святослава, сына Ингвара, и Искусев, посол от Ольги, великой княгини, и Слуд, посол от Игоря, племянника великого князя Ингвара, и Улеб, посол и сын князя Владислава, который умер в Плескове (вставка летописца), и Каницар, посол от Предславы, княгини и жены Святослава, и Шихберн, посол от Сфандры, жены Улеба, и Прастен, посол от Турда, и Либиар, посол от Фаста, и Торим, посол от Сфирьки, и Прастен другой, посол от Акуна, другого племянника князя Ингвара, и Карн, посол Туада, и Карш, посол Турда, и Егри, посол Евлиска, и Воист, посол Бойка, и Истр, посол от Аминода, и еще Прастен, посол от Бьёрна, и Явтяг, посол Гуннара, и Шибрид, посол от Алдана, и Кьёл, посол от Клека, и Стегги, посол от Етона, и другой Сфирька, посол от Рагнвальда, и Алвад, посол Гуда, и Фудр, посол Туада, и Мужур, посол Утев, и купцы русские Адун, Адулб, Иггивлад, Улеб, Фрутан, Гомул, Куцый, Емиг, Турбид, Фрастен, Брун, Роальд, Гунастр, Фрастен другой, Игельд, Турберн, Моный, Руальд, Свен, Стурл, Алдан другой, Тулен, Абубекр, Вузлев, Синк, Борич, которые посланы от Ингвара, великого князя русского, и от всех князей, и от всех людей Русской земли к цезарям великим Роману и Константину, и Стефану, и к патриарху Николаю, и ко всем людям греческим, и к боярам греческим мир и дружбу заключить на все годы, пока солнце сияет и мир стоит, а кто этот мир захочет разрушить (разърушiтi похощЪтъ), тот примет месть от Бога-Вседержителя и осужден будет на вечную погибель во веки веков (Да прiiмЪтъ мЪсть от Бога ВъсЪдЪржiтЪля а обрящють осужЪнiе на погыбЪлъ вЪчьную своя на тьмаа вЪкъмъ)…
…И так решили цезари, и возвратились послы и поведали Ингвару об этом, и жил Ингвар в мире с греками…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
Въ лЪто 6453. Присла Романъ, и Костянтинъ и Степанъ слы къ Игореви построити мира первого. Игорь же глаголи съ ними о мирЪ. Посла Игорь мужЪ своя къ Роману. Романъ же созва боляре и сановники. Приведоша Рускiя слы, и велЪша глаголати, псати обоихъ рЪчи на харатьЪ, равно другога свЪщанья, бывшаго при цари РоманЪ, и КостянтинЪ, и СтефанЪ, христолюбивыхъ владыкъ.
Мы отъ рода Рускаго сълы и гостье: Иворъ, солъ Игоревъ, великаго князя Рускаго, и объчiи сли: Вуефастъ Святославль, сына Игорева; Искусеви Олгы княгини; Слуды Игоревъ, нети Игоревъ; УлЪбъ Володиславль; Каницаръ Передъславинъ; Шихъбернъ Сфанъдръ, жены УлЪблЪ; ПрастЪнъ Турдуви; Либиарь Фастовъ; Гримъ Сфирьковъ; ПрастЪнъ Акунъ, нети Игоревъ; Кары Тудковъ; Каршевъ Туръдовъ; Егри Евлисковъ; Воиковъ; Истръ Аминодовъ; ПрастЪнъ Берновъ; Явтягъ Гунаревъ; Шибридъ Алданъ; Колъ Клековъ; Стегги Етоновъ; Сфирка; Алвадъ Гудовъ; Фудри Туадовъ; Мутуръ Утинъ; купець Адунь, Адулбъ, Иггивладъ, ОлЪбъ, Фрутанъ, Гомолъ, Куци, Емигъ, Туръбидъ, ФуръстЪнъ, Бруны, Роалдъ, Гунастръ, Фрастенъ, Игелъдъ, Туръбернъ, Моны, Руалдъ, Свень, Стиръ, Алданъ, Тилен, Апубьксарь, ВузлЪвъ, Синко, Боричь, посланiи отъ Игоря, великого князя Рускаго, и отъ всякоя княжья и отъ всехъ людiй Рускiя земли. И отъ тЪхъ заповЪдано обновити ветъхiй миръ, ненавидящаго добра и враждолюбьца дьявола разорити от многъ летъ, и утвердити любовь межю Греки и Русью. И Великiй князь нашь Игорь, и боляре его, и людье вси Рустiи послаша ны къ Роману, и Костянтину, и къ Стефану, къ великимъ царемъ Гречьскимъ, створити любовь съ самЪми цари, со всЪмь болярьствомъ и со всЪми людьми Гречьскими на вся лЪта, дондеже сЪяеть солнце и весь миръ стоить. И иже помыслить отъ страны Рускiя разрушити таку любовь, и елико ихъ крещенье прiяли суть, да прiимуть месть отъ Бога Вседержителя, осуженья и на погибель въ весь вЪкъ въ будущiй; (Изъято: и елико ихъ есть не хрещено, да не имуть помощи от бога ни от Перуна, да не ущитятся щиты своими, и да посечени будуть мечи своими, от стрелъ и от иного оружья своего, и да будуть раби въ весь векъ в будущий). А великий князь Руский и боляре его да посылають въ Греки къ великимъ царемъ Гречьскимъ корабли, елико хотять, со слы и с гостьми, якоже имъ...
В год 6453 (945). Прислали Роман и Константин, и Стефан послов к Игорю восстановить прежний мир. Игорь же говорил с ними о мире; и послал Игорь мужей своих к Роману. Роман же созвал бояр и сановников. И привели русских послов, и велели им говорить и записывать речи тех и других на хартию.
- Список с договора, заключенного при царях Романе, Константине и Стефане, христолюбивых владыках. Мы - от рода русского послы и купцы, Ивор, посол Игоря, великого князя русского, и общие послы: Вуефаст от Святослава, сына Игоря, Искусеви от княгини Ольги; Слуды от Игоря, племянника Игоря; Улеб от Володислава; Каницар от Предславы; Шихберн Сфандр от жены Улеба; Прастен Туродов; Либиар Фастов; Грим Сфирьков; Прастен Акун племянника Игоря; Кары Тудков; Каршев Туродов; Егри Евлисков; Воист Войков; Истр Аминодов; Прастен Бернов; Явтяг Гунарев; Шибрид Алдан; Кол Клеков; Стегги Етонов; Сфирка...; Алвад Гудов; Фудри Туадов; Мутур Утин; купцы Адунь, Адулб, Иггивлад, Улеб, Фрутан, Гомол, Куци, Емиг, Туробид, Фуростен, Бруны, Роальд, Гунастр, Фрастен, Игелд, Турберн, Моне, Руальд, Свень, Стир, Алдан, Тилен, Апубексарь, Вузлев, Синко, Борич, посланные от Игоря, великого князя русского, и от всякого княжья, и от всех людей Русской земли. И этим поручено возобновить старый мир, нарушенный уже много лет ненавидящим добро и враждолюбцем дьяволом, и утвердить любовь между греками и русскими.
Великий князь наш Игорь и бояре его, и люди все русские послали нас к Роману, Константину и Стефану, к великим царям греческим, заключить союз любви с самими царями, со всем боярством и со всеми людьми греческими на все годы, пока сияет солнце и весь мир стоит. А кто из русской стороны замыслит разрушить эту любовь, то пусть те из них, которые приняли крещение, получат возмездие от Бога вседержителя, осуждение на погибель в загробной жизни, а те из них, которые не крещены, да не имеют помощи и от Бога, и от Перуна, да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами во всю свою загробную жизнь.
А великий князь русский и бояре его пусть посылают в Греческую землю к великим царям греческим корабли сколько хотят, с послами и с купцами, как это (с.19-20)...
6453 (945 г.). Договор князя Игоря с греками л. 11-14 об. Полное собрание русских летописей. Том 01. Лаврентьевская и Троицкая летописи. 1-е изд. СПб: Типография Эударда Праца, 1846. XX, 271с.
http://www.twirpx.com/file/923302/ 41.3Мб
http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php
Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_508.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1540
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.12.15 08:20. Заголовок: Ингвар (912-945гг.) ..


Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
…Въ лЪто же 6453 поiдЪ дъружiна СвЪнЪлъжа на ДърЪвляны а дань вЪлiю от ны поiмутъ А Малька пакы не поiма А възъратiша въспять Кыеву А десятiну въда Iнгъвару АщЪ възъпiла дъружiна IнгъварЪва бо мала ся десятiна СвЪнЪльдова А речЪ Iнгъвару А поiдЪмъ къняжЪ по дань на Малька А послуша iхъ кънязъ А поiдутъ въ ДърЪвляны А пакы дань въторiцЪю iмуть А отпустi Iнгъваръ дъружiну дому а разъмыслiвъ реша Да поiду въ трЪтiе по дань а толiку iму пакы съ забъроны своя а въiму ешьтЪ Аць ДърЪвляны посла за Малъкъмъ А рекутъ Бо iдЪтъ Iнгъваръ на ны въ трЪтiе А дъружiна Ъ мала А прiiдутъ Русы къ IскростЪню съ малой

забъроной Аць зълокозьнъ Малъкъ iзыдЪ вънЪзаапу iзъ гърада а окружi забърону малую Iнгъварову А посЪщi iа въсЪхъ А Iнгъвару бо едiнъ осташася речЪ сь Малькъ АщЪ въвадiться вълцъ въ овъчярню Бо выносiтъ въсь сътадо АцЪ тi больмi не прiiдЪшi сюдоу А повелЪ прiвязатi кънязя къ дъвомъ iзълучЪнымъ къ долу дърЪвЪсамъ а бросiтi iхъ въвЪрьхъ А кънязя Iнгъвара разъяло на дъвЪ чЪтi А сiць оумЪрлъ Iнгъваръ сЪй съмЪртiю страшьной а радi съкаръба а алъчьностi своя жiвотъ отдаа А гърЪбiщЪ Ъго оу IскростЪня гърада оу тЪхъ же дърЪвЪхъ
В год же 945-й пошла дружина Свенельда на древлян и взяла с них огромную дань (а дань вЪлiю от ны поiмутъ), но Мала снова не поймали и вернулись обратно в Киев, и десятину отдали Ингвару, и закричала (възъпiла) дружина Ингвара, что мала эта десятина Свенельдова, и говорят Ингвару: Пойдем, князь, за данью на Мала…И послушал их князь, и пошли на древлян (въ ДърЪвляны), и дань во второй раз взяли (въторiцЪю iмуть), и отпустил Ингвар дружину к дому, и, подумав, решил (разъмыслiвъ реша) князь: Пойду за данью в третий раз (въ трЪтiе), и пусть немного, но возьму снова (а въiму ешьтЪ) с охраной ближней (забъроны) своей еще -. Но древляне послали за Малом и говорят ему: Вот идет Ингвар на нас в третий раз, и его дружина мала…; и пришли русы к Искоростеню с малой (съ малой) защитой, но злохитрый (зълокозьнъ) Мал внезапно вышел из города и окружил малую охрану Ингвара и перебил (посЪщi) всех, и остался один (едiнъ осташася) Ингвар, и говорит ему Мал: Если повадится волк в овчарню, то уничтожит все стадо (АщЪ въвадiться вълцъ въ овъчярню Бо выносiтъ въсь сътадо), но ты больше не придешь сюда…И приказал привязать князя к двум изогнутым книзу деревьям (къ дъвомъ iзълучЪнымъ къ долу дърЪвЪсамъ) и отпустить их вверх, и был разорван князь Ингвар на две части (разъяло на дъвЪ чЪтi). И так умер Ингвар страшной смертью, и это случилось из-за его жадности, ради наживы (а радi съкаръба а алъчьностi своя) отдал свою жизнь (жiвотъ отдаа), и есть могила (гърЪбiщЪ) его у города Искоростеня, у тех деревьев (оу тЪхъ же дърЪвЪхъ), до сих пор (?)…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm

6453 (945) В се же лето рекоша дружина Игореви: Отроцы Свенелжи соделися нам оружием и порты (одеждами), мы бо нази; или поиди, княже, с нами на древляны, да возьмем от них дань, да ты добудеши и мы не будем нази -. И послуша их Игорь, иде в Древляны в дань (дани ради), и примышляше ко первой дани, и насилиша им сам и мужи его. И вземше дань, поиде в град свой. Идушу же ему вспять, розмыслив, рече дружине своей: Идите с данию домов -. А сам с малою дружиною воэвратися ко древляном, желая больши имения. Слышав же древляне, яко опять идет, здумавше со князем своим с Малом, рекоша: Аще ввадится волк в овцы, то выносит все стадо, аще не убьют его. Тако и сей, аще не убьем его, вся ны погубит -. И послаша к нему, глаголюще: Поймал еси дань всю, почто идеши опять? Возвратися и остави ны -. И не послуша их Игорь. И изшедше из города из Коростеня деревляне убиша Игоря и дружину его, бе бо их мало. И погребен бысть, иде же доднесь могила его близ Коростеня града в Деревех. (И тако княжи Игорь по Ольге 23, всех лет поживе 70) (с.123)
Умопримечание В. Татищева (c.404):
88. Древляне из сей гистории ясно видимо, что народ был словенской, жили по реке Припети в лесах, яко ж и Плиний имянует страна лесная (Гилея), кн.4, гл.12; их городы Коростень, Овруч, Житомир и другие доднесь знаеми. Могилу Игореву в 1710-м году, весьма высокой холм у самого Искоростеня я сам видел. Новогородские же писцы, не зная сих обстоятельств, древлян толковали в области Новогородской.
89. Игорь, или Ингорь, родился 875, а по Нижегородскому списку
в 861-м, как н.44, убит 945-м. И тако жил 70 или 84 года. Древлянского же князя Минея иуля 15 молодит, а Стрыковский, стр. 122, молодит, или Низкиня, Степенная новогородская, видится, порядочнее князь Мал, сын Нискинин имянует. О детях Игоря зри н.78.
В.Н. Татищев. Собрание сочинений. В 8т. М.-Л., Наука. 1962-1979 (переиздание: М., Ладомир 1994). Том 4. Первая редакция части 2 Истории Российской. 1964. 556с. (писать тем порядком и наречием, каковы в древних находятся - Перемена наречия казалась Татищеву в начале его работы над Историей столь же опасной для утери вероятности его Истории, как и перемена порядка изложения. Ему казалось, что прежние списыватели древности писателей вероятность помрачили именно тем, что по нерассудному своему мнению якобы для лучшего выразумления наречие переменяли...Первая редакция Истории Российской, написанная древним наречием, была впервые издана только в 1964)
http://www.twirpx.com/file/1360999/ 14Мб
Василий Никитич Татищев. История Российская. Первая редакция
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_403.htm
Ингвар (912-945гг.) - воитель земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_508.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1541
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.12.15 08:17. Заголовок: Велес — волхв богов ..


Велес — волхв богов

Художник Владимир Бутков
http://vk.com/vladimir_butkov
Чому ж так нема, як було давно,
Ой дай Боже!
Святам Николам пива не варят,
Святам Рождествам службы не служат,
Святым Водорщам свечи не сучат,
Ой бо вже давно, як правды нема,
Бо вже ся цари повоёвали,
А царь на царя войско збирае,
А брат на брата мечом махае,
Ой бо сын вотця до правы тягне,
Донька на матерь гнев поднимае,
Ой бо кум кума зводит з розума,
Сусед соседа збавляе хлеба.
Коляда. А. Обрядныя песни. Господину и хозяину - Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким (три части в четырёх томах). Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете, 1878г.
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_243.htm
Волос, Месяц, Жыцень, Ныя, Мерот, Власий, Никола, Поренут
На стене пещеры Трех Братьев (во Франции) художник палеолита изобразил странное существо: с бородатым человеческим лицом, острыми ушами, оленьими рогами, медвежьими лапами и волчьим хвостом. Вместо одежды тело покрыто шерстью. Хорошо заметны детородные органы. Пригнувшись и вытянув руки-лапы, человек-зверь пляшет. Кто это - ряженый колдун, предок-тотем, бог? Все вместе. Бог-колдун, всеобщий предок-отец, Хозяин Зверей. В небе еще не воцарился патриархальный Зевс-Дьяус, а этот бог уже делил власть над миром с Великой Матерью, Хозяйкой Зверей, супругом которой он, очевидно, и был.
Позднее, в мезолите, окончательно оформилось представление о трех вертикальных мирах и системе духовных «путешествий» по ним. Бог-колдун стал богом-шаманом, а также певцом, поэтом, музыкантом - все эти искусства были тесно связаны с шаманством. А еще - грозным судьей и палачом. Суеверного человека (не только «дикого») страх перед заклятием или магическим испытанием может убить или вынудить признаться.
Люди научились разводить скот - и Хозяин Зверей стал богом пастухов, а заодно земледельцев и купцов. Ведь раньше изобилие и богатство определялось обилием дичи. Теперь же - скота, зерна, золота. И все же древний бог плохо вписывался в мир молодых патриархальных богов новой, индоевропейской эпохи. Его боялись, но не любили. В роли супруга Великой Богини изначального бога вытеснил бог ясного неба. А на самого бога-колдуна, связанного с ночным небом и его светилами, порой смотрели как на нечистую силу. (Отношение воинов-варваров к колдунам и их богам хорошо передал Р. Говард в своем цикле о Конане.)
В Элладе он принял два обличья: «дикое» - Пана, хозяина лесов, и цивилизованное - Гермеса, бога пастухов, купцов, магов и...воров. У индийцев стал Варуной - мрачным и суровым богом вод, луны и магии, нещадно ловящим грешников сетью или петлей. Его обычно призывали вместе с Митрой («другом») - солнечным богом, справедливым и добрым к людям. Под именем же Валы древний бог сделался демоном, спрятавшим в скале небесные стада и солнце. У балтов этот бог раздвоился на Велса, владыку мертвых, и черта - Вельняса.
Больше всего повезло изначальному богу у германцев и иранцев. У первых он слился с богом ветра и бури в грозную фигуру Одина-Водана, Дикого Охотника, воина и колдуна. Он и возглавил германский Олимп, оттеснив бога ясного неба (Тиу) на роль второстепенного (но тоже воинского!) божества. В Иране же бог, соответствующий индийскому Варуне, стал владыкой неба под именем Ахурамазды (Владыки Мудрого). Именно его провозгласил единственным богом Заратуштра - один из первых монотеистов мира.
А славяне? У них древний бог носил имя Велес (Волос) и эпитет «скотий бог». «Скотом» в Древней Руси называли также и богатство, деньги («скотница» - «казна», «скотолюбие» - «корыстолюбие»). В Киеве святилище княжеского Перуна стояло на горе, а капище Волоса - внизу, на Подоле, рядом с пастбищем и торгом. Тем не менее, заключая договоры с Византией, русы клялись Перуном и Волосом, призывая на себя кары обоих богов: «Да будем золотыми, как золото, и своим оружием да иссечены будем». Очевидно, Перун наказывал клятвопреступников смертью в бою, а Волос - кожной болезнью вроде золотухи или оспы.
На летописной миниатюре к статье 912г. Перун, перед которым клянутся русские послы, изображен в виде статуи воина с копьем (Художник, явно не видевший славянских идолов, нарисовал нечто вроде античной статуи Марса, стоящей на колонне), а Волос - в виде змеи у ее подножия. Змея - распространенный символ нижнего мира, мудрости, домашнего очага. Культ домашних змей (ужей), своего рода живых домовых, возникший в энеолите, был свойствен и славянам. Не случайно Вещий Олег, дерзнувший усомниться во всеведении волхвов да еще и угрожать им, гибнет от змеи и коня. Жрецы «скотьего бога» показали князю (если не в жизни, то в сложенной ими легенде), кто в этом мире «вещий».
В «Слове о полку Игореве» Боян, «Велесов внук», выглядит настоящим волхвом-шаманом. Он летает орлом в небеса, бегает по земле волком, а по дереву (мировому) - белкой («мысию»). Древо это - «мысленное», летает певец «умом под облака». То есть оборачивается и странствует по трем мирам не тело шамана, а его душа. Звуки его музыки обращаются в стаю лебедей, преследуемых соколами. В Ирландии филидами (словом, родственным имени Велеса) называлась корпорация жрецов-прорицателей, певцов и магов.
Славой колдуна и оборотня пользовался тезка певца - болгарский князь Xв. Баян. О герое «Слова...», князе полоцком Всеславе Брячиславиче, летописец сообщал, что тот был «рожден от волхвования» и носил языческий амулет - науз. В поэме же Всеслав - оборотень, ночью бегающий волком наперегонки с солнцем-Хорсом (Согласно мифу, восходящему к бронзовому веку, солнце ночью движется под землей с запада на восток), и знаток гадания по птицам. Душа его - «вещая», шаманская. В былинах Всеслав (Волх Всеславич) - великий охотник и воин - оборотень, князь и шаман в одном лице. Не только он, но и его дружина может оборачиваться соколами, волками и щуками, чтобы передвигаться в трех мирах. А вражеский город они берут, пробравшись туда муравьями. Всеслав-Волх, подобно Вещему Олегу и Одину, побеждает не так оружием, как хитростью - мудростью и чарами.
Не случайно имени Волоса-Велеса родственно не только слово «волхв», но и слова, связанные с общиной и властью над ней: «волость», «власть», «владыка», тохарское wal- «царь». На Рязанщине «велесом» называли самовольно присвоившего власть. Борьба военных вождей (князей, царей) со жрецами-волхвами за власть - не простую, а священную - тянулась тысячелетиями. Царь Виштаспа, покровитель гонимого жрецами Заратуштры, сам был жрецом - кави. Белый и красный цвета в одеяниях индоевропейских царей и королей означали сочетание жреческой и военной власти. В Черной могиле - кургане черниговского князя Xв. - рядом с оружием лежали два священных турьих рога, окованных серебром. Западные славяне называли священника «князь» (польск. ksiadz, чеш. knez).
Принятие христианства для князей было удобным поводом покончить с волхвами. Но на смену тем приходили церковники, еще более сплоченные и при том связанные с внешними силами. В 1168г. руянский князь фактически позволил датчанам разгромить священную Аркону и затем крестился вместе с народом. К концу XVв. на острове некому стало говорить по-славянски. На Руси князья, однако, не дали митрополитам и епископам «оседлать» себя. Владык духовных, требовавших поститься в дни языческих праздников, здесь сгоняли с кафедр.
Иван Грозный в юности справлял языческий аграрный обряд: пахал, сеял и ходил, наряженный в саван, на ходулях (этот обряд, как увидим, был связан с культом Волоса). В зрелые годы царь жестоко боролся с митрополитом Филиппом Колычевым и пародировал церковь в своем опричном «монастыре», где сам был «игуменом». По преданию, в 1570г. царя, решившего разгромить Псков подобно Новгороду, остановил некий юродивый Микула, который имел много скота и был предсказателем. Да, удержать грозного царя от казней мог разве что бог Велес или его земное подобие! По другому преданию, Грозный узнал от волхвов день своей кончины. При вскрытии же его могилы оказалось: руки царя были не скрещены, а сложены, как у богов на Збручском идоле (правая рука на груди, левая - на животе).
Борьба русских царей с князьями церкви завершилась лишь при Петре I, который в ответ на требование духовенства сохранить патриаршество показал им кортик со словами: «Вот вам булатный патриарх!».
Волос был богом не только скотоводства, но и земледелия. По всей Европе было принято оставлять несжатым последний пучок колосьев. Считали, что в него вселяется божество урожая. У русских крестьян этот обряд назывался «оставлять волотку на бородку» или «завивать» («вертеть») бороду Волосу. «Волоткой» русские и украинцы именовали верхнюю часть снопа. Сербское «власт», чешское, словацкое и словенское vlat, lat, польское wlocозначает «колос». Волосу, очевидно, соответствует белорусский бог осени Жыцень, описанный Древлянским. Низкий, худой, сгорбленный старик, лохматый и трехглазый, он наказывает плохих хозяев неурожаем, а хороших награждает. Его напоминает галицкий «житный дед» - длиннобородый, трехглавый, с тремя огненными языками.
«Волохатый» Хозяин Зверей выступал в облике медведя - древнейшего бога человечества. Неандертальцы хранили в каменных ящиках головы и лапы пещерных медведей. А русские крестьяне называли «скотьим богом» повешенную в хлеву медвежью лапу. По местному преданию, в Медвежьем Углу возле устья Шексны было капище Волоса. Его почитатели натравили на Ярослава Мудрого медведя, но князь зарубил священного зверя топором и основал здесь город Ярославль. Отсюда и герб последнего - медведь с секирой.
Возможно, Волос - бог крестьян, купцов и волхвов - перенимал кое-что у княжеского Перуна. Святилища Волоса были не только в низинах, но и на горах (Волосова гора на Вологодщине) или у дуба - священного дерева Перуна (в селе Поклоны Ростовского уезда). В том же Медвежьем Углу в честь Волоса жгли неугасимый огонь (как в капищах Перуна) и молили его о дожде. Медведь был также священным зверем Громовника: «ведмщь пиво варить»,- говорили гуцулы о тучах, собиравшихся на вершинах гор.
На земле Велес был медведем или змеей, а на небе - Месяцем. В русских загадках месяц - рогатый пастух звездных стад. Плеяды - одно из самых ярких созвездий - русские звали Волосынями, украинцы - Волосожаром, черногорцы - Влашичами. В Люнебурге на Лабе (где славяне жили еще в XVIII-XIXвв.), согласно Э. Шедиусу (1648), почитался бог «Луна» с острыми звериными ушами и золотой луной в руках. В украинских колядках и русских поверьях Месяц - муж Солнца и отец звезд. В сербских песнях звезда Денница (Венера) - то жена, то сестра, то мать Месяца. Изначальным все же, видимо, был миф о браке Месяца и Солнца (он известен также германцам, балтам и индийцам). Но, как уже сказано, и Солнце, и Денница (Жива) - астральные образы Лады. От Велеса и Лады, очевидно, и пошли все славянские боги.
Супружеской верностью Месяц-Велес, впрочем, не отличался. В украинской песне Месяц «перебирает» звезды, ища себе возлюбленную. В литовском же мифе он изменил Солнцу с Утренней звездой (Венерой), за что и был рассечен грозным Перкунасом-Перуном. Не удивительно, что Матерь Лада нашла себе, как увидим, других супругов.
Арабский путешественник Ибн-Фадлан в 922г. видел, как купцы-русы молились об успехе в торговле идолу бога, окруженному изображениями его жены и детей. Это, очевидно, и был Велес-Месяц со своим небесным семейством.
У с. Ставчаны на среднем Днестре исследовано святилище Черняховской культуры II-Vвв. В нем друг против друга стояли два каменных идола: бог в островерхой шапочке, с бородкой, с рогом в руках и изображением домашнего животного на спине и женская фигура с кругом (символом солнца?) на груди. Это напоминает белорусский обычай ставить рядом с «бородой» последний сноп - «Бабу». Велес с Ладой и на небе, и на земле нес людям изобилие и богатство.
В Новгороде в слоях X-XIIIвв. часто встречаются деревянные фигурки мужичков с бородками, в островерхих шапочках. Их принято считать домовыми. Но кто такой Велес, если не главный домовой, заботящийся о скотине и вообще о достатке в доме усердного и благочестивого хозяина?
Чехи верили, что на луне сидит царь Давид и играет на арфе. В древнерусской «Повести града Иерусалима» Давид уподобляется месяцу на золотом дереве-царстве. Библейский царь - пророк и псалмопевец с чертами шамана (он скакал перед ковчегом) - напоминал славянам их бога-волхва. В XIIв. на стенах церкви Покрова на Нерли и Дмитриевского собора во Владимире русские мастера, современники «Слова о полку Игореве», высекли грандиозную композицию. Вертикальной осью ее служит длинное и узкое окно. Над ним, в арке-закомаре, восседает на троне Давид с гуслями. По обе стороны окна, друг над другом,- многочисленные звери и птицы - орлы, львы, грифоны, барсы, олени, а еще - святые всадники в нимбах и герои, побеждающие чудовищ. Взоры их всех обращены к окну и к царю-пророку. Вся живая природа, дивная и прекрасная, словно поет гимн - не библейскому творцу-Саваофу (его здесь и нет), а древнему богу-шаману, Хозяину Зверей, восседающему на Мировом Дереве.
Храмы балтийских славян были, по словам очевидцев, покрыты изображениями людей и животных, столь искусно вырезанными, что они казались живыми и дышащими. Те храмы были сожжены немецкими «просветителями». Но русские мастера того же XIIв. сохранили в камне языческую картину мира, лишь слегка христианизировав ее.
Видимо, в ту же эпоху сложили «Стих о Голубиной книге» - поэму о сотворении и устройстве мира, столь же поверхностно христианизированную, но восходящую к индоевропейским космогоническим мифам. Стих повествует о чудесной книге, упавшей с неба. Ее «глубинная» мудрость раскрывается в диалоге царей Давида и Волота (Волотомана).
Этот таинственный Волотоман явно принадлежит к миру волотов-велетов - мифических великанов, само имя которых родственно имени Волоса-Велеса. В славянских легендах эти могучие существа воспринимаются как предки или, скорее, предшественники людей. Курганы называли «волотовками», а на Волотовом поле под Новгородом возвышался курган Гостомысла - легендарного предшественника Рюрика. Волотов считали основателями многих селений. Былинный Святогор - это богатырь-волот, которому не осталось места в мире людей. Он может лишь лечь в гроб, передав свою силу богатырю-человеку (воплощающему в то же время нового бога - Перуна).
Диалог Давида и Волота явно напоминает такой же космологический диалог Одина с великаном Вафтрудниром в «Старшей Эдде». А также сказание «Калевалы» о певце-волшебнике Вейнеймейнене, оживившем мертвого великана-чародея Виппунена и выведавшем у него магические тайны. Подобно скандинавским великанам или греческим титанам, волоты - предшественники богов и людей, обреченные на исчезновение, уход в безвозвратное прошлое. Но они также и предки, достойные почитания. Потому Волот, признав превосходство Давида в мудрости, выдает свою дочь за его сына (премудрого Соломона).
Да и сам Велес-Месяц - бог мертвых, предков. Его индоевропейские «сородичи» - балтские божества смерти Велс и Велона, литовские veles- тени усопших, скандинавские валькирии и Валгалла («зал мертвых»), греческие Елисейские поля. Все эти мифологические имена, как и имя Велеса, происходят от индоевропейского корня *wel-,- «умирать». В идущей из Месопотамии астрологической схеме понедельник - день Луны. У славян Понедельник - «божий ключник», провожающий умерших на тот свет (наподобие Гермеса-психопомпа).
Поляки еще в XVв. почитали на Троицу божество Ныя (Переписчики нередко искажали это имя (Туа, YaYa).). По Длугошу, этого бога, подобного Плутону, просили - после смерти отвести в лучшие места преисподней души покойников.
Имя Ныи родственно чешскому паи - «загробный мир». В Древней Руси и Болгарии навьями называли птицеобразных духов умерших. Преисподняя же здесь - скорее дань христианским представлениям о том, что все язычники попадут в ад. По славянским же народным воззрениям, под землей находятся только пекло (ад) и змеиный ирий (куда уползают на зиму змеи), а соответственно, Ирий (вырий, рай), куда улетают птицы (на зиму) и души праведников, находится на небе либо где-то далеко на юге или востоке, за горами, рекой или морем. Так что Ныя, судя по всему,- тот же Велес.
Еще два славянских бога потустороннего мира - Мерот и Радамаш - упоминаются в чешской хронике Вацлава Гаека. Первого просили провести душу усопшего светлым путем, второго - справедливо определить его посмертную участь. Этот второй - явно античный Радомант, судья загробного мира. Его культ мог проникнуть к славянам с юга. Имя же первого связано со славянским обозначением смерти, умирания. Оба, вероятно, были ипостасями или помощниками Велеса.
Вспомним теперь обряд, исполнявшийся Иваном Грозным. Царь с боярами пахал и сеял, а затем, нарядившись покойником, ходил на ходулях. То есть посеянное («погребенное») зерно должно было «воскреснуть» и вырасти. Мертвец превращался в волота и тем обеспечивал урожай. Такое сочетание мотивов естественно для культа Волоса - бога земледелия и загробного мира.
Существовала и женская ипостась Велеса-Ныи, Древнерусские поучения упоминают поклонение «Веле богине». В македонской песне фигурирует вила Вела. Вообще, вилы, эти прекрасные и своенравные птицедевы, близки к Велесу не только своим именем, но и связью с шаманством, плодородием, богатством и миром мертвых. Они любят и знают чудесные песни и мелодии, но могут увлечь человека в безумный, доводящий до смерти танец. Становятся же вилами, по словацким поверьям, души умерших невест. Вилы одаривают людей богатством, приносят урожай. Польские историки XVIв. Стрыйковский и Гваньини отождествляют Ныю не с Плутоном, а с Церерой. У Прокоша (ПшибыславаДиаментовского) Ныя - также женское божество. Чешская Нива - жена змееборца Крока и мать трех вещих княгинь-жриц - Либуши, Казн и Гетки. У чешского историка Странского Нива - богиня, соответствующая Прозерпине. Эта Ныя-Вела, скорее всего, та же Лада. Как увидим ниже, Ныя Прокоша соответствует скифской великой богине-змеедеве, матери богов и людей.
Школа В.В. Иванова и В.Н. Топорова считает чуть ли не аксиомой, что Велес - общеиндоевропейский змей-дракон, виновник засухи, враг Перуна-Громовника и соблазнитель его жены. Да, этимологически Велес - «родич» литовского Вельняса (черта), врага Перкунаса и ведического Валы, противника Индры. Вельняс к тому же колдун, музыкант и владеет скотом, а Вала прячет коров в пещере. Вила Вела затворяет источники воды. Велес в карпатской легенде посылает одноглазого демона Сыроеда, и от взгляда того пересыхает река Велесница. Она пробивается в другом месте, но в ней заводится змей-людоед, которого люди с трудом одолевают. Но другая легенда из тех же мест говорит о «Деде», хозяине подземных вод, не дающем им выйти наружу и затопить землю. То есть этот Дед (тот же Велес) - не враг, а защитник людей и земного мира.
Главное же, Вельняс, Вала и им подобные - не боги, а злобные чудовища, способные лишь вредить людям. Индоевропейцы не почитали их, а проклинали. Поклонялись же нечисти, по представлениям славян, лишь злые колдуны и ведьмы. И не среди бела дня в капище на Подоле, а глухой ночью на Лысой горе. А в славянских сказках и легендах о змееборцах змей никогда не зовется Велесом или похожим именем. Будь Велес кем-то вроде Сатаны и дракона, вряд ли один поэт назвал бы другого его внуком. Кокетничанье с Сатаной вошло в моду позже, в XIX-XXвв. И все же демонизация древнего бога имела место и у славян. Возможно, еще в дохристианские времена. «Волосатиком», «ёлсом» в русских областных говорах называли лешего, водяного, черта, «елесихой» - бесовку, «волосом», «волосенем» - мифическое существо вроде ожившего конского волоса, будто бы проникавшее в тело и вызывавшее болезни. «Волос буду!» - божились русские крестьяне. «Какой черт, или какой Велес, или какой змей тебя против меня настроил?» - вздыхал Ткадлечек, чешский автор XIVв. «Оставим эти грехи у Велеса»,- писал в 1471г. один чешский проповедник. А чешские же переводчики книги Сираха в XVIв. желали злой жене обратиться в дикого гуся и улететь за море к Велесу (или «дясу»-черту). В последнем случае речь явно идет о языческом ирии.
Дело здесь не только в церкви, объявившей всех языческих богов бесами. Именем Перуна или Даждьбога так не ругались. Но слишком таинственным и пугающим был древний бог, связанный с колдовством, загробным миром, ночью, бледным светом луны и звезд. Вот и представляли нечистую силу похожей на него. Привычный нам черт, скопированный с античных фавнов и сатиров, пришел в Россию с Запада в XVIIв. В Древней Руси бесов изображали волосатыми, остроголовыми и часто крылатыми. Волосатым и остроголовым представляли и лешего (тоже хозяина зверей). Вспомним также островерхие шапочки ставчанского идола и новгородских «домовых».
Праздник Велеса отмечался, видимо, 6 января, в конце Святок (В Ростове на месте капища Велеса была поставлена церковь Богоявленья. Этот праздник приходится на 6 января). В этот день кончались обходы и шествия ряженых. Среди них выделялись маски животных Велеса - медведя, быка, лошади и др. Ряженные, изображавшие собой толпу выходцев из потустороннего Велесова царства, заклинали богатство и изобилие в каждом доме, за что их щедро одаривали. А на скупых и неучтивых хозяев посланцы Велеса накликали несчастья. В этот же день хозяин в кожухе мехом наружу (словно в медвежьей шкуре) совершал над скотом магические обряды: бросал через стадо топор крест-накрест и т.д.
В христианские времена место Велеса заняли святые Власий и Николай (Никола, Микула). Власий Севастийский еще в Византии был покровителем скотоводства. А на Руси даже имя его почти совпадало с именем низвергнутого бога. Иконы Власия помещали в хлеву и величали его «коровьим богом». Считали его и защитником от змей, а на иконах рядом с ним изображали существо с головой медведя.
Еще более популярен был в народе Николай Мирликийский. Как увидим далее, он заменил Сварога, Стрибога, Морского Царя, но ряд черт Николы Угодника роднит его с Велесом. Николу, в отличие от грозного Ильи-пророка (языческого Перуна), считали добрым защитником народа. Юродивый, остановивший царя Грозного, звался Микулой. Никола почитался как покровитель скотоводства, земледелия, охоты, проводник душ на тот свет, податель богатства. «Бороду» в поле завивали также и Николе. «Неразменный рубль» поляки звали «миклюзом». Верили, что Никола карает змеями. Волосов Никольский монастырь (в Ростовском крае) был поставлен на горе на месте святилища Волоса. Но затем, по преданию, икона Николая стала исчезать оттуда и появляться у подножия горы висящей на дереве, на волосах. В конце концов монастырь был перенесен туда. Так монахи следовали капризам языческого бога (вернее, народным представлениям о нем), дабы сохранить паству.
Еще один монастырь (в Новгородской земле) именовался Никола Медведь, а другой (под Чигирином) - Никола Медведовский.
В Коренице на Руяне почитался загадочный бог Поренут. Он имел четыре лица, а пятое держал обеими руками на груди, как люнебургский лунный бог - изображение луны. Имя его родственно польскому poronic- «родить». Видимо, это был двуполый бог - андрогин, породивший другого бога или богов. И при этом - повелитель Вселенной: четыре головы (у Рода-Святовита, Брахмы и др.) означали власть над четырьмя сторонами света. В Иране таким четырехликим андрогином, отцом двух владык мира - Ахурамазды и Анграмайнью - был бог времени Зерван Акаран, Бесконечное Время. У славян Бог и Сатанаил, языческие Белобог и Чернобог, считались братьями. Матерью их была, очевидно, Лада: в болгарской песне Богоматерь рожает «Бела бога». А отец? Можно предположить, что им был древнейший из богов - Велес-Меся супруг Солнца. Он же, видимо, Поренут.
Такой непростой путь - от зверобога до святого и черта - прошел древнейший из богов. Он не всегда ладит с молодыми богами (своими же потомками). Но в общине славянских богов у него было свое место - волхва-шамана пастуха и земледельца.
Дмитрий Дудко. Матерь Лада. Божественное родословие славян. Языческий пантеон. М.: Изд-во Эксмо, 2004. 432с., ил. Антология мудрости
http://wizardshop.susu.ru/content/view/91/91/
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_110.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1542
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.12.15 08:42. Заголовок: Ольга Святая (945-95..


Ольга Святая (945-957гг.) - хранительница земли Русской

(12) Ольга Святая (Хельга) (889, Плесков (Псков), 80, 11.VII.969 Киев)
Великая княгиня Киевская и Русская наречена в святом крещении в 955 году в Царьграде Еленой.
В семье своей она звалась Пребраной, что означает Всепобеждающая, и она дочь Олега, а матерью ее является плесковская княгиня Людмила, дочь князя Вадимира и правнучка Гостомысла…
…А Ольга - праправнучка князя Гостомысла…
…Олег же Вещий пришел в 868 году к Плескову, чтобы захватить его, и там впервые увидел молодую плесковскую княгиню Людмилу и очень ее полюбил за красоту неописуемую, и поэтому оставил ее с миром княжить в Плескове с малолетними детьми: княжичем Владиславом и дочерью Горыней, а отец ее Ратмир, дружинник Вадимира, убежал в Киев к Аскольду, чтобы попросить помощь против Рюрика и изгнать его…
…Но в году 870-м Ратмир был убит в сражении дружины полянской на реке Великой с варягами Рюрика, когда поляне пришли к Плескову, чтобы изгнать варягов…
…Олег же дал детям Людмилы для их прокормления деревни Выбутово, Ольгину Падь и другие села около Плескова, а также охрану и прислугу, чтобы блюстить и лелеять малых княжичей Владислава и Горыню…
В год 872-й Олег привез в Выбутово для княжичей разное добро и приказал построить им хорошие дома со дворами, чтобы угодить княгине Людмиле…
…Княгиня же Людмила, когда овдовела, долго не решалась идти замуж за Олега, так как убийство отца Вадимира и мужа Ратмира, и дяди ее Аскольда устрашили ее и настроили против варягов, но видя сердечную и честную заботу Олега о благоденствии ее семьи, она все же решилась в год 888-й стать женой Олега ради своих детей и их счастливой жизни…
…И было в это время Людмиле 40 лет, а Олегу - 48, но княгиня Людмила была у Олега единственной…
…В тот же год 888-й Олег и Людмила поженились в Киеве, и в год 889-й у них родилась дочь Пребрана, которая до года 903-го жила в Плескове, в княжеском имении, с матерью своей Людмилой, с братом Владиславом и сестрой Горыней и была очень ими любима…
…В 903-м же году великий князь Олег привез дочь Ольгу в Киев и выдал ее замуж за своего племянника Ингвара, который назван на Руси Игорем, и было Ольге 14 лет, и она была очень умная девушка, и это сделал Олег Вещий для укрепления своей власти в Киевской Руси…
…После смерти Игоря в год 945-й великая княгиня Ольга приняла власть в Киевской Руси и много трудилась для благоденствия народа всей Руси, и создала справедливые законы о данях и налогах в Русской земле, и победила древлян в год 946-й, и заключила мир с Византией…
…В год же 955-й Ольга отправилась в Царьград и приняла святое крещение от цезаря Константина и греческого патриарха Фотия, и наречена в святом крещении Еленой в честь святой Елены, матери первого цезаря Византии Константина Великого...
…Великая русская княгиня Ольга Святая принесла свет веры христианской на Русь, так как она мать Русской земли и предстательница перед Богом ради молений о Руси православной…
…В год 969-й, 11 июля, умерла святая Ольга в городе Киеве и была похоронена по христианскому обряду в тайном гробу по ее завещанию на Подоле, на берегу Словутича, где ее младший внук великий князь Владимир Святославич в год 988-й крестил Русь и этим распространил на Руси учение Христово и Его свет на необозримых просторах Руси, который зажгла великая княгиня Руси святая Ольга…
А аже суть Русь?
А лi хъранiма Господъмъ?
А егъда прЪбудЪтъ конъ Ъя?
Что есть Русь? Хранит ли ее Господь? И когда придет ее конец?
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_485.htm
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm

1 – сельцо Покровское и Ольгин Монастырь
2 – Ольгинский Берег
3 – Ольгин ключ
4 - Ольгин Дворец (сохранился каменный фундамент здания)
5 – деревня Ольжино (Ольженец, Волженец)
6 – Ольгины Сады (условно)
7 – Ольгины Погреба (условно)
8 – Ольгина Гора, место дома родителей Ольги 2 (городище не сохранилось)
9 – Ольгин Камень 1 (следовик) близ Выбут (не сохранился)
10 – весь Выбутская
11 – Ольгина Церковь
12 – место Ольгиной часовни
13 – место дома родителей Ольги 1
14 – церковь во имя Святой Ольги 1914 года основания (разрушена)
15 – Ольгин Камень 2 у д. Бабаево (следовик, ныне лежит у большого Ольгиного Камня)
16 – Ольгин Камень 3 (без знаков, лежит близ большого Ольгиного камня)
17 – Ольгин Камень 4 (большой Ольгин Камень, следовик, сохранилась его нижняя часть)
18 – место разрушенной кирпичной Ольгиной часовни «Красный Крест»
19 – деревня Паничьи Горки (Горки, Гора)
20 – Ольгин Камень 5 (памятный камень, лежит в реке)
21 – Ольгины Ворота или Ольгин Рукав (протока)
22 – Ольгины Слуды (протока)
23 – деревня Ерусалимская
24 – деревня Пристань
А.А. Александров. Княгиня Ольга, Ранняя Русь и весь Выбутская (Историческая справка к фестивалю реконструкторов ХЕЛЬГА в Выбутах 18-19 июля и ко дню города Пскова 23-24 июля 2015)
http://museums.pskov.ru/news/?idnews=01225
При Ярославе Мудром в Киеве в 1017г. был заложен и к 1037г. возведен знаменитый Софийский Собор. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик (260 м.кв.) и фресок (3000 м.кв.) первой половины XI века и значительные фрагменты стенописи XVII-XVIII веков.
На одной из них начала XI века изображен в лицах момент приёма княгини Ольги византийским императором Константином VII Багрянородным. Вот как описывает изображение Ольги на фреске С.А. Высоцкий: Изображение на фреске княгини Ольги в ложе ипподрома, к сожалению сравнить не с чем, так как оно уникально. Ее лицо выглядит довольно суровым: большие глаза, тонкие темные чуть изогнутые брови, прямой, правильной формы нос. Из-под мафория видны темные каштановые волосы с пробором посередине. Очень выразителен плотно сжатый рот с опущенными вниз уголками губ, что придает лицу властное, волевое выражение. На вид Ольге примерно около 50 лет (С.А. Высоцкий. Светские фрески Софийского собора. Киев: Наукова думка, 1989, с.186)

Княгиня Ольга и император Константин Багрянородный. Фреска киевского Софийского собора. XI в.

Ольгины ворота и Ольгины слуды на реке Великой. Гравюра с наброска Г. Пиватто. 1883
Карпов Алексей. Княгиня Ольга. 1-е изд. М.: Молодая гвардия, 2009. 376с.: ил. Жизнь замечательных людей, вып.1172
http://www.twirpx.com/file/805921/
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1031895/Karpov_-_Knyaginya_Olga.html
Ольга Святая (945-957гг.) - хранительница земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_509.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1548
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.12.15 08:11. Заголовок: Ольга Святая (945-95..


Ольга Святая (945-957гг.) - хранительница земли Русской

Въ лЪто 6454 iдЪ ХЪлъга на ДърЪвляны на IскростЪнъ а мъщатi за Iнгъвара А дань вЪлiю от ДърЪвляны iмаатi А обложi гърадъ въкроугъ а въ сiлЪ вЪлiей А мЪсяць едiнъ поча гъладъмъ морiтi А послЪжьдЪ възъжъгла гърадъ огънЪмъ от пьтiчьiхъ стай аже въдалi ХЪльгЪ ДърЪвлянЪ по дань малую яко просящЪ iхъ кънягыня Аць переклюкала iхъ ХЪлъга възя дань малую А огъню а мечЪмъ сь гърадъ прЪдаа а въсЪхъ пожьгоша А сiцЪ за Iнгъвара мъщанiе възъдаа сiмъ ДърЪвлянъмъ А дань тяжькую възъложi на нь А iмаа такожьдЪ бояры ДърЪвлянъскыя а оувЪдохъмъ iхъ Кыеву въ поутахъ а кълодахъ Бо вЪлЪмудра есi ХЪлъга Бо iстiнъна дъщЪрь ХЪлъга ВЪшьтего аже переклюкала ДърЪвлянъ А Малъка поiма СвЪнъалъдъ а прiвлочЪ iа на гърЪбiщЪ IнгъваровЪ А мечЪмъ iзъсечЪ Малъка СвЪнъалъдъ на чЪтi А варязi трупiе МальковЪ огъньмъ опаляшЪ въ пьрахъ а гълаву

Малъкову на копiе възъметоша оустрашЪнiя дъля ДърЪвляны…СiцЪ отмъща за око АсмундовЪ суть отчЪ СвЪнъалдова…
Въ лЪто 6455 IдЪ ХЪлъга на Пъльскъвъ а на НовЪгърадъ А данi а обърокы оуставiтi А въся земълi Рускыя на погостiЪ а мЪста разъдЪлi А iстiнънЪ ряды по Русi оуставiтi аже людЪмъ нiкътоже лiха чiнiтi не съмоглъ нi въ гърадЪхъ а въ вЪсяхъ А iзърядiвшЪ се възратiся Кыеву къ сыну своя Святославлю а вънукамъ Ярополчю а Ольгу а мЪзiну ВълодiмЪрю
Въ лЪто 6458 прЪставiся кънязь Iгъръ сынъ Халъгардъвъ а IнгiгЪрдi А вънучЪ Рурiкъвъ а СiгънЪтръвъ А нЪтiй Iнгъваръвъ
В год 946-й пошла Ольга на древлян, на Искоростень, чтобы отомстить (мъщатi) за Ингвара и большую дань получить от древлян; и окружила своим огромным войском весь город и целый месяц морила голодом (поча гъладъмъ морiтi) древлян, а потом попросила от древлян дань малую: по паре птиц от каждого дома (? в исходном тексте: А послЪжьдЪ възъжъгла гърадъ огънЪмъ от пьтiчьiхъ стай. Далее перевод не совсем точен), и когда древляне дали ей эту дань, надеясь, что Ольга наконец отойдет от города, то княгиня перехитрила (переклюкала) их: приказала поджечь птиц и выпустить их обратно в город: птицы полетели и подожгли все дома в городе; русы ворвались в горящий город и стали избивать древлян и, победив их, возложили на них тяжелую дань, а бояр древлянских заключили в цепи и в колоды (въ поутахъ а кълодахъ) и увели их в Киев; ведь Ольга была очень мудра (вЪлЪмудра есi) и умна, как и ее отец Олег Вещий (iстiнъна дъщЪрь ХЪлъга ВЪшьтего), и своей мудростью она победила (переклюкала) древлян. А Мала поймал Свенельд и приволок его на могилу Ингвара, и там изрубил мечом Мала на части Свенельд (мечЪмъ iзъсечЪ Малъка СвЪнъалъдъ на чЪтi), и его труп варяги сожгли в прах (варязi трупiе МальковЪ огъньмъ опаляшЪ въ пьрахъ), а голову Мала воздели на копье для устрашения (на копiе възъметоша оустрашЪнiя дъля) древлян (Поскакал Илья дальше по прямой дороге и наскакал на подворье Соловья-разбойника. У него двор на семи верстах, на семи столбах, у него вокруг железный тын, на каждой тычинке по маковке, на каждой маковке голова богатыря убитого)…; так Свенельд отомстил Малу за выбитый им глаз у Асмунда, отца Свенельда…
В год 947-й пошла Ольга в Плесков и в Новгород и установила там дани и оброки, и всю Русскую землю разделила на погосты (на погостiЪ а мЪста разъдЪлi) и справедливые законы на Руси установила (iстiнънЪ ряды по Русi оуставiтi), чтобы никто не смог обидеть (нiкътоже лiха чiнiтi не съмоглъ) людей ни в городах, ни в селах (нi въ гърадЪхъ а въ вЪсяхъ), и, все узаконив (iзърядiвшЪ), вернулась в Киев, к сыну своему Святославу и внукам Ярополку, Олегу и маленькому Владимиру.
В год 950-й умер князь Игорь (Iгъръ), сын Хальгарда и Ингигерды, и внук Рюрика и Синеуса (СiгънЪтръвъ), и племянник князя Ингвара…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
…В числе вариантов обращают на себя особенно внимание те места, которыя относятся к разсказу о мести Великой Княгини Ольги. Хотя в этом разсказе есть довольно сказочного, но основание и вся обстановка легенд проникнуты духом глубокой древности и передают многие характеристические черты из внутреннего быта нашей старины.
Самая обязанность мстить за смерть убитых родственников принадлежит к весьма знаменательным сторонам древнейшей Русской истории. Летописец Переяславля-Залесского сохранил для нас интересные подробности в известном сказании о мести Ольги. Вслед за словами Великой Княгини, обращенными к Древлянским послам, чтобы они велели нести себя в лодьях, — прибавлено: тако люблю князя вашего и васъ. Они же (послы) ради, и рЪша покивающе роукама: вЪси ЛИ княже нашь како мы тобЪ оустряпахомъ? Идоша вь лодьи пiaни веселы -.
Разсказывая о новом Древлянском посольстве, наш летописец приводит следующие слова, не встречаемые в других летописных списках: Князю (Древлянскому) веселiе творящу къ бракоу, и сонъ часто зряше Маль Князь: се бо пришедъ Олга дааше eмy пръты многоценны червены, вси жемчюгомъ иссаждены и одЪяла чръны съ зелеными оузоры и лодьи, въ нихъ же несенымъ быти, смолны -. Это место указывает на древний обычай посылать жениху брачные дары. Но особенно любопытны дополнения к сказанию о взятии Искоростеня. Древляне предлагают Великой Княгине дань, медом и мехами, с тем, чтобы она пощадила город:
Она же рече: нынЪ оу васъ нЪтъ медоу, ни скоръ, но мало оу васъ прошю дати богомъ жрътвоу оть вась и ослабоу вамъ подать себе на лекарство главныя болЪзни; дайте ми оть двора по 3 голуби и по 3 воробьи, зане у васъ есь тыи птици, а инде оужъ всюду събирахъ и нЪтъ ихъ, а въ чюжюю землю не шлю -. Таким образом, по словам
легенды, Ольга, задумавши хитрую месть, требует у Древлян птиц для совершения жертвенного обряда (с.V)
К.М. Оболенский. ЛЪтописець Рускихъ ЦарЪй (подробно о мести Ольги - с.10-12). Летописец Переяславля-Суздальского, составленный в начале XIII века. Москва. 1851. 217с.
http://twirpx.com/file/340568/ 14.9Мб
Ольга Святая (945-957гг.) - хранительница земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_509.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1550
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.12.15 08:41. Заголовок: Ольга Святая (945-95..


Ольга Святая (945-957гг.) - хранительница земли Русской
Въ лЪто 6463 крЪстiся ХЪлъга въ ЦарЪгърадЪ от ФотЪя патрiаха а наречЪна бысть Олёна въ свяатъмъ крещЪнii А бысть отчЪ крЪстный цЪсарь Констянътiнъ сынъ Леонъвъ А възълюбi вЪльмi кънягыню Русi А речЪ ХЪльгЪ аже въ крещЪii ОлёнЪ А хощю поятi тя въ жЪны А благолЪпiемъ будЪшi земълi ВiзанътЪйской А больмi мя сьрдъцю мiла естi Аць речЪ ХЪлъга цЪсарю Ако хощЪщi поятi мя въ жЪны атчЪ есi отчЪ мой iже крЪстiлъ мя въкоупЪ съ патрiархъмъ А се нестЪ въ завЪтахъ ХрЪстiанъскы Тi самъ вЪсi о сЪмъ…А речЪ Ъё цЪсарь Аже тi переклюкала мя есмi Олёна Да отпущю тя на Русь Бо тi суть дъщЪрь моя въ ХрiстЪ А въдастъ Ъй же дары вЪлii А зълато А сьрЪбъро А жемъчюгы А павълокы дърагыя А съсуды малафiтовЪ съ бълаговонiямы А яхонтЪ А бiсЪрi бояръмъ а чадi дъля…ХЪлъга же прiiдЪ къ патрiарху ФотЪю благословЪнiя просящЪ въ путь на домъ къ Русi А рЪчЪ Ъмоу Аже людi моi поганi есi

а сынъ мой такожьдЪ Да бы Богъ соблюлъ мя от зъла да от напастi вьсъ кой А речЪ Ъй патрiархъ О чадо вЪрное аже въ ХрiстЪ крестiлася есi да въ Хрiста облЪчЪся Да сохранiтъ тя яко сохранiлъ же въсЪхъ прiшЪдъшiхъ къ нЪму Да iдi съ мiремъ въ земълю своя Да прЪбудЪтъ Богъ въ тебЪ
…А прiiдЪтъ ХЪльга съ чадiю своя на Кыевъ а речЪ Святославлю Да крестiсь въ Хрiста А вЪчьно спасЪнъ будЪшi Iaзъ же познавъ Бога обрЪла крЪпость духа своя а спасЪнiЪ вЪчьноЪ на небесi Да крестiсь же Святославлю Оумоляю тя АщЪ крестiся а вьсi людiя Рускi iмутъ вЪру Хрiстову А бълагодать прiiдЪтъ на Русь да супостаты от Русi отрiнуться Аць Святославль же не вънiмаашЪ матi своя а тъворi нъравы а завЪты поганъскiя А не вЪдый АщЪ къто матерi а отня не послушаетъ да въ бЪду вънiдЪтъ а въ напастi въпадЪтъ А съмЪртiю не от Бога оумрЪ а от зълыхъ чьловЪкъв
…Святославъ же болъмi да възъгнЪвiся на матi своя досажьдЪнiя Ъя радi…ХЪлъга же обачЪ любяашЪ сына своя а сълёзнЪ молiла оу Бога заборону а спасЪнiЪ сына дъля а за въся людiе земълi Руской по въся дънi а нощi Бо Олёна Свяатая есть же МатЪрь въсЪя Русi аже суть страны прЪсвЪтълой а възълюбленой от Бога
В год 955-й крестилась Ольга в Царьграде от патриарха Фотия (?) и наречена в святом крещении Еленой, и был ее крестным отцом цезарь Константин (905-959), сын Леона; очень полюбил (възълюбi вЪльмi) он княгиню Руси и говорит Ольге в крещении Елене: Хочу взять тебя в жены (а хощю поятi тя въ жЪны) (?), и красотой (благолЪпiемъ) своей ты украсишь землю Византийскую, ведь очень ты моему сердцу мила (а больмi мя сьрдъцю мiла естi) …Но говорит цезарю Ольга, Как же ты хочешь взять меня в жены, ведь ты, мне отец крестный, который крестил меня вместе с патриархом, а этого нет в заветах христианских, ведь ты сам знаешь об этом (Ако хощЪщi поятi мя въ жЪны атчЪ есi отчЪ мой iже крЪстiлъ мя въкоупЪ съ патрiархъмъ А се нестЪ въ завЪтахъ ХрЪстiанъскы Тi самъ вЪсi о сЪм)…И говорит ей цезарь: Ты перехитрила меня, Елена (Аже тi переклюкала мя есмi Олёна ), вот и отпущу тебя на Русь, ведь ты дочь моя во Христе -. И дал ей большие дары: и золото, и серебро, и жемчуг, и дорогие ткани, и сосуды из малахита с благовониями, и яхонты, и бисер для бояр и прислуги…Ольга же пришла к патриарху Фотию (?) для благословения в дальнюю дорогу домой, на Русь (благословЪнiя просящЪ въ путь на домъ къ Русi), и говорит патриарху: Люди мои некрещеные (поганi есi) и сын мой тоже. Да сохрани Ты меня Господь, от зла и напасти всякой (Да бы Богъ соблюлъ мя от зъла да от напастi вьсъ кой). И говорит ей патриарх: О дитя верное, ведь во Христе крестилась, да в Христа облечешься, и сохранит Он тебя, как сохранил всех, кто пришел к Нему, и поэтому иди с миром в землю свою, и Бог всегда будет в тебе (Да прЪбудЪтъ Богъ въ тебЪ)…
…И пришла Ольга с людьми своими в Киев и говорит Святославу, чтобы крестился во Христа, и тогда даровано ему будет вечное спасение (а вЪчьно спасЪнъ будЪшi): Вот я, познав Бога, обрела крепость духа и вечное спасение на небесах; прошу тебя (?), Святослав, умоляю тебя (оумоляю тя): крестись; и если крестишься, то все русские люди примут веру Христову и благодать придет на Русь, и супостаты отойдут от Руси (да супостаты от Русi отрiнуться). Но Святослав не внимал (не вънiмаашЪ) мольбам своей матери и продолжал жить по законам язычества (а тъворi нъравы а завЪты поганъскiя), и не знал (не вЪдый), что, кто матери своей и отца не послушает, тот накликает на себя беды и несчастья (АщЪ къто матерi а отня не послушаетъ да въ бЪду вънiдЪтъ а въ напастi въпадЪтъ) и умрет не по воле Бога, но погибнет от злых людей (от зълыхъ чьловЪкъвъ)…
Святослав же очень рассердился на свою мать из-за ее требований (Святославъ же болъмi да възъгнЪвiся на матi своя досажьдЪнiя Ъя радi)...Ольга же, все равно (обачЪ) любившая своего сына, слезно молила у Бога защиту и спасение (а сълёзнЪ молiла оу Бога заборону а спасЪнiЪ) для сына и для всех людей земли Русской. И молилась всегда, и днем, и ночью; ведь она, Елена Святая мать всей Руси, страны пресветлой и любимой Богом (аже суть страны прЪсвЪтълой а възълюбленой от Бога)...
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
В лето 6463 (955) Иде Ольга въ Греки и приде Царюгороду. Бе тогда царь имянемь Цемьский (? - Иоанн I Цимисхий - византийский император в 969—976гг.); и приде к нему Ольга, и видевъ ю, добру сущу зело лицемъ и смыслену, удививъся царь разуму ея, беседова к ней и рекъ ей: «Подобна еси царствовати въ граде с нами». Она же, разумевши, рече ко царю: «Азъ погана есмь, да аще мя хощеши крестити, то крести мя самъ, а ще ли - то не кресщюся». И крести ю царь с патриархомъ. Просвещена же бывши, радовашеся душею и теломъ. И поучи ю патреархъ о вере, рече ей: «Благословена ты в руских, яко возлюби светъ, а тьму остави. Благословити тя хотять сынове рустии в последний родъ внукъ твоихъ». И заповеда ей о церковномь уставе, о молитве, и о посте, о милостыни и о въздержаньи тела чиста. Она же, поклонивши главу, стояше, аки губа напаяема, внимающи ученья, поклонившися патриарху, глаголющи: «Молитвами твоими, владыко, да схранена буду от сети неприязнъны». Бе же речено имя ей во крещеньи Олена, якоже и древняя цариця, мати Великаго Костянтина. Благослови ю патриархъ и отпусти ю. И по крещеньи возва ю царь и рече ей: «Хощю тя пояти собе жене». Она же рече: «Како хочеши мя пояти, крести мя самъ и нарекъ мя тъщерью? А [в] хрестьянехъ того несть закона, а ты самъ веси». И рече царь: «Переклюкала мя еси, Ольга». И дасть ей дары многи, злато и сребро, паволоки и съсуды различныя и отпусти ю, нарекъ ю дъщерью собе. Она же, хотящи домови, приде къ патреарху, благословения просящи на домъ, и рече ему: «Людье мои пагани и сынъ мой, дабы мя Богъ съблюлъ от всякого зла»…
6463 (955 г.). Крещение Ольги л. 17-17 об. Полное собрание русских летописей. Том 01. Лаврентьевская и Троицкая летописи. 1-е изд. СПб: Типография Эударда Праца, 1846. XX, 271с.
http://www.twirpx.com/file/923302/ 41.3Мб
http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php
Ольга Святая (945-957гг.) - хранительница земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_509.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1551
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.15 07:48. Заголовок: Княгиня Ольга-Елена ..


Княгиня Ольга-Елена
Жизнь княгини Ольги отразилась в самых различных источниках: в письменных, русских и зарубежных, вещественных и даже географических. Казалось бы, такое значительное количество памятников прошлого должно было помочь исследователям составить достаточно полный и достоверный портрет княгини. Однако из-за противоречивости и недосказанности сведений в них в научной литературе не утихают споры об Ольге. Они касаются и ее происхождения, и дат рождения и замужества, и обстоятельств рождения сына Святослава, и взаимоотношений с ним, и реальности ее жестокой мести древлянам, и времени и места крещения, и в целом вклада в становление и развитие Древнерусского государства.
К числу важнейших источников о княгине Ольге относятся древнейшие летописи: Лаврентьевская, Ипатьевская, Радзивилловская и др., начальную часть которых составляет «Повесть временных лет». В этом сочинении Ольга является одной из главных героинь X в. В нем подробно описано, как княгиня отомстила древлянам за убийство мужа, как стала управлять государством, как крестилась в Константинополе, как оказалась с внуками в осажденном печенегами Киеве, какие взаимоотношения были у нее с сыном и т.д.
Вторым памятником русского происхождения об Ольге является «Память и Похвала князю Владимиру» со вставкой «Похвалы княгине Ольге». Это произведение приписывается монаху Киево-Печерского монастыря Иакову, жившему в ХI-ХII вв. По мнению исследователей, окончательное оформление его текста произошло в ХIV в.[50]
Еще одним важным источником является «Житие княгини Ольги», дошедшее до нас в двух редакциях. Считается, что древнейшая была написана в конце ХIII в. и дошла до нас в списке ХIV в. В ХVI в. достаточно краткий текст был дополнен и включен в «Степенную книгу».[51] Исследователи полагают, что по отношению к летописям текст пространного «Жития» вторичен, поскольку был написан через много лет после смерти княгини.[52]
Деятельность княгини Ольги оставила след и в ряде зарубежных письменных памятников. Наиболее важным из них являются сочинения византийского императора Константина Багрянородного, в первую очередь его записки «О церемониях византийского двора». В них он подробно описал два приема княгини Ольги в своем императорском дворце. Он подробно перечислил всех спутников княгини, указал подарки, которые были ей поднесены, но не уточнил, в каком году все это происходило, только сообщил число, день недели и месяц. Не дал он сведений и о цели визита русской правительницы. В итоге среди исследователей возникла масса споров по поводу времени и обстоятельств поездки Ольги в Константинополь.
Сочинение Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора» было переведено и опубликовано Г.Г. Литавриным.[53]
Еще одним важным и интересным источником является «Продолжение хроники Регинона», приписываемое епископу Адальберту. Именно он ездил с миссионерской деятельностью в Киев (которая, однако, провалилась) в правление княгини Ольги. Среди исследователей данный памятник также вызывает много споров: при каких обстоятельствах Адальберт отправился на Русь, кто был инициатором его поездки, почему она оказалась неудачной?
К числу дополнительных источников можно отнести византийские хроники ХI-ХII вв., в которых есть краткие сообщения об Ольге.
Следует отметить, что все важнейшие исторические источники о княгине Ольге были введены в научный оборот еще Н. М. Карамзиным. Он первым попытался дать оценку сохранившимся в них сведениям, представил собственную реконструкцию биографии княгини и сделал вывод о значении ее деятельности для Древнерусского государства. В последующем историки лишь уточняли и дополняли некоторые детали, высказывали свое мнение по спорным вопросам.
Рассмотрим, какой же исторический портрет княгини Ольги воссоздал Н. М. Карамзин. Он счел вполне достоверными данные древнейших летописей о происхождении Ольги из Пскова и о содействии князя Олега в 903 г. браку с ней юного родственника князя Игоря. При этом взятые В. Н. Татищевым из Иоакимовской летописи оригинальные известия о том, что славянским именем Ольги было имя Прекраса и что она вела свой род от новгородского посадника Гостомысла, он счел вымыслом.[54]
Недоумение Карамзина вызвала и указанная в Ипатьевской летописи дата рождения Святослава – 942г., поскольку в это время княгиня должна была быть престарелой женщиной, неспособной родить ребенка. Историк решил, что эта дата ошибочная, и предположил, что Ольга произвела на свет сына в 933 г., когда ей было 40 лет. Возраст княгини он определил из указания в Софийской I (датируется XVI в.) летописи о том, что на момент замужества Ольге было только 10 лет.[55] Хотя это добавление и представляется очень ценным, но его не было в древнейших летописях. Появилось же оно в летописи позднего времени, как результат подсчетов самого создателя Софийской летописи, но точных данных на этот счет, конечно, нет.
Из предположения Карамзина о дате рождения Святослава выходит, что на момент смерти отца ему было уже 12 лет. Однако в летописном описании похода Ольги на Искоростень ее сын выглядит значительно младше – он был способен бросить копье только под ноги своей лошади.[56] Таким слабым мальчик мог быть в возрасте не старше 8 лет, при условии, что копье было взрослым и достаточно тяжелым.
Поэтому предложенная Карамзиным дата рождения Святослава не может быть признана правильной. В последующей историографии данный вопрос постоянно дискутировался, и до сих пор не решен.
Анализируя летописный рассказ о мести Ольги древлянам, Н. М. Карамзин решил, что тот больше похож на легенду или народную сказку, чем на реальность, поскольку древлянский князь Мал вряд ли бы стал свататься к женщине, которой было уже за 50 лет.[57] Однако этот вывод сомнителен, поскольку Ольга была не простой женщиной, а великой княгиней, матерью наследника верховной власти в Древнерусском государстве. Брак с ней позволял Малу самому стать правителем обширной державы.
Следует отметить, что вопрос о достоверности летописного рассказа о мести Ольги древлянам до сих пор вызывает в историографии споры.
Н.М. Карамзин не сомневался в том, что после гибели Игоря Ольга стала правительницей Руси. При этом у нее были собственные владения – г. Вышгород, выделенный ей князем Олегом в качестве «вено» – платы за брак с Игорем. Получаемые доходы княгиня имела право тратить на собственные нужды.[58]
Рассматривая нововведения Ольги в сборе дани, историк решил, что она провела административно-территориальную реформу, разделив подвластные ей земли на волости с административными центрами – погостами.[59] Но можно ли было это сделать в то время, когда даже границы государства четко не определялись и вся его территория была слабо заселена? Более вероятным кажется, что княгиня лишь определила размер дани для каждой местности и указала время и место, куда ее следовало привозить. Кроме того, она выделила княжеский домен – места охоты и ловли рыбы для своего обихода. Для того времени это было очень важной реформой, поскольку она должна была урегулировать взаимоотношения с местным населением и исключить злоупотребления княжеской администрации в сборе дани. (В историографии вопрос о сути реформ княгини Ольги до сих пор вызывает споры.)
Анализируя сведения древнейших летописей о крещении Ольги, Карамзин обнаружил в них ряд ошибок. Так, оказалось, что летописная дата этого акта – 955г. не согласуется с данными Константина Багрянородного о времени приема Ольги в Константинополе. Исследователь вычислил, что указанные императором числа, дни недели и месяц были либо в 946, либо в 957г. Более подходящей для него показалась дата 957г., поскольку, как следует из записок Константина, княгиня встречалась не только с ним самим, но и с семьей его сына Романа. В 946 г. царевич был еще подростком, хотя и женатым на маленькой девочке. Детей в это время он еще не имел.[60]
Эти выводы историка представляются вполне убедительными, но в последующей историографии возникли споры и появились иные точки зрения.
Карамзин заметил, что в Лаврентьевской летописи и в связанных с ней поздних сводах принимавший Ольгу византийский император неправильно назван Иоанном Цимиским. Этот правитель пришел к власти уже после смерти княгини. В Ипатьевской летописи этой ошибки не было, значит, ее создатель был лучше информирован об истории Византии, чем автор Лаврентьевской. К тому же историк усомнился в сообщении обеих летописей о том, что император захотел жениться на Ольге, находящейся в весьма почтенном возрасте. Ведь сам он давно был женат, да и принимал русскую княгиню вместе с супругой.[61]
Пытливый историк заметил, что в сочинении Константина Багрянородного ничего не писалось о крещении русской княгини и сама она называлась языческим именем Хельга (после крещения Ольга стала Еленой). Однако русские летописи и византийские хроники утверждали, что Ольга ездила в Византию специально для крещения. Чтобы разобраться в этом противоречии, Карамзин решил, что Константина интересовали только вопросы церемониала, поэтому он и не упомянул о крещении своей гостьи.[62]
Позднее данный вопрос вызвал бурную дискуссию в историографии. При этом спорящим приходилось лишь интерпретировать те источники, которые ввел в научный оборот Карамзин.
Среди зарубежных хроник историку удалось обнаружить памятник, свидетельствующий о достаточно обширных международных контактах княгини Ольги. Это – «Продолжение хроники Регинона», написанное в конце X в. В нем сообщалось об отправке в 959г. русского посольства к германскому императору Оттону I и ответной миссии католического епископа Адальберта в 961г., которая закончилась полным провалом – Адальберт вынужден был бежать на родину. Карамзин счел содержание этого источника абсолютно достоверным и решил, что Ольга хотела крестить Русь с помощью немецких миссионеров, но не смогла это сделать из-за противодействия сына-язычника.[63]
В последующем содержание «Продолжения хроники Регинона» привлекло внимание многих исследователей, предлагавших его собственное толкование.
Н.М. Карамзин подверг критике поздние источники о княгине Ольге, в частности ее «Житие» в краткой и пространной редакции, всевозможные добавления в поздних летописях и хрониках. Их он назвал баснословием и выдумками всевозможных сочинителей.[64] К числу недостоверных он отнес и сообщение в «Похвале князю Владимиру» о том, что в правление этого князя были обнаружены мощи Ольги и установлены в Десятинной церкви, поскольку в древнейших летописях никаких данных на этот счет не было.[65]
В целом знаменитый историк очень высоко оценил деятельность княгини Ольги и поставил ее в один ряд с великими государственными деятелями Древней Руси: «Предание нарекло Ольгу хитрой, церковь – святой, история – мудрой. Она не воевала, а правила государством. С деятельностью великого мужа учредила порядок в государстве, не писала законов, но давала уставы, простые и самые нужные. При Ольге Россия стала известна в отдаленных странах Европы».[66]
Определенное внимание княгине Ольге уделил и другой известный историк С.М. Соловьев. Рассматривая все предания и мнения об ее происхождении, он признал достоверным лишь ее происхождение из северных областей Руси. Сведения летописей об ее жестокой мести древлянам он не склонен считать легендарными, поскольку в древнерусском обществе месть была широко распространена, и почитался лишь тот, кто мог отомстить обидчику.[67]
Анализируя сведения летописей о реформах княгини, Соловьев решил, что на установленных ею погостах находились представители княжеской администрации – тиуны, которые не только собирали дань, но и вершили суд. Слово «повосты» из Лаврентьевской летописи он счел неправильным прочтением, возникшим при переписке текста с древней ветхой рукописи.[68]
Исследуя маршрут, по которому Ольга объезжала свои владения в начале правления, историк решил, что он проходил по окраинам Новгородской земли, т.е. рекам Мста и Луга.[69] Однако в настоящее время нет точных данных об этих границах. К примеру, Белоозеро было много севернее Мсты, а Изборск – юго-западнее Луги. При этом оба эти города были новгородскими еще при Рюрике.
С.М. Соловьев поддержал точку зрения Карамзина на то, что датой крещения русской княгини следует считать 957г., а не 955, как в летописях. Предположение В.Н. Татищева о склонности Ольги к христианству еще в Киеве (но она якобы боялась враждебности язычников) он отверг: ведь согласно летописным данным, и в Киеве и в Новгороде при князе Игоре существовали христианские храмы в честь Ильи-пророка и Спасо-Преображения.[70]
Историк высказал мнение о том, что Ольга осталась недовольна оказанным ей в Константинополе приемом, поскольку ее заставили долго ждать в гавани и принимали на недостойном ее низком уровне.[71] Позднее византинисты убедительно оспорили эту точку зрения – Ольгу принимали на самом высоком уровне.
Рассматривая содержание «Продолжения хроники Регинона», Соловьев счел сомнительными сведения о том, что именно Ольга отправила послов к германскому императору. По его мнению, русские визитеры были самозванцами: желая получить дары от католического духовенства, они самовольно пригласили миссионеров в свою страну. В итоге оказалось, что в Киеве епископа Адальберта никто не ждал, и его миссия провалилась.[72]
Историк полагал, что Ольга обладала большой личной собственностью. В Вышгороде находилась ее загородная резиденция, хранилась казна. Село Будутино она отдала ключнице Малуше, когда та родила от Святослава сына Владимира. Позднее та пожертвовала его Десятинной церкви.[73]
В целом Соловьев, как и Карамзин, высоко оценил деятельность княгини Ольги, назвав ее «устроительницей Русской земли, мудрейшей из женщин». По его мнению, в Древней Руси княгини занимали высокое положение: имели значительное имущество, содержали целый штат слуг, участвовали в пирах, охоте, отличались хитростью, смекалкой, были храбры и находчивы.[74] Эти выводы он сделал, исходя из фактов биографии Ольги.
Не менее положительно относился к Ольге и другой историк рубежа XIX и XX вв. – академик С.Ф. Платонов. Он даже полагал, что с 945 по 957 г. княгиня правила совершенно самостоятельно всем Древнерусским государством. Подобно другим знатным женщинам своего времени она обладала полной гражданской и имущественной самостоятельностью, отличалась государственной мудростью, смекалкой и в этом отношении смогла «переплюнуть» самого византийского императора.[75] В данном случае Платонов счел достоверными сведения летописей о том, что Константин сватался к Ольге, но та, не желая портить отношения отказом, перехитрила его и сделала брак невозможным.
Академик Б.Д. Греков также полагал, что Ольга была совершенно самостоятельной правительницей: установила размер дани, взимаемой с подвластных территорий, создала административно-хозяйственные пункты по управлению территориями, проводила собственную международную политику, владела замковым городом Вышгород. Обо всем этом было известно в Византии, поэтому она получила от императора более ценные дары, чем ее сын Святослав в лице своего посла. Греков не сомневался, что Ольга сама отправила послов к германскому императору, желая установить с ним дружеские отношения.[76]
В последующее время историки стали уделять больше внимания отдельным сторонам деятельности княгини Ольги и конкретным фактам ее биографии. Так, А.Н. Сахаров написал обстоятельный очерк, посвященный дипломатии Ольги. Он подробно проанализировал все, дошедшие до нас источники, дал оценку предшествующим трудам, начиная с В.Н. Татищева и заканчивая В. Т. Пашуто, М. Б. Свердловым и А. Г. Кузьминым.[77]
Сахаров согласился с мнением Карамзина о том, что княгиня ездила в Константинополь в 957г. и что летописцы допустили ошибку в дате этого события. Цель визита Ольги состояла не только в крещении, но и в установлении с Византией равноправных отношений, и для этого она дважды посещала императора Константина – поэтому в своем сочинении о ее визите он и забыл упомянуть о ее крещении. Главным для Константина было описать пышный церемониал, по которому принималась русская княгиня: она была удостоена личной беседы с императором и членами его семьи; во время официальной части ее не заставили падать ниц перед императорским троном, а во время неофициальной части даже предложили сесть; в честь нее и ее спутников был устроен обед, после которого всех одарили подарками.[78] В данном случае А.Н. Сахаров убедительно доказал несостоятельность мнения С.М. Соловьева, утверждающего, что Ольга была принята в Константинополе недостаточно пышно.
Рассматривая различные источники об обстоятельствах крещения Ольги и пытаясь объяснить существующие в них противоречия, Сахаров предположил, что княгиня могла стать христианкой дважды: первый раз неофициально, в Киеве, второй раз торжественно и публично, в Константинополе. Относительно причин провала миссии в Киев католического епископа Адальберта Сахаров высказал мнение, что тот превысил свои полномочия и решил поставить Русь в зависимость от католического духовенства, в частности главы германской церкви. Естественно, что Ольга и ее окружение не пожелали подчиняться каким-либо иностранцам.[79]
Очерк о дипломатии княгини Ольги вошел в состав фундаментальной монографии А.Н. Сахарова, посвященной дипломатическим отношениям Древней Руси.[80]
Академик Б. А. Рыбаков попытался оценить вклад княгини Ольги в становление и развитие русской государственности. Анализируя некоторые летописные известия о ней, он пришел к выводу, что рассказ об ее мести древлянам не имел ничего общего с историческими реалиями. По своей сути он напоминал описание славянского погребального обряда: сначала умершего несли в ладье, потом сжигали, затем насыпали холм и справляли тризну. Сказание о мести, по мнению Рыбакова, было написано для устрашения подданных княгини и для доказательства непобедимости киевских правителей.[81]
Рыбаков решил, что отношение к реальным событиям имело лишь летописное описание реформ Ольги. Она установила конкретные и справедливые налоги, организовала княжеский домен со становищами (местами стоянки князя), ловищами (охотничьими угодьями), знамениями (бортями) и местами для ловли рыбы. Таким образом, она размежевала угодья правителей и подданных. Становищ, как полагал академик, было не меньше 50. Кроме них якобы были погосты – острожки с постоянным гарнизоном, которых насчитывалось от 500 до 2000.[82]
Последнее предположение академика кажется маловероятным, поскольку у Ольги не могло быть столь большой по численности дружины, чтобы распределять ее по острожкам. Да и надобности в них не было, учитывая слабую заселенность территории Древней Руси в то время.
Б.А. Рыбаков полагал, что Ольга сначала крестилась дома – в 955г. и эта дата нашла отражение в летописях. Поэтому в Константинополь она прибыла уже христианкой в сопровождении священника Григоря (его имя Константин Багрянородный назвал в числе спутников княгини). По мнению историка, император в действительности хотел жениться на русской княгине, чтобы поставить ее страну в вассальную зависимость. При этом Ольга отнюдь не была старой женщиной, поскольку имела маленького сына. На момент гибели мужа ей должно было быть лет 28-32.[83]
Делая подобное предположение о возрасте Ольги, Рыбаков почему-то полностью проигнорировал летописную запись о том, что брак между Игорем и Ольгой был заключен в 903г., поэтому в 945г. княгине никак не могло быть даже 32 лет.
В целом Б.А. Рыбаков весьма высоко оценил деятельность Ольги по обустройству Древнерусского государства, особенно реформы в налогообложении, выделении княжеского домена и устрашение подданных в письменном сочинении.[84]
Последний вывод академика представляется несколько надуманным, поскольку устрашать неграмотных подданных письменно было бессмысленным. Для передачи же текста устным путем необходим был большой штат особых людей, которые вряд ли существовали в то время.
Академик Г.Г. Литаврин посвятил ряд работ проблеме датировки поездки Ольги в Константинополь. Проанализировов содержание главного источника по этому вопросу – сочинения Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора», он пришел к выводу, что Ольга ездила в Константинополь не в 957г., как считало большинство исследователей вслед за Н.М. Карамзиным, а в 946г. К этому году, как и к 957, подходили упомянутые императором даты: 9 сентября – среда и 18 октября – воскресенье. Аргументами в пользу своей точки зрения Литаврин считал следующие обстоятельства: в 957г. княгиня Ольга была слишком стара для трудной поездки в Византию; описанные Константином взаимоотношения между его женой и невесткой больше походили на взаимоотношения с первой женой царевича Романа юной Бертой, нежели со второй женой, через некоторое время отравившей императрицу.[85]
Но можно ли признать доводы Литаврина в пользу пересмотра устоявшейся точки зрения на дату поездки Ольги в Константинополь убедительными? Торговый путь в Константинополь к середине X в. был очень хорошо освоен русскими людьми и вряд ли являлся особенно трудным даже для пожилой женщины. К тому же после 957г. княгиня Ольга прожила еще 12 лет, значит, особо дряхлой не была. Путешествие на судах для нее было привычным делом. Ведь это был главный способ передвижения в то время на Руси. Сочинение Константина Багрянородного вряд ли можно рассматривать как источник о взаимоотношении его жены с невестками. В нем описывались на конкретных примерах церемонии двора. Поэтому эпизод с двойным троном, на наш взгляд, означал, что императрица и жена старшего царевича занимали равное положение во время официальных приемов.
Датируя поездку Ольги в Константинополь 946г., Литаврин полностью проигнорировал сообщения русских летописей о том, что в этом году Ольга совершила военный поход на Искоростень и все лето осаждала город. Для поездки в Константинополь у нее просто не было времени. Ведь путь туда проходил по реке Днепр и Черному морю, которые зимой были несудоходными. К тому же в 946г. вряд ли у Ольги было абсолютно прочное положение и в стране было спокойно. Поэтому в следующем 947г. княгиня занялась реформами во время объезда своих владений. Ни в 946, ни в 947г. у нее не было возможности надолго покидать Русь и оставлять юного наследника без опеки. Поэтому, представляется, что датировать поездку Ольги в Константинополь, 946 г. нельзя. Княгиня могла покинуть страну на несколько месяцев, только окончательно укрепив свою и сына власть.
Попытка Г.Г. Литаврина пересмотреть традиционную датировку поездки Ольги в Константинополь привела к тому, что в историографии стали появляться самые различные мнения по этому вопросу. Так, О.М. Рапов решил, что княгиня ездила в Византию дважды. Первый раз в 944г. – при вдовом и малообразованном императоре Романе, который посватался к своей гостье. В это время она и приняла крещение. Вторая поездка была в 946г. Зная, что Ольга христианка, Константин посадил ее за один стол с собой и познакомил с семьей. Язычницу же, по мнению Рапова, он не стал бы так принимать.[86]
Натянутость подобных предположений очевидна, поскольку полностью разрушает летописную датировку событий 40-х г. X в. Смерть Игоря пришлось бы отнести к 943г., а месть Ольги древлянам и поездку по стране с реформами – несуществующими. К тому же, если в 946г. княгиня была уже христианкой, то почему Константин называл ее языческим именем Хельга, а не христианским Елена? Получается, что выдвинутая Раповым точка зрения противоречит данным сразу двух источников.
Н.Л. Пушкарева попыталась совместить различные точки зрения на дату поездки Ольги в Константинополь. Она предположила, что княгиня ездила в Византию дважды: в 946 и в 953/54гг. (некоторые исследователи высказали мнение, что в летописных датах X в. есть сбой, поэтому 955г. (6463 от Сотворения мира) следует считать 953/54 по сентябрьскому летоисчислению). Цель первой поездки состояла в ратификации договора, заключенного Игорем с греками, цель второй – крещение, но в летописях оказалась зафиксированной только одна поездка. Причину возникновения легенды о сватовстве к Ольге императора исследовательница объяснила желанием княгини найти в Константинополе невесту для сына, но ей не удалось это сделать из-за того, что тот был язычником. Акт крещения Ольги Пушкарева расценила не как личное дело, а как важный политический шаг, но от крещения страны ей пришлось отказаться, чтобы не попасть в зависимость от Византии. По этой же причине провалилась миссия католического епископа Адальберта. Исследовательница решила, что Оттон превысил свои полномочия и сам отправил на Русь миссионеров, поэтому-то они и были изгнаны.[87]
Хотя Н.Л. Пушкарева, вслед за Б.А. Рыбаковым, отвергла достоверность летописных рассказов о мести Ольги древлянам, деятельность княгини она оценила весьма высоко и воздала должное ее государственному уму и способностям: «Не меч, но мудрость и ум служили ей оружием в осуществлении этого замысла – создания империи Рюриковичей».[88]
А.В. Назаренко попытался выяснить причины провала миссии Адальберта. Он предположил, что в конце 50-х гг. X в. отношения Ольги с Константином Багрянородным ухудшились (источник своих сведений исследователь не указал). Поэтому княгиня направила посольство к германскому императору Оттону с просьбой прислать католических священников для крещения Руси. Однако Адальберт задержался с поездкой, а когда приехал в Киев, международная ситуация изменилась – вместо умершего Константина на императорский престол взошел Роман, с которым у Ольги установились хорошие отношения. У Оттона, напротив, взаимоотношения с Византией ухудшились, поэтому его посланцев княгиня встретила прохладно, язычники же их просто изгнали.[89]
Предположения А.В. Назаренко выглядят несколько надуманными, поскольку никаких доказательств того, что при Константине у Ольги были плохие отношения с Византией, а при его сыне стали хорошими, нет. Более того, в своем сочинении «О церемониях византийского двора», написанном в конце 50-х гг., Константин описал визит русской княгини как исключительно дружеский. Причиной провала миссии Адальберта, вероятнее всего, было нежелание Ольги поставить свою страну в зависимость от иностранного духовенства.
Достаточно высоко оценивал деятельность княгини Ольги А.П. Новосельцев. Он считал ее реформатором, осуществившим административно-налоговую реформу и отменившим грабительское и бесконтрольное полюдье. По его мнению, после смерти мужа и до 964г. княгиня была полновластной хозяйкой в стране. Святослав довольствовался второй ролью: правил в Новгороде и совершал завоевательные походы. Заслугой Ольги Новосельцев считал резкое изменение внешней политики: прекращение военных походов на Византию и установление с ней добрососедских отношений, поездка в гости к императору и отправка военной помощи ему в лице варягов-наемников.[90]
Совершенно иную точку зрения на личность княгини Ольги высказал Р.Г. Скрынников. Он полагал, что она никогда не была самостоятельной правительницей, за смерть Игоря отомстила не она, а воеводы Свенельд и Асмольд. Свидетельством самостоятельности, что Святослав, по мнению исследователя, явилась битва с древлянами, во время которой он первым бросил в них копье.[91] Скрынников решил, что в летописях почти нет достоверных фактов ни в описании мщения княгини древлянам, ни в сведениях о ее поездке в Константинополь, поскольку пожилая женщина не могла очаровать женатого императора. Чтобы объяснить, почему в сочинении Константина «О церемониях византийского двора» Ольга была названа языческим именем, историк предположил, что княгиня крестилась во вторую поездку в Константинополь при Романе.[92] Однако об этой поездке ни в одном источнике нет сведений. К тому же Роман взошел на престол в 959г., когда Ольга уже отправила посольство к Оттону для решения вопроса о крещении своих подданных, будучи сама христианкой.
В своем критическом отношении к Ольге Р.Г. Скрынников пошел настолько далеко, что даже решил, что она не проводила никаких реформ. Ее поездка по стране в 947г. была простым сбором полюдья и закончилась во Пскове зимой, поэтому-то там и остались ее сани. Погосты, по его мнению, существовали и раньше и были местом торга и языческих святилищ.[93] Источник всех этих утверждений исследователь не указал. Ясно лишь одно – данным летописей они противоречат.
Большинство отечественных историков не поддержало точку зрения Скрынникова на деятельность Ольги. В недавно вышедшем учебнике для вузов А.Н. Сахаров вновь представил княгиню решительной, властной и дальновидной правительницей, сумевшей провести важнейшие для страны реформы (отмену полюдья и упорядочение сбора налогов) и поднять международный престиж Руси не с помощью военных походов, а путем мирных дипломатических контактов.[94]
Таким образом, подводя итог многолетнему изучению жизни и деятельности княгини Ольги, следует сделать вывод о том, что в отечественной историографии ей преимущественно дана очень высокая оценка как выдающейся государственной деятельнице. В то же время, из-за противоречивости и недосказанности сведений источников так и остались нерешенными следующие вопросы: происхождение и дата рождения Ольги, время появления на свет Святослава, была ли в реальности месть древлянам, правила ли княгиня самостоятельно и как долго, в чем состояла суть ее реформ, когда и где она крестилась, когда, сколько раз и зачем ездила в Константинополь, каковы были взаимоотношения с другими странами, в частности с Византией и Германией, существовал ли проект крещения Руси католиками и почему провалилась миссия епископа Адальберта?[95]
Естественно, что при существующей источниковой базе дать однозначный ответ на все эти вопросы нельзя. Можно лишь предложить новое толкование хорошо известных текстов. Эта попытка и предпринята в настоящей работе...
Людмила Евгеньевна Морозова
http://iriran.ru/?q=morozova
Великие и неизвестные женщины Древней Руси. М.: Астрель, 2008
http://www.e-reading.club/book.php?book=150797
Ольга Святая (945-957гг.) - хранительница земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_509.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1552
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.15 12:50. Заголовок: Путешествие русской ..


Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь

Княгиня Ольга и император Константин Багрянородный. Фреска киевского Софийского собора. XI в.
…Перейдем теперь к византииским источникам. Оставим пока в стороне свидетельства Константина VII. Сообщение о путешествии русской княгини и ее крещении содержится в двух византийских хрониках: Иоанна Скилицы и Иоанна Зонары. Но что касается второго из названных хронистов, писавшего в конце XII столетия, то его сообщение не заслуживает специального рассмотрении, так как является лишь простой перефразировкой известия Иоанна Скилицы…
Скилица, писавшии в последней четверти XI в., пользуется в целом в историографии репутацией осведомленного и добросовестного автора.
- И жена некогда отправившегося в плавание против ромеев русского архонта, по имени Эльга, — пишет он, — когда умер ее муж, прибыла в Константинополь. Крещенная и истинной вере оказавшая предпочтение, она, после предпочтения (этого) высокой чести удостоенная, вернулась домой -. Это известие у Скилицы не датировано, оно помещено среди перечня событий середины 40-х—середины 50-х годов X в., имевших место в период самодержавного правления Константина VII (27.1 945-9.XI 959г.) (с.39-40)
…Ныне считается твердо установленным, что часть труда О церемониях, включающая повествование о пребывании русской княгини в Константинополе, написана лично или тщательно отредактирована самим императором . Во-вторых, не лишено значения, что труд носит характер официального предписания, обрядника (руководства) и излагает нормы придворной жизни и факты с максимально возможной точностью. В-третьих, при написании этого рассказа Константин использовал официальные протоколы приемов Ольги, написанные нотариями ведомства дрома и казначейства одновременно с описываемыми в них событиями. Как бы ни была тренирована память ученого писателя-императора, он вряд ли мог с точностью запомнить состав всех тех 12 рангов, на которые были разделены 217 принятых им русских в ходе двух аудиенций, число лиц в каждой группе и суммы выданных каждому из них от его имени серебряных монет-милиарисиев (с.41-42)
…Все сказанное позволяет предложить вниманию (прежде всего русских)читателей полный (здесь сокращенно) перевод текста рассказа Константина VII, сделанный по боннскому изданию (1849г.):
Другой прием — Эльги Росены
Девятого сентября, в четвертый день (недели, в среду), состоялся прием, во всем подобный вышеописанному, по прибытии Эльги, архонтиссы Росии. Сия архонтисса вошла (т.е. вступила в большой зал (триклин) Магнаврского дворца — одного из наиболее великолепных зданий дворцового комплекса. Постройка Магнавры приписывалась Константину I)с ее близкими, архонтиссами-родственницами и наиболее видными из служанок. Она шествовала впереди всех прочих женщин, они же по порядку, одна за другой, следовали за ней. За ней вошли послы и купцы архонтов Росии и остановились позади,
у занавесей (с.42)
…Знай, что певчие, апостолиты (певчие храма св. Апостолов) и агиософиты (певчие храма св. Софии) присутствовали на этом клитории, распевая василикии (величальные песни в честь августейших особ). Разыгрывались также и всякие театральные игрища.
А в Хрисотриклине (в то же время) происходил другой клиторий, где пировали все послы архонтов Росии, люди и родичи архонтиссы и купцы, (после обеда) получили: анепсий (анепсий (греч.) - племянник, а также двоюродный брат, родственник вообще. Это второе лицо в русском посольстве – племянник Ольги Улеб, сын Владислава (брата Ольги по матери Людмилы), полоцкий князь. Улеб уже был послом в 945г.) ее 30 милиарисиев, 8 ее людей — по 20 милиарисиев, 20 послов — по 12 милиарисиев, 43 купца — по 12 милиарисиев, священник Григорий — 8 милиарисиев, 2 переводчика по 12 милиарисиев, люди Святослава — по 5 милиарисиев, 6 людей послов — по 3, переводчик архонтиссы — 15 милиарисиев.
После того как василевс встал от обеда, состоялся десерт в Аристирии (букв. место для завтрака, столовая), где стоял малый золотой стол, установленный в Пентапиргии (помещение, отстроенное Феофилом; здесь выставлялись особо ценные вещи из императорских сокровищниц). На этом столе и был сервирован десерт в украшенных жемчугами и драгоценными камнями чашах.
Сидели (здесь) василевс, Роман — багрянородный василевс, багрянородные их дети, невестка и архонтисса. Было вручено: архонтиссе в золотой, украшенной драгоценными камнями чаше — 500 милиарисиев, 6 ее женщинам — по 20 милиарисиев и 18 ее прислужницам — по 8 милиарисиев.
Восемнадцатого сентября, в воскресенье, состоялся клиторий в Хрисотриклине. Василевс сидел (здесь) с росами. И другой клиторий происходил в Пентакувуклии св. Павла, где сидела деспина с багрянородными ее детьми, с невесткой и архонтиссой. И было выдано: архонтиссе — 200 милиарисиев, ее анепсию — 20 милиарисиев, священнику Григорию — 8 милиарисиев, 16 ее женщинам — по 12 милиарисиев, 18 ее рабыням — по 6 милиарисиев, 22 послам — по 12 милиарисиев, 44 купцам — по 6 милиарисиев, двум переводчикам — по 12 милиарисиев -.
Этим текстом завершается 15-я глава II книги О церемониях византийского двора (с.44)…
Г.Г. Литаврин. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь. Византийский временник, 1981, т.42. с.35-48
https://cloud.mail.ru/public/cVgE/aywDY9RXY 3Мб
…В данной статье предполагается уточнить факты путем критического анализа источников и затем внести соответствующие коррективы в объяснение событий. В уточнении нуждаются такие вопросы, как время, место и обстоятельства крещения Ольги, причины, цели и основные результаты посещения ею Константинополя, статус ее приема в императорском дворце, состав посольства и др…Отчасти нам уже приходилось касаться этих вопросов: Г.Г. Литаврин. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь. Проблема источников. - Византийский временник, 1981, т.42 (здесь же, с.42-44 - новый полный перевод протоколов приемов Ольги); его же. О датировке посольства княгини Ольги в Константинополь. - История СССР, 1981, N5; его же. Христианство на Руси в правление княгини Ольги. In: Geschichte und Kultur im fruhen Mittelalter. Halle (Saale). 1981; его же. Состав посольства Ольги в Константинополе и "дары" императора. В кн.: Византийские очерки. М. 1982; его же. Древняя Русь, Болгария и Византия в IX-X вв. В кн.: IX Международный съезд славистов. История, культура, этнография и фольклор славянских народов. М. 1983; и др...
Г.Г. Литаврин. Русско-Византийские связи в середине X века. Вопросы истории, 1986(6), с.41-52
http://svitoc.ru/topic/1531-g-g-litavrin-russko-vizantiyskie-svyazi-v-seredine-x-veka/
Ольга Святая (945-957гг.) - хранительница земли Русской
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_509.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1553
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.15 07:43. Заголовок: Святослав (957-972) ..


Святослав (957-972) - великий воитель земли Русской и уничтожитель царства Хазарского

(15) Святослав Славный (904 Киев, 68, 972 убит Куреем)
…Отец, его Игорь, а мать Ольга…
…И был он воин смелый и сильный, и неустрашимый, и войны вел многие ради блага Руси, и победил навсегда хазар, а также воевал с Цимисхием, цезарем греческим, и с черными болгарами, много раз с печенегами и был убит печенегом Куреем на Днепровских порогах, у Белобережья, в год 972-й, потому что отвергнул веру Христову, когда умоляла его мать Ольга Святая, говоря ему: Прими, сын, свет Христова учения и будешь спасен, и вся наша Русь обретет от Господа Бога спасение и избавление от врагов и мир благоденствия людям земли Русской…
…Но не послушал князь Святослав мольбы своей матери и погиб смертью страшной, и нет его могилы, но все равно русские люди любят его и молят Господа о спасении души князя Святослава, Буйтура Русской земли...
…У Святослава были два сына - Ярополк и Олег от Предславы, дочери венгерского князя Такшоня, и сын от Малфреди, это прислуга матери его, княгини Ольги,…названный Владимиром…
А аже суть Русь?
А лi хъранiма Господъмъ?
А егъда прЪбудЪтъ конъ Ъя?

Что есть Русь? Хранит ли ее Господь? И когда придет ее конец?
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_485.htm
О росах, отправляющихся с моноксилами из Росии в Константинополь
[Да будет известно], что приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда (скорей всего Ладога, чем Новгород ), в котором сидел Сфендослав (княжил Святослав в Ладоге? - В год 950-й умер князь Игорь, сын Хальгарда (Олега II) и Ингигерды. и внук Рюрика и Синеуса, и племянник князя Ингвара…В год 880-й начал Олег исполнять заветы Рюрика и стал раздавать земли, села и города словенские своим родам для их кормления: Ладогу отдал Хальгарду с Ингигердой, а также матери ее Ефанде и внукам Ефанды и Рюрика Игорю и Акуну), сын Ингора (Игорь, более точно Ингвар), архонта Росии, а другие из крепости Милиниски (Смоленск), из Телиуцы (Любеч), Чернигоги (Чернигов) и из Вусеграда (Вышгород). Итак, все они спускаются рекою Днепр (Волхов - Ильмень – Ловать) и сходятся в крепости Киоава (Киев), называемой Самватас (?). Славяне же, их пактиоты (может означать и данников, и союзников), а именно: кривитеины (кривичи), лендзанины (поляне?) и прочие Славинии (словяне) - рубят в своих горах (на участке Новгород - Вышгород, есть лишь одна возвышенность - Валдайская на водоразделе Днепра - Западной Двины - Ловати - Волги: Оковский лес) моноксилы во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы. Так как эти [водоемы] впадают в реку Днепр, то и они из тамошних [мест] входят в эту самую реку и отправляются в Киову…
Константин Багрянородный (904-959). Об управлении империей (составлен в 948-952 для юного наследника престола, будущего Романа II (959-963)). пер. под ред. Г.Г. Литаврина, А.П. Новосельцева. М. Наука. 1991
http://www.opentextnn.ru/man/?id=2324
http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Konst_Bagr_2/frametext9.htm

Въ лЪто 6472 прiiдохъ Святославль а СвЪнъалъдъ на рЪцу Окань на ВятiчЪ iже не хотящЪ данi даятi Русi бо iмутъ КозарЪ А побЪдi ВятiчЪ а дань възъложi А повелЪ Козаръмъ не даятi а мытарЪй iхъ iмаатi а съмЪртi прЪдаатi

Въ лЪто 6473 поiде многы воi от Полянъ а СловЪнъ а варязЪй-руси а варязЪй-нурманъ А прiiдутъ съ кънязямi СвятославлЪмъ а съ Туръдъмъ а съ Фастъмъ а съ архонты СвЪнъалдъмъ а съ Муустъвiгъмъ а Лудъвiгъмъ а Нуръвiгъмъ iже чада СвЪнъальдовЪ А прiiдутъ къ гъраду Козаръмъ зъвомый Iтыль iже сътворЪнъ на бърЪзЪхъ ръцi вЪлiей а нарiцаема АтЪлъ аже течЪ въ ЪзЪро ГыръканъскоЪ А зЪло вЪлiе на пълъдЪнъ ако прострiся на прЪдЪлы ПЪръсiанъскiя а до горы РiфатовЪ iде сълнъцЪ пышетъ варъмъ вЪлiiмъ аже земъля вьсь яко пьръсь от вара сЪго А сълънь iзыдЪ от земълi яко голътъ бЪлЪ а възълежащЪ въ нырiщЪхъ
А прiступi Святославль съ воi къ гъраду сЪму Iтылю а възя гърадъ въбръзЪ бо стЪны порушi бо сътворЪны земъляны А кагана IесЪфiя съ многы боляры козаръскы iзъбi а роды iхъ въ пълънъ iмаа а съкарбы разметаа А Касогы а Ясiны побЪдi а мнозi iзъбi А iные въ нощi iзъбЪжаа от Русi на полудЪнiе А рЪкутъ бо сii КозарЪ iмутъ вЪру жыдовлянъску А вЪлъмi зълолЪстiвЪ а нечЪстiвЪ А на лъжю сiльны
В год 964-й пришли Святослав и Свенельд на реку Оку (на рЪцу Окань), на вятичей, которые не хотели платить дань Руси, потому что уже платили хазарам, и победили вятичей, и возложили на них дань, и приказали не платить дань хазарам, а их сборщиков дани брать в плен и убивать (А повелЪ Козаръмъ не даятi а мытарЪй iхъ iмаатi а съмЪртi прЪдаатi)…
В год 965-й пошли в поход многие воины Полянские, словенские, варяги-русы и варяги-норманны со своими князьями Святославом, Турдом и Фастом и с воеводами Свенельдом, Мууствигом, Луудвигом и Нуурвигом, сыновьями Свенельда, и пришли они к хазарскому городу Итилю (къ гъраду Козаръмъ зъвомый Iтыль), что построен на берегах великой реки под названием Атель, которая течет в море Каспийское (въ ЪзЪро ГыръканъскоЪ), очень великое, и простирается на юг до персидских земель (ако прострiся на прЪдЪлы ПЪръсiанъскiя) и до гор Кавказских (до горы РiфатовЪ), где очень жаркое солнце (сълнъцЪ пышетъ варъмъ вЪлiiмъ аже земъля вьсь яко пьръсь от вара сЪго), и от этого жара на земле выступает соль (сълънь iзыдЪ от земълi), которая, как белый лед, лежит в оврагах (голътъ бЪлЪ а възълежащЪ въ нырiщЪхъ)…
…И подошел (прiступi) Святослав с войском к этому городу Итилю и вскоре овладел городом (а възя гърадъ въбръзЪ), так как защитные стены его были сделаны из земли (бо стЪны порушi бо сътворЪны земъляны), а кагана Иосифа (IесЪфiя), со многими его хазарскими боярами, убил и семьи их полонил, и имущество их разорил (iзъбi а роды iхъ въ пълънъ iмаа а съкарбы разметаа), а касоги и ясины также были побеждены (Касогы а Ясiны побЪдi) и многие убиты (мнозi iзъбi), а другие ночью бежали от русов на юг, и говорят, что эти хазары имеют веру иудейскую (а рЪкутъ бо сii КозарЪ iмутъ вЪру жыдовлянъску) и очень хитрые, и нечестные, и лживые…(а вЪлъмi зълолЪстiвЪ а нечЪстiвЪ А на лъжю сiльны)
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
Святослав (957-972) - великий воитель земли Русской и уничтожитель царства Хазарского
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_510.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1554
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.15 08:08. Заголовок: Святослав (957-972) ..


Святослав (957-972) - великий воитель земли Русской и уничтожитель царства Хазарского
Въ лЪто 6475 iдЪ Святославль на Iстръ на ГърЪцi а на Българы А побЪдi Българъ А вънiдЪ въ гърадъ iхъ ПърЪяславьць А сЪдЪ тамо на къняжЪнiе А ГърЪцi дань Ъмоу даяшЪ бо оубояся Святослава а воi Ъго а варязЪ Ъго iже похощютъ а прiiдутъ къ Царюгъраду А се не бълагъмъ ГърЪцiмъ

Въ лЪто 6476 прiiдутъ ПеченЪзi на Русь а Святославль бяшЪ въ Болгары а къняжiтъ въ ПрЪяславьцЪ А затворiся ХЪльга въ гърадЪ КыевЪ съ вънукы своя съ ЯропълчЪмъ а Олъгъмъ а ВълодiмЪръмъ А сЪдЪ въ дЪтiнъцЪ въ КыевЪ Аць оступiша гърадъ ПеченЪзЪ въ множьствЪ вълiемъ А не бе льзЪ iзытi iзъ гърада а iзъвЪстiтi кънязя Святославля о бЪдъствii сЪмъ
Аць въ нощь нЪкую переплывЪ въ лодii нЪкый дЪръзъкъ отрокъ на овый бърЪгъ Словутiча а прiiдЪ къ стану архонта ПрЪтiчю А речЪ Ъмоу АщЪ не подъступiте заутрЪ къ граду да прЪдатiся хощютъ людiе ПеченЪзгъмъ занежЪ гъладъ зачалъся а бЪда гърядЪтъ роду Олъжiну Аць речЪ ПрЪтiчь Да прiiдЪмъ въбързЪ къ гъраду А въ сь нощь а iмЪмъ кънягыню съ къняжiчi А оумчiмъ на сь бърЪгъ от лiха печенЪжiнЪ СiцЪ речЪ ПрЪтiчь дъружiнЪ своя Да от гънЪва Святослава iзъбЪжiмъ
А заутра въсЪдЪщi въ лодii къмЪтi ПрЪтiчЪвы а вънЪзаапу прiiдутъ на овый бърЪгъ на ПеченЪзi А поча сЪщi iхъ А възъглашЪ Бо се кънязь Святославль въбръзЪ грядЪтъ на вы Сiце мъняша ПеченЪзi ciЪ А побЪгоша върознь от гърада А сiцЪ кънягыня Ольга iзыдЪ iзъ Кыева гърада къ лодiямъ съ вънукы а съ чадiю а сiцЪ спасЪся от ПеченЪзi А ПрЪтiчь же посла къ Святославлю въ Болгары трiехъ къмЪтiевъ на бързыхъ комоняхъ А гълаголютъ онЪ кънязю А поiдЪ абiе Кыеву бо ПеченЪзЪ оступiша гърадъ а едъва не възя Ъго же а родъ твой въ пълънъ

iмутъ АщЪ не поiдЪшi ано съгыбнЪтъ от ПеченЪзi въся Русь
А оуслыша се Святославль А въбръзЪ iспълчiся А въсЪдъ на комонi съ дружiной своя А прiiдЪ Кыеву вънезаапу А обрушi мЪчь своя а съ дружiной на ПеченЪзi А посЪщi iхъ множьство вЪлiе А iзъгънаа iхъ въ вънъ въ полЪ А жалеющЪ матi своя бЪдъну а чада своi А остаа Кыеву по вьсь дънi
В год 967-й пошел Святослав к Дунаю, на греков и болгар, и победил болгар, и вошел в их город Переяславец, и сел там на княжение, и греки стали дань ему платить (даяшЪ), потому что боялись (оубояся) Святослава и воинов его, и варягов его, которые хотят вскоре идти к Царьграду, а это не к добру (не бълагъмъ) для греков…
В год 968-й пришли печенеги (печенЪзi) на Русь, а Святослав был в Болгарии и княжил в Переяславце, и заперлась (затворiся) Ольга в городе Киеве с внуками своими Ярополком, Олегом и Владимиром и сидела в детинце в Киеве, когда обступили (оступiша) город печенеги в великом множестве (въ множьствЪ вълiемъ) и нельзя было (а не бе льзЪ) выйти (iзытi) из города, чтобы известить князя Святослава об этой беде (о бЪдъствii сЪмъ)…
…Но однажды ночью (Аць въ нощь нЪкую) некий смелый юноша (дЪръзъкъ отрокъ) переплыл на другой берег Днепра (на овый бърЪгъ Словутiча) и пришел к стану воеводы Претича и говорит ему: Если не подойдете утром к городу (АщЪ не подъступiте заутрЪ), то люди сдадутся печенегам (прЪдатiся хощютъ), потому что голод уже начался и беда грозит (занежЪ гъладъ зачалъся а бЪда гърядЪтъ) роду Ольги…И говорит Претич: Мы быстро подойдем (да прiiдЪмъ въбързЪ) к городу, и в эту же ночь заберем княгиню с княжичами (iмЪмъ кънягыню съ къняжiчi) и перевезем (оумчiмъ) на этот берег от беды (от лiха) печенежской…И сказал Претич своей дружине: Да избежим гнева князя Святослава…
…И рано утром (заутра) вошли в лодки воины (въсЪдЪщi въ лодii къмЪтi) Претича и перешли на тот берег Днепра, и внезапно напали на печенегов, и начали их избивать (поча сЪщi iхъ), и кричали (възъглашЪ), что это князь Святослав пришел на них (Бо се кънязь Святославль въбръзЪ грядЪтъ на вы), и так же подумали (мъняша) печенеги и бросились бежать куда попало (побЪгоша върознь) от города Киева, и в это время княгиня Ольга вместе с внуками и прислугой вышли из города к лодкам и так спаслись (сiцЪ спасЪся) от печенегов, а Претич послал в Болгарию, к Святославу, трех воинов на быстрых конях, и сказали они князю, чтобы сразу же шел с войском к Киеву: Печенеги окружили город и едва не вошли в него и семью твою (родъ твой) могут в плен взять, если не пойдешь, и тогда погибнет от печенегов вся Русь (АщЪ не поiдЪшi ано съгыбнЪтъ от ПеченЪзi въся Русь)…
…И, услышав это, Святослав быстро поднял войско, и сели они на коней и стремглав прибыли к Киеву, и обрушили свои мечи на печенегов, и убили их великое множество, а многих прогнали в поле, и пожалел Святослав мать свою бедную и детей своих и остался навсегда в Киеве…
А оуслыша се Святославль
А въбръзЪ iспълчiся
А въсЪдъ на комонi съ дружiной своя
А прiiдЪ Кыеву вънезаапу
А обрушi мЪчь своя а съ дружiной на ПеченЪзi
А посЪщi iхъ множьство вЪлiе
А iзъгънаа iхъ въ вънъ въ полЪ
А жалеющЪ матi своя бЪдъну а чада своi
А остаа Кыеву по вьсь дънi
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
Святослав (957-972) - великий воитель земли Русской и уничтожитель царства Хазарского
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_510.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1555
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.12.15 07:49. Заголовок: Святослав (957-972) ..


Святослав (957-972) - великий воитель земли Русской и уничтожитель царства Хазарского
Въ лЪто 6477 въ дЪнь 11 мЪсорi мiнЪя прЪставiся вЪлiя кънягыня Русi ХЪлъга а наречЪна Олёна въ свяатъмъ крещЪнii А вiтанiя зЪмъного Ъя бысть осьмьдесятЪ годiнъ А къняжЪнiя дъвадесятЪ а четырЪ годiнъ А остаа съвараха едiного Святославля а вънукъвъ трiехъ Яропълча а Олъга а ВълодiмЪра А невЪстъкъ дъвохъ кънягыню ПрЪдъславу от Оугъръвъ а робiчiцу МальфрЪдь от дърЪвлянъ аже матi ВълодiмЪрова а ключьнiца Ольжiна въ къняжiемъ дЪтiнцЪ въ ВышегърадЪ А погърЪбена бысть бълажЪна Олёна на мЪстЪ потайнъмъ по за вЪту Ъя на ПодолЪ Словутiчя по хрЪстiянъскому ряду А плакася по ОлёнЪ а сынъ а вънукi Ъя а сълЪзiлiся въсЪ людiЪ на Русi а въ СловЪнЪхъ а на ПъльсковЪ iдЪжЪ памятуютъ Ъя яко ПрЪбрану-Красу аже зашьла заря свЪта Хрiстова на Русi
…А гълаголютъ нЪцii моудры мънiхы аже iстiнънЪ на ПодолiЪ iдЪ погърЪбена кънягыня руская Олёна вънукъ мЪзiнъ Ъя ВълодiмЪрь суть вЪлiй кънязь


земълi Руской въ лЪто 6496 сътворiтъ свяатоЪ крещЪнiе въсЪя Русi А повелЪнiемъ Ъго КыевлянЪ прiiдутъ къ бърЪгу Словутiча а вънiдутъ съ чадамi а прiснью въ ръцу а прiiмутъ свяатоЪ крещЪнiЪ от гърЪчьскы епiскупъвъ А тако крестiся Русъ
В год 969-й, в день 11-й июля месяца умерла великая княгиня Руси Ольга, нареченная Еленой в святом крещении, и ее земной жизни было восемьдесят лет (бысть осьмьдесятЪ годiнъ) и княжения было двадцать четыре года; и остались после нее сын единственный Святослав, трое внуков: Ярополк, Олег и Владимир, две невестки: княгиня Предслава из венгров (от Оугъръвъ) и бывшая ключница ее Малфредь (робiчiцу МальфрЪдь) из древлян, мать Владимира, которая прислуживала Ольге в княжеском детинце в Вышгороде (аже матi ВълодiмЪрова а ключьнiца Ольжiна въ къняжiемъ дЪтiнцЪ въ ВышегърадЪ); и похоронена блаженная Олёна (погърЪбена бысть бълажЪна Олёна), по ее завету (по за вЪту) и по христианскому закону (ряду), на потаенном месте (на мЪстЪ потайнъмъ), на Подоле, у Днепра (Словутiчя), и плакали (плакася) по Ольге и сын, и внуки ее, и плакали все люди на Руси (сълЪзiлiся въсЪ людiЪ на Русi) и словене в Плескове (въ СловЪнЪхъ а на ПъльсковЪ), где ее помнят как Пребрану-красу (iдЪжЪ памятуютъ Ъя яко ПрЪбрану-Красу), которая взошла как заря света Христова на Руси…
…И, как говорят некие мудрые монахи (гълаголютъ нЪцii моудры мънiхы), на Подоле (аже iстiнънЪ на ПодолiЪ), где погребена княгиня русская Олёна, ее младший внук Владимир, великий князь земли Русской, в год 988-й крестил Русь всю (въ лЪто 6496 сътворiтъ свяатоЪ крещЪнiе въсЪя Русi), и, по его повелению, все киевляне пришли на берег Днепра (Словутiча) и вошли в воды реки с детьми и всей родней (вънiдутъ съ чадамi а прiснью въ ръцу), и приняли святое крещение от греческих епископов, и так крестилась Русь (А тако крестiся Русъ)…
Въ лЪто 6478 iсполчiся Святославъ на Българы а iде къ ПрЪяславцю гъраду iхъ А въ КыевЪ оу Полянъ оставi Яропълчя съ архонтъмъ Блудъмъ А въ Въручевi оу ДърЪвълянъ оставi Олъга съ аръхонтъмъ IлiЪмъ А въ НовЪгърадЪ оу СловЪнЪхъ оставi ВълодiмЪра съ архонтъмъ Дъбрянъмъ iже вуй Ъго понеже адЪлъфiй матi Ъго МалъфрЪдi а посадънiчiй НовЪгърада
Въ лЪто 6479 прЪставiся въ ПълътъскЪ кънязь УлЪбъ отЪнь Рогъвъложiй а правънучЪ Вадiмiръвъ
Въ лЪто же 6479 прiiдЪ Святославъ къ ПрЪяславцю а съ братiе своя съ Турьдъмъ а Фастъмъ а съ архонты ПрЪтiчьмъ а СвЪнъалдъмъ а съ къмЪтьмi от Полянъ а от СловЪнъ а от варязЪй-нурманъ А подъступi къ гъраду Аць БългарЪ iзълезоша на сЪщю а хотящю защiтiтi ПрЪяславъ А быстъ сЪща вЪлiка А въпървоЪ одаляху БългарЪ А речЪ Святославъ воямъ своя А вiжьдю язъ бо оужЪ намъ въсЪмъ зъдЪ лЪчi Да не посрамiмъ земълi Руской братiе моя ЗанЪ мъртвыя сърому не iмутъ Да потягнЪмъ на Българы лi бо възъляжЪмъ костьмi А почаху бiтiся съ Българы А заста вечЪрiе А одолЪ Святославъ Българы А възя гърадъ ПрЪяславъ копiЪмъ А вънiдi въ нъ
А пакы сЪдЪ въ ПрЪяславЪ на къняжЪнii А данъ iмЪтъ съ Българы А речЪ iмъ же АщЪ вы ЪстЪ СлавянЪ а бытi вамъ же съ Русiю въкоупЪ А статi съпротiвЪ ГърЪцi
СiцЪ речЪ Българъмъ кънязъ Святославль

А не будЪтЪ подъругы Русi дъля да будЪтЪ къщЪямы цЪсаря
В год 970-й пошел Святослав войной (iсполчiся) на болгар и пришел к Преславу (iде къ ПрЪяславцю) - городу их, а в Киеве, у полян, оставил Ярополка с воеводой Блудом, а в Овруче (въ Въручевi), у древлян, - Олега с воеводой Ильей, а в Новгороде, у словен, - Владимира с воеводой Добраном, который приходится ему дядей, потому что мать Владимира Малфредь - сестра Добрану, посаднику в Новгороде (iже вуй Ъго понеже адЪлъфiй матi Ъго МалъфрЪдi а посадънiчiй НовЪгърада).
В год 971-й умер в Полоцке (прЪставiся въ ПълътъскЪ) князь Улеб, отец Рогволода и правнук Вадимира.
В тот же год пришел Святослав к Преславу с братьями своими Турдом и Фастом и с воеводами Претичем и Свенельдом, и с воинами (съ къмЪтьмi) из полян, и словен, и варягов-норманнов, и подступили они к городу, но болгары вышли защитить (iзълезоша на сЪщю а хотящю защiтiтi) Преслав, и была сокрушительная битва (а быстъ сЪща вЪлiка), и сперва (въпървоЪ) побеждали (одаляху) болгары, тогда обратился Святослав к своим воинам: Вижу я, что мы все здесь ляжем, но не посрамим земли Русской, братья мои, ведь мертвые позора не имеют, итак, дружина моя, или нанесем болгарам мощный удар и победим их, или ляжем костьми (А вiжьдю язъ бо оужЪ намъ въсЪмъ зъдЪ лЪчi Да не посрамiмъ земълi Руской братiе моя ЗанЪ мъртвыя сърому не iмутъ Да потягнЪмъ на Българы лi бо възъляжЪмъ костьмi). И начали сражаться (почаху бiтiся) с болгарами, и к закату дня (А заста вечЪрiе) победил (одолЪ) Святослав болгар, и взял их город Преслав (възя гърадъ ПрЪяславъ копiЪмъ), и вошел в него (А вънiдi въ нъ) …
…И снова (пакы) сел в Преславе на княжение, и дань имел от болгар, и говорил им: Если вы славяне, то вместе с Русью должны стать против греков (АщЪ вы ЪстЪ СлавянЪ а бытi вамъ же съ Русiю въкоупЪ А статi съпротiвЪ ГърЪцi).
…И сказал болгарам князь Святослав: А не будете друзьями Руси, то станете рабами цезаря
А не будЪтЪ подъругы Русi дъля
да будЪтЪ къщЪямы цЪсаря
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
Святослав (957-972) - великий воитель земли Русской и уничтожитель царства Хазарского
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_510.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1556
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.12.15 12:34. Заголовок: Святослав (957-972) ..


Святослав (957-972) - великий воитель земли Русской и уничтожитель царства Хазарского
Въ лЪто же сiЪ 6479 посла Святославъ къ ГърЪцi глаголя Се хощю iтътi на Вы А гърадъ Вашь възятi яко сЪй оу Българъ ПрЪславъ…А рекутъ Ъмоу зълокозьнъны ГърЪцi Аже възъiмi дань на чiсьлЪ воЪвъ своя…А се суть лЪсть от ГърЪцi Аць Святославъ отвЪща Бо насъ ЪсьтЪ десятЪ тысящъ Русi а десятЪ тысящь СловЪнъ А iсполчiща ГърЪцi вЪлiе множьство воi а данi не даяху А прiiдутъ на Русь от ГърЪцi а БългарЪ а Фракiяне а МакЪдонЪ а ОугърЪ А въсЪхъ больмi тьмы едiной тысящь А оузряшЪ се Святославль А речЪ воямъ своя Оуже намъ не камо ся дЪтi волЪю а неволЪю статi протiву върагы Да не посрамiмъ же земълi Рускыя Аць ляжЪмъ зъдЪ костьмi Бо мъртъвыя съраму не iмутъ А отвЪща Ъмоу воi Рускы А iдЪже бо гълава твоя падЪтъ Ту а своi гълавы съложiмъ къняжЪ Святославлю…А речЪ iмъ кънязь Да подъяшьмъ сътягы Русi Да възъярiмъ комонЪ своя Да оустрЪмiмъ мЪчi своi на сiхъ върагы Да послЪдуЪтЪ за мъной БратiЪ моя дружiно А зачаша сЪщiа страшьна А рiнулiсь Русы на върагы своя А поча тЪснiтi iхъ А къ вечЪрiю одолЪ Святославль А побЪгоша РомЪi а съ Българы а съ iныя языцы от Русi А прiбЪгоша къ цЪсарю IонЪ ЦЪмiсъхЪю въ гърадъ ДърЪстъвъ А повЪдаша о сЪмъ
А рЪчЪ цЪсарь Бо сiла вЪлiя iа грядЪтъ на ны А не можьмъ протiву стоятi А посла въбрЪзЪ навсрЪчь мужi лЪпшiЪ от ГрЪцi А прiiдутъ къ

Святославу глаголящЪ Бо цЪсарь хощЪтъ мiръ сътворiтi съ Русью А едiную дань вЪлiю въдатi от въсЪго Вiзанътiя къ Русi да iзыдутъ Русы от гърада въсвоясы А рядъ заключiтi на харатii А сiцЪ сътворiлi мiръ межю ГърЪцi а Русiю А се ключiся въ лЪто же 6479 дъня 14 мЪсорi мiнЪя А Святославъ отъыдЪ на Русь къ Словутiчю А вЪлiе съкаръбiе iмаашЪ от ГърЪцi а въ лодiяхъ а на комоняхъ а въ возЪхъ А доiдутъ въ БЪлоберЪжiе аже оу СловутiчЪ А прiтомiлiсь дружiна а комонЪ а воi А реша зiмоватi въ БЪлоберЪжiЪ Ацъ рекутъ Святославу архонъты Ъго СвЪнъалъдъ съ ПрЪтiчЪмъ Бо не льзЪ ту зiмоватi къняжЪ Бо ПеченЪзi въблiзЪ вiтаютъ А поiдЪмъ къняжЪ въкоупно на комоняхъ въ Поляны къ Кыеву А лодii а съкарбы оставi ту въ БЪлоберЪжiе А не послуша кънязь архонты вЪрныя своя ащЪ отню служiлi съ чЪстiю ако а матi своя да не слушалъ А остаа съ малой дружiной а съ ПрЪтiчьмъ въ лодiяхъ на БЪлоберЪжii зiмоватi А СвЪнЪлъда съ дружiной вЪлiей а съ адЪлъфiямi своя Туръдъмъ а Фастъмъ отпустi Кыеву на комоняхъ iже прiдутъ къ гъраду въ лЪто же 6479 аппЪлiоса мiнея бЪзъ Святослава
Въ лЪто 6480 въ зачалЪ фаръмуфii мiнея iдЪ кънязь Святославъ съ дружiной малою въ лодiяхъ по Словутiчю А прiiдутъ на порозi А послаша БългарЪ къ ПеченЪзi вЪстiЪ бо iдЪтъ Святославъ на порозi а съ дружiной малой а везЪ въ лодiяхъ iменiЪ вЪлiе аже дань iмааше от ГърЪцi А оуслыша се каганъ печенЪжьскы КурЪй А оступiша порозi съ воямы бЪз чiсьла А стерегущЪ Святослава iже прiiдохъ къ порозi бЪзъпЪченъ

а нападЪ вънЪзаапу на нь КурЪй А iзънiчьтожа дружiну Святославлю малую а съ ПрЪтiчЪм А кънязя оубi А гълаву отяша от плотi А повелЪ КурЪй чашю iзъ лъба СвятославлЪва сътворiтi А лъбъ оковатi поясъмъ зълатымъ А напьсатi на поясЪ сЪмъ Бо чюжiя гълавы възъжелаша Ацъ свою гълаву потеряша А iзъ лъба сЪго каганы печенЪжьскы пiяшЪ вiна съ мЪдамi А мъняшЪ о сЪмъ Бо дЪръзкъ а крЪпъкъ бяша сь кънязъ А мы такожьдЪ а чады нашi
CiцЪ съвЪршiлiся прЪдъвЪстiя вълхъвы оковъскыя iже рекущЪ кънязю ХЪлъгу ВЪшьтiему о трiехъ съмЪртяхъ къняжЪвыхъ А бысть всЪхъ лЪтъ къняжЪнiя Святослава дъвадесятЪ а осьмь А лЪтъ вiтанiя Ъго шестьдесятЪ а дъва
…А вЪчьно ЪсьтЪ онъ же вЪлiй кънязь земълi Руской Святославъ iже вЪльмi крЪпко възълюбляшЪ Русь яко а матi Ъго Свяатая Олёна Бо не жалЪющЪ отдатi за Русь жiвотъ свой
…А мънятъ же о сiхъ трiехъ славныхъ кънязЪхъ Рустiiхъ ХЪлъге ВЪшьтiемъ а IнгъварЪ Рурiковомъ а СвятославЪ Славномъ мънiхы хрЪстiянъской гърЪчьской обiтЪлi аже суща въ ПолянЪхъ оу КiевЪ Аще бы онЪ прiялi завЪты а вЪру Хрiстову то тi бЪды iзъбЪжалi понежЪ Господъ Богъ бърежЪнiЪ възъдалъ бы iмъ от съмЪртi неправЪдъной ащЪ поганi осташася а отвьржЪ вЪру Хрiстову обрЪтохъмъ бЪды своя от дiавола понежЪ не прiялi Хрiста…А кара прiiдоша къ ХЪльгу за оубiЪнiЪ лЪстноЪ кънязя Асколъда а онъ же есi хрЪстiанiнъ Нiколай А Iнгъвару за оубiЪнiЪ многая хрЪстiяны оу ЦЪсарЪгърадЪ А Святославу за отвьржЪнiЪ молЪнiя матi Ъго же кънягынi

Олёны о прiятii вЪры хрiстовой сынъмъ Ъё Святославъмъ А оный не вънялъ матЪрi своя
…Аць мънiхы гърЪчьскыя хрЪстiанъской обiтЪлi аже оу КiевЪ въсЪчясьно възъносящЪ молЪнiя Господу наашЪму о оупокоЪнii душь сiхъ кънязЪй Русi Бо онЪ отдаяхъмъ жiвотъ свой радi бълагодЪнъствiя земълi Русъкой а о дарованii мiра а бълага въсЪмъ языцЪмъ Русi ВЪлiей
АмЪнъ
В тот же год 971-й Святослав предупредил (посла сла) греков: Хочу идти на вас (Се хощю iтътi на Вы) и город ваш взять, так же как взял город болгарский Преслав…В ответ на это коварные (зълокозьнъны) греки предложили (рекутъ): Лучше возьми дань по числу (на чiсьлЪ) воинов своих…Но греки хитрили (а се суть лЪсть). И отвечает им Святослав: Нас десять тысяч русов и десять тысяч словен (Бо насъ ЪсьтЪ десятЪ тысящъ Русi а десятЪ тысящь СловЪнъ). И подготовили (iсполчiща) греки великое множество воинов и дани никакой не дали (не даяху). А пошли на Русь и греки (ГърЪцi), и болгары (БългарЪ) и фракийцы (Фракiяне), и македонцы (МакЪдонЪ), и венгры (ОугърЪ), и всех их было более ста тысяч (больмi тьмы едiной тысящь). И, увидев (оузряшЪ) это, Святослав сказал (речЪ) своим воинам: Уже нам некуда деться, и мы должны волею или неволею стать против врагов, и не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ведь мертвые сраму не имеют!
Оуже намъ не камо ся дЪтi
волЪю а неволЪю статi протiву върагы
Да не посрамiмъ же земълi Рускыя
Аць ляжЪмъ зъдЪ костьмi
Бо мъртъвыя съраму не iмутъ
- И отвечают (отвЪща) ему Русские воины:
Где упадет твоя голова, там и мы головы свои сложим, княже Святослав
А iдЪже бо гълава твоя падЪтъ
Ту а своi гълавы съложiмъ
къняжЪ Святославлю
- И говорит (речЪ) им князь: Братья мои, дружина, так поднимем же стяги Руси и взъярим своих коней, и направим оружие свое на врагов и следуйте за мной!
Да подъяшьмъ сътягы Русi
Да възъярiмъ комонЪ своя
Да оустрЪмiмъ мЪчi своi на сiхъ върагы
Да послЪдуЪтЪ за мъной
БратiЪ моя дружiно
- И началась битва страшная (зачаша сЪщiа страшьна), и бросились (рiнулiсь) русы на своих врагов и начали их теснить, и к вечеру одолел (къ вечЪрiю одолЪ) неприятеля Святослав, и побежали ромеи и болгары, а с ними и другие народы (побЪгоша РомЪi а съ Българы а съ iныя языцы от Русi) и прибежали к цезарю Иоанну Цимисхию (IонЪ ЦЪмiсъхЪю) в город Доростол (ДърЪстъвъ), и сообщили ему о победе русских (а повЪдаша о сЪмъ)…
…И сказал цезарь: Идет на нас войско великое, и мы не сможем выстоять против него (Бо сiла вЪлiя iа грядЪтъ на ны А не можьмъ протiву стоятi), - и срочно выслал навстречу Святославу послов - мудрейших мужей из числа своих приближенных (посла въбрЪзЪ навсрЪчь мужi лЪпшiЪ от ГрЪцi), и пришли они к Святославу с предложением от цезаря (глаголящЪ) заключить мир (цЪсарь хощЪтъ мiръ сътворiтi съ Русью ) и единовременно (едiную) великую дань дать (въдатi) Руси от всей Византии (от въсЪго Вiзанътiя къ Русi), чтобы ушли русы из города к себе (да iзыдутъ Русы от гърада въсвоясы). И заключили греки с Русью мирный договор (рядъ заключiтi на харатii) в год 971-й, в день 14-й месяца июля (а се ключiся въ лЪто же 6479 дъня 14 мЪсорi мiнЪя), и Святослав отошел на Русь, к Днепру (отъыдЪ на Русь къ Словутiчю), и огромный выкуп получил от греков (вЪлiе съкаръбiе iмаашЪ от ГърЪцi), и везли его в лодках, и на лошадях, и на возах, и дошли до Белобережья, что у Днепра (въ БЪлоберЪжiе аже оу СловутiчЪ), и устала (прiтомiлiсь) дружина; и кони, и воины, и решили (реша) они зимовать в Белобережье, но говорят (рекутъ) Святославу его воеводы Свенельд с Претичем: Нельзя здесь зимовать, князь, ведь поселения печенегов близко отсюда (ПеченЪзi въблiзЪ вiтаютъ); пойдем, князь, вместе (въкоупно) на конях в землю Полянскую, в Киев, а лодки и груз (съкарбы) оставим здесь, в Белобережье -. Но не послушал князь своих верных воевод, которые еще отцу его честно служили, как и мать свою не слушал (А не послуша кънязь архонты вЪрныя своя ащЪ отню служiлi съ чЪстiю ако а матi своя да не слушалъ), и остался с малой дружиной и с Претичем в лодках зимовать на Белобережье, а Свенельда с дружиной большой и с братьями своими Турдом и Фастом отпустил в Киев на конях, и пришли они в город Киев в том же 971 году, в ноябре, без Святослава…
…В год 972-й, в начале (въ зачалЪ) марта, пошел князь Святослав с малой дружиной в ладьях по Днепру и пришел к порогам (прiiдутъ на порозi), и послали болгары к печенегам известие (вЪстiЪ), что идет Святослав к порогам и дружина у него малая, а везет (везЪ) в лодках огромный выкуп, полученный от греков (iменiЪ вЪлiе аже дань iмааше от ГърЪцi ), и, узнав об этом, каган печенежский Курей (А оуслыша се каганъ печенЪжьскы КурЪй) окружил (оступiша) пороги с огромным количеством (бЪзъ чiсьла) своих воинов и поджидал в засаде Святослава, который пришел к порогам, не остерегаясь нападения (А стерегущЪ Святослава iже прiiдохъ къ порозi бЪзъпЪченъ), и внезапно напал Курей и уничтожил (iзънiчьтожа) дружину малую князя Святослава вместе с Претичем, и князя убил, и голову его отсек (отяша) от тела (плотi), и приказал Курей сделать чашу из черепа Святослава (повелЪ КурЪй чашю iзъ лъба СвятославлЪва сътворiтi) и череп (лъбъ) оковать поясом из золота, и написать (напьсатi) на этом поясе: Этот князь желал чужих голов, а потерял свою голову (Бо чюжiя гълавы възъжелаша Ацъ свою гълаву потеряша). И из этого черепа каганы печенежские пили вина с медами и думали при этом (мъняшЪ о сЪмъ), что смелым и сильным был этот князь, и пусть же и мы такими будем и дети наши (Бо дЪръзкъ а крЪпъкъ бяша сь кънязъ А мы такожьдЪ а чады нашi)…
…Так исполнились пророчества (CiцЪ съвЪршiлiся прЪдъвЪстiя ) оковских волхвов, которые когда-то предсказали (рекущЪ) князю Олегу Вещему три княжеские смерти; и было всех лет княжения Святослава двадцать восемь, и лет жизни его было шестьдесят два года (в другом месте: В год 916-й пошли Асмунд и Свенельд снова на древлян и взяли княжича Святослава в первый раз на войну, и было отроку Святославу шесть лет)…
Великий князь Святослав вечно останется в памяти народа земли Русской как великий и славный князь (А вЪчьно ЪсьтЪ онъ же вЪлiй кънязь земълi Руской), который любил свою Русь (iже вЪльмi крЪпко възълюбляшЪ Русь), как и мать его Елена Святая, и не жалел своей жизни, и отдал ее за Русь (не жалЪющЪ отдатi за Русь жiвотъ свой) …
…И думают (мънятъ) об этих трех славных русских князьях: Олеге Вещем, Ингваре Рюриковиче и Святославе Славном монахи христианской греческой обители в Полянах в Киеве (ХЪлъге ВЪшьтiемъ а IнгъварЪ Рурiковомъ а СвятославЪ Славномъ мънiхы хрЪстiянъской гърЪчьской обiтЪлi аже суща въ ПолянЪхъ оу КiевЪ) , что если бы они приняли (онЪ прiялi) заветы и веру Христову, то избежали бы гибели (то тi бЪды iзъбЪжалi), потому что (понежЪ) Господь Бог защитил бы (бърежЪнiЪ възъдалъ бы) их от неправедной смерти, но они остались некрещеными и отвергли (поганi осташася а отвьржЪ) веру Христову, и обрели свою погибель от дьявола (обрЪтохъмъ бЪды своя от дiавола), потому что не приняли (не прiялi) Христа…
И вот кара пришла (прiiдоша) к Олегу за неправедное убийство (за оубiЪнiЪ лЪстноЪ) князя Аскольда, ибо он был христианином по имени Николай; и Игорю за убийство многих христиан у Царьграда; и Святославу за отказ последовать мольбам (за отвьржЪнiЪ молЪнiя) его матери-княгини, ведь молила его мать, княгиня Ольга, о принятии (о прiятii) им веры в Христа, но Святослав не внял слезным просьбам матери своей (А оный не вънялъ матЪрi своя)…
…А монахи греческой христианской обители, которая в Киеве, все время молятся (мънiхы гърЪчьскыя хрЪстiанъской обiтЪлi аже оу КiевЪ въсЪчясьно възъносящЪ молЪнiя) Господу нашему об упокоении душ этих князей Руси, потому что они отдали свою жизнь (отдаяхъмъ жiвотъ свой) ради благоденствия земли Русской, и о даровании мира и счастья всем народам великой Руси (о дарованii мiра а бълага въсЪмъ языцЪмъ Русi ВЪлiей)...
Аминь
(Абзацы 744-746 - вставка монахов греческой Будинской обители в свод 1112 года - Примеч. Н.А. Кучанского)
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Глава XII. Рюрикова Русь и путь ее
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_477.htm
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_478.htm
Святослав (957-972) - великий воитель земли Русской и уничтожитель царства Хазарского
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_510.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1566
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.01.16 11:48. Заголовок: О будущем гадали обы..


О будущем гадали обыкновенно метанием деревянных дощечек

… О будущем гадали обыкновенно метанием деревянных дощечек, у которых одна сторона была черная, другая белая. Когда их бросали, белая сторона наверху добро, черная худо, по их мнению, предвозвещала. Летание птиц и крик по разности сторон, встреча зверей, сверх сего, движение пламени, течение воды и разные виды пены и струй также служили к предсказанию. Святовиду посвящен был великий белый конь. Когда войну начать хотели, втыкали перед капищем в землю острыми концами шесть копей, по два вместе крестообразно. По обыкновенной молитве выводил жрец посвященного коня скакать через оные копья. Когда на скоку заносил наперед правую ногу, почитали за доброе предзнаменование предприемлемого дела; когда же левую простирал наперед далее, признавали за худое предвозвещение. По сему конскому скаканию начиналась война или отлагалась
Михайло Ломоносов. Древняя Россiйская исторiя. 1766. Глава 4. О нравах, поведениях и о верах славенских
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_390.htm
При боге Триглаве содержали коня, который считался священным и помогал предсказывать будущее. Его хорошо кормили, но никто не имел права на нём ездить – так он и стоял целый год без дела. Лишь один священнослужитель мог заботиться о нём. Предсказания при помощи этого коня происходили следующим образом: когда собирались в поход, то сперва клали на землю длинные жерди, а священнослужитель брал коня за поводья и трижды проводил через них. Если конь не задевал жерди, то это сулило удачу, если он задевал их правой ногой, то исход был неопределённым, а если задевал левой – это предвещало беду - Temme J.D.H. Die Volkssagen von Pommern und Rügen. Berlin, 1840 Vol.1 p.122
Исторический Формат – рецензируемый научный журнал 2015 (1-4)
http://histformat.com/

…Ведя Жртвы о Комонiе Бiеле i ызыдощьша одь крае СедьемРецштя о горе Iрштя i Загъгрiа обентьщя вiек I такова понехщьша iде на ДвоеРiеще i ръзбiяе о тоi комоньствем своiемы i теще до земiе Сiрштiе i тамо ста i пождiе Iдьща горыма влкiма i снiезiема i леды а отеще до стенпы i тамо бендещь со стадiе своi I Скуфе бя се прьва Праве одрщена Оце нашiе ПраОце дрьжящя Она ве прiе влiцеiе i сылы даеть отрщете врзе Небожедь iдьшя о прiе теiе до горiа Карпеньстiе i тамо рiаще о щелы ПентыКнiезы i грдi i селы огнiщьсте i трзi влiкеа
Ведя Жертвы Коня Белого и изшедша (ызыдощьша) из края Семиречья, у гор Ирийских и Загорья обитая век. И, таковые оставив (понехщьша), пошли на Двуречье, и разбили тех конницей (комоньствем) своей и двинулись (теще) в землю Сирийскую, и там стали (ста) и подождали (пождiе). Шли (iдьща) горами великими, и снегами, и льдами, и отошли (отеще) в степь и там пребывали (бендещь) со стадами своими. И Скуфь была первой, Правью названа (одрщена). Отцы наши, Праотцы держали (дрьжящя) её (Скуфь) в войне великой, а (Правь) силы дает отогнать (отрщете) врагов. Либо шли (небожедь iдьшя) с войной той (о прiе теiе) до гор Карпатских (до горiа Карпеньстiе) и там были (рiаще -> бiаще) с пятью князьями на челе (а старенце родоу бя Щк одо Iрiан – из Дощ.5а), и градами и селами огнищанскими, и торжищами великими
Влескнига. Дощечка 15 (Новгородская)
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_338.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1568
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.01.16 06:11. Заголовок: Дед-Дуб-Сноп наш 02 ..


Дед-Дуб-Сноп наш
02 января, 08 часов 30 минут - Луна в фазе последней четверти
03 января 2016г., 02 часа 00 минут - Земля в перигелии (ближайшая к Солнцу точка) своей орбиты на расстоянии 0,983 а.е. от Солнца

Голос Народа (Н-р 34. Львов. четверг. 25 декабря 1914, с.6. Редактор И.И. Цьорох)
Днесь вси возыграйте
В дланы (ладони) восплещайте
В день сий превеликий
Радости то ликий
Се бо Творец всего света
Пришел в последнии лета
Изволил плоть восприяти
И со нами обитати на земле
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_752.htm
Особый магический смысл вкладывался в обрядовый рождественский соломенный сноп-Дидух. Дидухом назывался последний сноп, сжатый на ниве. Его хранят с осени в кладовой. В обеденное время перед Святым вечером хозяин вместе с сыном торжественно берут Дидуха в левую руку, а под мышку правой – связку сена, которое несет сын, разбрасывая по пути к дому. Хозяйка низко кланяется в сторону Дидуха и хозяина и приглашает всех домашних в дом. Хозяин сразу же за порогом говорит поздравительные слова: Будьте здоровы с праздниками, с Богатой кутьей -. Все в это время должны стоять. Хозяин кладет сноп в почетный угол, а небольшой пучок сена - под стол. Солому, которую заносят в Сочельник в дом, называют Дедом, а сено – Бабой. Сеном устилали стол, а соломой пол. Хозяин, сидя на полу, разбрасывал солому в разные стороны. Следуя движениям наседки, дети имитировали звуки домашних животных и птиц. Эти магические действия проводились для хорошего приплода скота, - чтобы овцы окотились, скот плодился. Сноп-Дидух считался местом пребывания духов дедов-прадедов, опекунов или покровителей дома. Славяне-русины верили, что все души умерших – это святые духи, благодетели рода и семьи; летом они находятся на полях и среди скота, способствуя хорошему урожаю. Считалось, что духи являются посредниками Бога-Солнца и людей, они пришли с неба и вселились в человека, а после его смерти снова отошли в мир духов. Если нива скошена, то духи вселяются в последний почетный сноп – Дидух, или Рай и переселяются к хозяину в сарай на зиму, а весной Бог-Солнце снова шлет их на поля. Дидух - это, бесспорно, прадед, первый предок; само название об этом говорит. Он символизирует не единственного предка народа, а отца первоначальной семьи. В традициях русинов мистическая фигура Дидуха имела разное значение: это - сам предок народа, первоначальный идеальный хозяин, а также проявление луны. Дидух называют еще Колядой, а Коляда – это синоним Рождества, следовательно, с вносом Дидуха начинаются рождественские таинства. Рядом с Дидухом кладут хлеб и кутью. В этом ритуале нет культа прадеда как умершего. Это акт жертвы Богу, а не умершим предкам. К Дидуху относятся как к предку рода, его считают бессмертным, поэтому его символом является луна, которая постоянно восстанавливается, хотя на время гибнет. Он - прошеный и ожидаемый гость на Святом вечере, поэтому его не боятся, радуются его присутствию. Подобная идея о прадеде в рождественских обрядах встречается и у южных славян, сербов. Но вместо хлебного снопа здесь сжигают три дубовых пенька, смазанных медом и посыпанных пшеницей, часто политых вином. Эти горящие пеньки, которые сербы называют - бадник, бадначица и их дети -, являются, по мнению ученых (К. Сосенко, С. Килимник), символами прадеда и его родных и, очевидно, символизируют три астральных огня – солнце, луну и звезды.
А.Г. Кожолянко. Православный религиозный фонд Буковины в последней четверти XVIII в. (Согласно переписи 1774г., русины (руснаки) составляли 69 % от всего населения края) - Русин. 2013, N3(33), с.126
http://rusyn.md/
В русской части Галичины Коляда начинается в Святый Вечер или в Добрый Вечер обильной, состоящей из двенадцати блюд Святой Вечерей (сочельником) накануне Рождества Христова. Как только появятся первые звезды, хозяин, в сопровождении детей и челяди, вносит в избу заранее заготовленный сноп пшеницы, ржи или овса, с ним и вязанку мягкой соломы. Сноп ставят на лаве (скамье) за стол или скрыню, заменяющую стол, в углу на покутьи, чтобы он, как почетный гость, опирался в две стены, а солому разстилают на полу избы. Сноп величают Дедом, а солому Бабой (местами - Дедухом). Во время Вечери Деда гостят, вкладывают в него понемногу от всякого сухого блюда. По соломе дети кувыркаются , кукарекают, блеют и т.д. Святая Вечеря состоит из растительных блюд - даров опекунши растений богини Лады. Воскуривши яловец (можжевельник), хозяин берет паланичку (тонко печеный хлеб, в роде толстой лепешки), смазанную медом (в других местностях поджаренным луком), желает всем здоровья и счастья, отрывает кусочек для себя и предлагает за тем по старшинству всем присутствующим. Всякий щипает (отрывает) себе кусочек и сьедает для здоровья и счастья. Стол покрыт скатертью или убрусом, под ним сено, а во всяком углу стола под скатертью зубец чесноку (против злых духов). Посредине стола два хлеба: Маланка и Василь (Лада и Велес), в верхний вкладывают свечу. Вокруг хлебов чесноковый венец. Маланку ставят на верху, Василя внизу (В Калушском у. в Галичине в день Нового Года (Василий - Велес) оба хлеба купают в реке или в колодце, после чего, покрыв пол хаты полотном, катят оба хлеба от порога к столу и опять ставят на стол, но теперь - Маланку внизу, а Василя на верху).
Вечеря состоит почти из всех национальных безмясных блюд: борщ, всякого рода вареники (с картошкой, капустой, гречневой кащей с грибами, пшеном, сливами и т.п.), пирожки, голубцы, вар (вареные сушеные фрукты), капуста, свекла, горох, фасоль и бобы, грибы, мед, фрукты и орехи. Обязательное блюдо, без которого нет Святой Вечери и которое кушают обыкновенно последним - кутья: вареная пшеница с медом, тертым (макогоном в макотре) маком и тертыми орехами. Хозяин берет немного кутьи в ложку и со словами Сейся, родися жито, пшеница и всякая пашница - сеет ее по потолку. Чем больше прилипнет кутьи к потолку, тем больше будет урожай для хозяина в наступающем году. Во время и после Вечери под окна подходят колядники. Где их не желают по скупости или другим поводам, стучат в окно, и колядники безмолвно уходят. После ужина пастух связывает все ложки веревочкой, чтобы товар (скот) во время пастьбы не расходился. Избы в праздник Коляды не метут (Баба на полу) и сора из хаты не выносят, чтобы не вынести вместе с ним ниспосланного в Коляду счастья и т.д. Коляда изобилует множеством других мелких обрядов и обычаев, уцелевших в одних и погибших в других деревнях и уездах, как тоже и гаданиями.
Илья Иванович Тёрох (1880-1942). Карпаты и Славяне. Предание. Отрывок из соч. Сварог. Издание Общества ревнителей русской старины. Нью-Йорк, 1941
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_353.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_354.htm
Тако Антi есьме Iмяхомь ущту i славу поюще Бозем I такьвы славiе рщенiе Нiколiжде просяще нiжiе Слвоу рцiехомь Се бо те молынь твряще омыiехомьсе тiелесы нашiа i рцiехомь Слву Такожьде пiiмо суре пытвоу о Славоу ту пентекраты дено i огнiцы узгнехомь о доубы I тако Снопа влецiемо а рацiемо хвлу о Не I сьме ДажьБовы внуще i не смiехомь нехатiе Слвы наше А за вiецы се бо Антiе бяхомь по Русколaнi I дрiевле бяхом Русе пребендiехомь оны...
Так Анты есть мы (есьме). Бывает (iмяхомь – имеем мы) у нас пир (ущту – uczta (польск.) – пир, пиршество), и славу поем Богам. И таковой славой названы (рщенiе). Никогда не просим, лишь славу речем (рцiехомь). Вот, моление сотворяя, омываем телеса наши и славу речем. Также пьем суру, питье, во славу ту, пятикратно в день и огнища у дубов возгнетаем (узгнехомь). И так Снопа величаем (влецiемо) и речем (рацiемо) хвалу о Нем. И есть мы Даждьбоговы внуки. И не смеем оставлять (не смiехомь нехатiе) мы славы нашей. А века назад (за вiецы) ведь мы были (бяхомь) Анты на Русколани. И в древности мы были Русы, и пребудем ими (пребендiехомь оны)...
Влескнига. Дощечка 24а-г (Антская)
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_364.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1574
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.01.16 15:28. Заголовок: Венды Восточные и Се..


Венды Восточные и Северные
***
Оспомыньмо о тЪ яко об ОцеОрЪе едiн Род Слвен А пОцеО трiе сынове го розЪленщеся на трiцу А тако ста о Русколане а ВЪньцЪ еже сен раздлщеся на двы
Вспомним о том, как при Отце Ории един (был) Род Славных. А по (после) Отца Ория сыновья его разделились на трицу. А также стало и с Русколанами и с Вендами, которые разделились на двое – Дощ.8
***

Родословие рода Роша, колена Иафетова. Будинский лист
Рош -> Рос -> Склавен ->
10 великих племен:
Ант: анты, росомоны, роксоланы, бужане, уличи, волыняне
Рус Южный: поляне, древляне, русичи-словутичи
Словен: словены ирмерские, кривичи, дреговичи, северяне
Серб: сербы, словены южные, македонцы, горцы черные
Хорват: хорваты белые, хорваты черные, боснийцы
Болгар Белый: болгары дунайские, огузы, волохи
Лех: поляки, моравы, радимичи, лютичн, дулебы, ятвяги, мазовшане
Чех: чехи, богемцы, словаки
Венд Восточный: венды славянские, вятичи, венды волжские
Нерц Северный (Нерис): нерци, меря, гольдь, мещера
(это 18 хартий из Будинского изборника)
Глава IX. Колено Иафета. Из Будинских листов
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_484.htm

Первая ветвь словенская - от Альбиса
Иафет -> Гомер -> Аскеназ -> Альбис
От Альбиса:
Прус Поморский - поморские варяги-пруссы -> Драговит (Драгвальд) (739) -> Войномир (Вьёмунд) (763) -> Турислав (Торислейф) (796 - 844) -> варяги-пруссы
Рус Северный - полабские варяги-русы, или ободриты -> Тур Русский (Торуск) (750) -> Славмир (Олавмунд) (777) -> Годслав (Хальдлав) (800 - 870) -> варяги русы
Лат - латгалы-поморяне
Руген - ругены, варяги-руги -> Вифаст (742) -> Рюар (774) -> Инегельд (804)
Венд Сиверец - поморские варяги-венды -> Гудмунд (747 - 797 Бердаа) -> Ингвар (768 - 797 Бердаа)
Варяги-руги и варяги-венды вышли с острова Руген в год 448-й от РХ с князем своим Бодуогнатом и напали на германские племена.
Варяги-венеды и ругены (руяне) - эти варяги-рутены пойдут на Кавказ, чтобы завоевать чужие богатства, но смерть обретут в год 797-й у города Бердаа, что на Кавказе
Глава X. Родословия словенского и других племен Великой Руси
Древние сведения о Руси наистарейшей и изначально
й
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_479.htm
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm

Се врзiем рiещехомь Озменджете сен якожде тма по Сурiе I се Парунiе оутще на вы i розтрцещеть вы яко овчы I крато тоi отремтещуть i воiе Сврьгы оубоящутьсе I себ то iесе знаме якожде у Нiепры проквенте лозiце в зiмiе I се Коупало укажiащеть про ны знаме о вентезе на врзiе I то iмяхомь тварете Себ то Марь iде на не i Мор Се двiе тоi оемщуть сылы iех i омещуть iе под меще наше I се мощ меще омеждеть iу Се межда дiелящеть ны I междiа та iесе плнiа крве I то пренстенпете не достоiте о iех колiждо ны I такьве i се Боровлень реще якожде ходящете до не I то знаме намо рещеть якожде вентезете iмяхомь яко сьме Венде I се Венде оусiедещуть на земiе iдiежде СунеСурь спящете в ноще на златiем ложiе iмать I тамо iех земе есе Се СврогОце рещешеть о тоя i такожде братарiе нашiе соуте о тоiе крае I рiещехомь о оны якожде прiтещашуть до ны за щас зымень i подржiуть ны I се Сыла Бозька пренде до ны i Та ны удержiащеть до конце А се Венде i до нь iдяхомь помоцеще молiте i не iмiете якожде всак люд достiть сен хранете само
…Вот, врагам говорим (рiещехомь): Исчезните (озменджете сен), как тьма после (восхода) Сурьи (Солнце после зимнего солнцестояния). И вот, Перун (Паркун, Парун – Перун у вендов, чехов, белых хорватов (?), словенцев ирмерских, варягов-вендов (от Пруса, Руса, Венда)) накинется (оутще – ср. чешск. utociti – нападать, атаковать, наступать) на вас и расбросает (розтрцещеть – разтреножит, как минимум на три части) вас как овец (яко овчы). И тогда (крато тоi) задрожат (отремтещуть - ?), и воины ваши (воiе - ?), Сварги убоявшись. И вот есть (iесе) знамение (знаме), что у Непры (Днепра Славутича) расцвели (проквенте) лозы (лозiце) зимой. И вот, Купало (один из главных богов Вендов) указывает (укажiащеть) нам предзнамение о победе (знаме о вентезе) над врагами, и то должны мы делать (i то iмяхомь тварете). И вот, Марь идет на них и Мор. Вот, двое те (двiе тоi - МарМоры) оберут (оемщуть – емтi - брать) силы их и станут метать (омещуть – от глагола метать) их под мечи наши. И вот, мощь мечей отмежует (омеждеть) их. Вот, межа (межда) разделяет (дiелящеть) нас. И межа (междiа) та есть (iесе) полна крови. И ее преступить (пренстенпете) не доступно им (не достоiте о iех), разве же нам (колiждо ны). И так и вот (i такьве i се) Боравлен сказал (реще – т.е. выше была прямая речь Боравлена), что смеем (сьмiехомь) пойти (ходящете) на них (на врагов). И то предзнамение нам говорит (рещеть), что победить должны мы (вентезете iмяхомь), потому как мы есьмы Венды (яко сьме Венде – здесь Венды Восточные от Славена). И вот Венды (а здесь - Венды Северные от Альбиса) уселись (оусiедещуть) на земле, где Солнце-Сурья в ночи на золотом ложе спит (СунеСурь спящете в ноще на златiем ложiе). И там их земля есть (есе). Вот Сварог Отец речет (рещешеть) о них, и также братья они суть наши (такожде братарiе нашiе соуте) в крае том. И говорим мы (рiещехомь) о них, что придут (прiтещашуть) к нам в час зимний и поддержат (подржiуть) нас. И вот, Сила Божеская (Сыла Бозька) придет к нам и Она нас удержит (удержiащеть) до конца. А вот Венды (здесь Венды Северные) - и к ним пойдем помощи просить (помоцеще молiте) - и не иметь (i не iмiете), потому как всякий народ должен себя охранять сам (всак люд достiть сен хранете само)
Влескнига. Дощечка 28а-б (Венды Восточные)
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_368.htm


Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1576
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.16 09:43. Заголовок: Даждьбожьи внуки Из ..


Даждьбожьи внуки
Из письма Ю.П. Миролюбова, отправленного в 1948г. из Брюсселя в Музей Русской Культуры в Сан-Франциско:
Многие архивы и библиотеки погибли за смертью их владельцев, другие подвергались расхищению. Как, например, небольшая, но ценнейшая библиотека покойного А. Изенбека, русского художника, бывшего командира Марковского артиллерийского дивизиона в Крыму. Художник умер в 1941г. У него были дощьки Новгородско-Киевской Руси, чуть ли не V века (их было 37-38 дощьек). На них были выжжены тексты греко-готскими рунами, содержащие молитвы Перуну, Вышнему, Дажбогу, другим богам. Были тексты торговые, были записи об Ории - отце пращуров, выведшем славян из степей. Все эти дощьки были выкрадены, потерю этих дощьек надо считать тягчайшей…
Из Музея Русской Культуры в Сан-Франциско. Фонд 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_353.htm
Дощечки Изенбека. Из фонда 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_362.htm
Из архива А.А. Куренкова. ГАРФ. Фонд 10143, опись 41, 7 рулон
***5-9-1 - Заголовок папки. - А.А.К. Дощьки Изенбека и другие материалы относящиеся к ним
***5-9-2,3,4,22 - Вверху справа - Копия 2/XI - 53. Лист 1-5. Пронумерованный текст - Дощ.1, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4в, 4б, 4г, 5б
***5-9-2 Пронумерованный А. Куром текст Дощ.1,2а. Это из приложения к первому письму Ю. Миролюбова, написанному 26 сентября 1953г. А. Куру (так называемый Документ имени А. Изенбека и Ю. Миролюбова (состоящий из 5 листов слитно-написанных слов древнего текста, содержание которых соответствует тексту Дощ.1, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4в, 4б, 4г, 5б(1) именно в такой последовательности)). Это приложение было перепечатано А. Куром (заверена копия 2/XI - 53), причем строки пронумерованы (А. Куром) для каждой из пяти страниц. На Листе 1 - тексты Дощечек 1 и 2а (не до конца). В тексте Дощ.1 (строки (линии по Куру) 1-18) во многих местах буква ять (зрЪмо, вЪдЪте, свЪт, налЪзе, и т.д.), пропущено (?) слово Праве (стыдiхомся Наве Яве знатi а обаполо тьрла ведете) и отдельные буквы (навецо - навен бо, конЪзЪ - комонЪзЪ), зато есть - а вржемощемося душi наша в Онь

Вотсще оупамятохом доблiа наша стары часы да iдемо камо не весте А тако сьмы зрЪмо воспять а рщемо же бо есьмы стыдiхомся Наве Яве знатi а обаполо тьрла вЪдЪте а доумiтi Се бо ДаБо створящ нам овЪ i це яково же iесте СвЪт Зоре намЪ сiaще i во Тоiя безоднi повЪсi ДажьБо Земе наше абi Тая удьржена бя тако Се дуще ПраЩурi соуте А Тi свЪтi зорЪма намо од Iру...Но Грьцi налЪзша на Русi твьрящi злая во iмь богоув Мы же сьмы не вЪхом ужi камо тещатi а щча творiтi Праве бо есь невiдомо уложена ДажьБом А по Нь яко пряже сiа тЪце Яве I Та соутворi жiвото нашо А То колi одiде сьмртье есь Явь есь текоуща а творено о Правi Навен бо есте по Тоiя До ТЪ есте Нава А по ТЪ есте Нава А в Правi же есте Явъ Поучiхомся стару а вржемощемося душi наша в Онь Бо есь То наше яко се бо уж Iна iде Се бо на Коло ны...тврящу Богоум сiлу сооузрЪхом в себi То бо дано дар Бъгов а не потребу Емо Бо се напраснi тi...Се душi ПраЩуры наша од Iру срящетi на ны А тамо Жале плакатiся а вырЪщатi намо яко сьмы не бржехомо Праве Наве а Яве...Не бржежехом бо се на То а глузiхомсе iстая...НЪ сьмы достоiнi бытi ДажБовi внуцi...То бо моляi Богоум да iмЪмо чiстЪ душi а тЪлесi наша А да iмЪмо жiвот со ПраОтцi наша во БъзЪх слiяшетесе воедiн Прауда Тако се бо сьме ДажБовi вноуцi Зрi Русек Оуме якож Оум вьлiк Божьск Есте едiн со ны А Тому творяете а рЪщашете со Бъзi воедiнЪ...брене бо есь наше жiвоте а ось мы такожде iдЪже конЪзЪм нашiм работатi жiвящЪ во зЪмЪх со тЪле овна а скътiе наша…оде вразЪм текущ на...свередзь
Напрасно (вотсще - тщетно) упоминать нам (оупамятохом) доблестные наши старые времена (стары часы), дабы идти куда неведомо (да iдемо камо не весте). А так смотрим (зрЪмо) воспять и говорим (рщемо), что вот (же бо есьмы), стыдимся мы Нави-Яви (Правь не познаваема) знать и обе стороны бытия (обаполо тьрла – поле жизни?) ведать и понимать (доумiтi – постигать, доходить умом). Вот, Даждьбог сотворил нам то и это (овЪ i це) - все, что существует (яково же iесте). Свет звезд (СвЪт Зоре) нам сияет, и в той бездне (безоднi) Даждьбог подвесил (повЪсi) Землю (Земе) нашу, чтобы она удерживаема так была (удьржена бя тако). Это души Пращуров по-сути (Се дуще ПраЩурi соуте), и Они светят звездами нам из Ирья (Тi свЪтi зорЪма намо од Iру)...Но Греки напали (налЪзша) на Русь и злое творят (твьрящi злая) во имя богов. Мы же не знаем уже (мы же сьмы не вЪхом ужi), куда бежать и что творить (камо тещатi а щча творiтi). Правь ведь невидимо устроена Даждьбогом (Праве бо есь невiдомо уложена ДажьБом). А по ней – как пряжа сия течет Явь (А по Нь яко пряже сiа тЪце Яве). И та творит жизнь нашу (I Та соутворi жiвото нашо). Навь (смерть) есть после Яви (жизни) (Навен бо есте по Тоiя). До Яви есть Навь (До ТЪ есте Нава). А после Яви есть Навь (А по ТЪ есте Нава). А в Прави же есть Явь (А в Правi же есте Явъ). Получили мы поучение о древнем (поучiхомся стару) - и ввергнемся душами нашими в него (а вржемощемося душi наша в Онь). Вот, оно ведь наше (Бо есь То наше), потому как, (смотри) уж другое идет (яко се бо уж Iна iде). Вот, на Коло (временной цикл, связанный с понятием судьбы и мирового закона) нам…творящу Богам силу соузреем в себе (Се бо на Коло ны...тврящу Богоум сiлу сооузрЪхом в себi). То ведь дано (нам) как дар Богов, и на потребу Им (То бо дано дар Бъгов а не потребу Емо). Ведь вот, напрасно те...Вот души наших Пращуров из Ирия глядят на нас (Се душi ПраЩуры наша од Iру срящетi на ны). И Жаля (букв. жалеющая, плакальщица) плачет и вырейщает (плакатiся а вырЪщатi) нам, что пренебрегаем мы Правью-Навью-Явью (яко сьмы не бржехомо Праве Наве а Яве)...Пренебрегаем ведь мы этим и насмехаемся над истиной (Не бржежехом бо се на То а глузiхомсе iстая)...Не достойны мы быть Даждьбожими внуками (НЪ сьмы достоiнi бытi ДажБовi внуцi)...То вот молим Богов, да имеем чистые души и телеса наши (То бо моляi Богоум да iмЪмо чiстЪ душi а тЪлесi наша). А да имеем жизнь (нашу) со Праотцами нашими во Богах слившись во единую Правду (А да iмЪмо жiвот со ПраОтцi наша во БъзЪх слiяшетесе воедiн Прауда). Так как мы Даждьбожи внуки (Тако се бо сьме ДажБовi вноуцi). Зри, русский ум, сколь велик Ум Божеский (Зрi Русек Оуме якож Оум вьлiк Божьск). Един Он с нами (Есте едiн со ны). И Ему творите (требы) и воспевайте с Богами воедино (А Тому творяете а рЪщашете со Бъзi воедiнЪ)...бренна ведь наша жизнь и мы также как и князья наши (?), работать, живя на земле с телятами, овцами и скотом нашим,…от врагов спасаясь на...север (брене бо есь наше жiвоте а ось мы такожде iдЪже конЪзЪм нашiм работатi жiвящЪ во зЪмЪх со тЪле овна а скътiе наша…оде вразЪм текущ на...свередзь)
Влескнига. Дощечка 1 (Эта дощечка раскрывает нам всю глубину миропонимания древних Славян лучше, чем все другие, доступные нам тексты. Эту философию никто не смог бы выдумать или подделать)
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_348.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_1.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1577
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.16 10:18. Заголовок: Даждьбожьи внуки Фон..


Даждьбожьи внуки
Фонд 10143 ГАРФ, опись 41 (Архив А.А. Куренкова), рулон 1

***1-18-1,2,3,4,5,6,7,8,9 - Статья А. Кура - Дошчьки. 9 стр. Вверху первой страницы от руки - Предварительные замечания первого чтения текста. В левом верхнем углу тоже надпись от руки - В Музей-Архив. Остальные страницы пронумерованы. В тексте приводится большой отрывок из первого письма Миролюбова за 26 сент. 1953г., указывается на 161 линию слитно-написанных слов одной Дошчьки, приводятся слова и отрывки, прориси древнего текста. Статья написана до прихода 2 письма от Ю. Миролюбова к А. Куру, т.е. до 19/XI-53г.
…Теперь время настало, и мы-русские можем этот документ представить. И этот документ не клочек древней письменности, а целая библиотека из 38 дощечек, древних, старых березовых дощечек или, как в древности их звали - Дошчьк.
История этих дошчьк такова: случайно мне попалась на глаза статья известного журналиста Ю. Миролюбова - Русские Архивы в Европе, из которой я узнал, что у русского художника А. Изенбека, бывш. Командира артил. дивизиона в армии ген. Врангеля, имеется или имелась какая то коллекция деревянных дощечек, чуть ли не V века, исписанных какими то неведомыми письменами, смесью санскритских, готских и русских букв. Запросив письмом через журнал Жар Птица, я получил не только историю этих дошчьк, но и текст одной из этих дошчьк в 161 линию слитно-написанных слов. Архаичность языка настолько поразительна, что нет никакого сомнения, что древность текста необычайна (с.2,3)
…мы все же имеем переписанный текст с этих дошчьк, а в моем распоряжении целых 161 строка древнего текста, который сейчас изучается и надеюсь, в недалеком будущем будет подробно напечатан.
А пока я считаю за честь и счастье представить некоторые его части, которые были изучены и переведены (с.4)
Из Музея Русской Культуры в Сан-Франциско. Фонд 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_353.htm
Дощечки Изенбека. Из фонда 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_362.htm
Из архива А.А. Куренкова. ГАРФ. Фонд 10143, опись 41, 7 рулон
***5-9-1 - Заголовок папки. - А.А.К. Дощьки Изенбека и другие материалы относящиеся к ним
***5-9-2,3,4,22 - Вверху справа - Копия 2/XI - 53. Лист 1-5. Пронумерованный текст (более 160 строк-линий) - Дощ.1, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4в, 4б, 4г, 5б
***5-9-2 Пронумерованный А. Куром текст Дощ.1,2а,2б,3а. Это из приложения к первому письму Ю. Миролюбова, написанному 26 сентября 1953г. А. Куру (так называемый Документ имени А. Изенбека и Ю. Миролюбова (состоящий из 5 листов слитно-написанных слов древнего текста, содержание которых соответствует тексту Дощ.1, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4в, 4б, 4г, 5б(1) именно в такой последовательности)). Это приложение было перепечатано А. Куром (заверена копия 2/XI - 53), причем строки (линии по Куру) пронумерованы (А. Куром) для каждой из пяти страниц. На Листе 1 - тексты Дощечек 1 и 2а (не до конца). На Листе 2 - тексты Дощечек 2 (1-12) и 3. В тексте Дощ.2а (строки 19-31 - лист 1, 1-12 - лист 2) во многих местах буква ять (и в слове рЪком), пропущены буквы (?) а тако о (а тако оуселiщася) и отдельные буквы (буква т - бо нЪ сте, буква о,е - сото рЪещено), зато твердо есть - двiе теме до суть, кънязi, род зол


Дощ.2а,б Муж прав ходяi до мовЪ нЪсть iже рЪком есте хощяшет прав бытi но есь iже слъвесы...го...а вьршена до цЪ съвпадашет...Тому рщено есь о стара або сьемы творялi бяхом лЪпая а яко Дядi нашi рЪклi То у семь а боуду...Такождь за часi ЗьльноСлавлi Русь потятя бя рукоу върозiу а злощiна твъряi...i коняз тоi немоцен бя а оусла сынi сва до брань а i тоi върягом подлегоша ВЪща не бгрегошiа а чесо то рЪщено ВЪщем не оуважi Тому бысте ростърженi а одерень взятi А тако ле рЪщемо днесе Кънязi соуте наша тому бо нЪсте...до полудене ходяi да iмемо земЪ...намо бо а дЪцкЪм нашiм А тамо Грьцi налЪзша на не яко бо усЪдьлiца на нь А бiя сЪща велька а многая мЪсящi...Стыкраты пощiнасе Русе а стыкраты розбiена бя од полуноще до полудене...тако скътi вЪдша ПраОцове наша а бя Оцем Орiем до крае Руська веденi поневждi тамо пребытi А утрпенiа многая несоуща ранi а хлудне Се тако отыдша до сiу а тако оуселiщася огнiщаны на земЪ РуштЪi То бо се оутворi за двiе теме до суть А по тема двЪ темi врязi прiдоша...а земе беряi од Хъзаром до роуце сва тем бо одерене работахомо Бя нароуд родiщеск Iльмерстii а сто корежене о дво ста Народо наш яко прiде поздЪ до Русе земЪ а селiщеся среде Iльмерштi Тii бо суте брачке наше а намо...подобi соуте Аще колiво роужнЪтi бо нас хранiша од злы ВЪща iмяiаще сото рЪещено...о ВещЪ тако iессте Аще сого не рЪшена не есте бы...iзбiраща кънязi од полудiа до полюдiа а тако жiвяi Мы же сьмы iмо помоще даяхом А тако бяхом...зеле бо знаiа i твърiтi сосудi пецене во огнiщЪх а соуте бЪ гонцарi доблi земе ратi а скотiя водящетi бъ розоумЪяi Тако i Отце наше соуте А прiде род зол на не а налезЪ А тому бяхом понузенi оскощiтi до лясii А тамо жiвемо ловце а рiбанi абыхому мoглicя oд cтpaci yклoнщecя Тaкo бяxoм eдiнy тeмy a пoщaшxoм градiе ставiтi огнiца повсуде роскладаятi По друзе теме бя хлуд велiк а потягшеся есьме до полудене Тамо бо суте мяста злащна А тамо то Iронеiстi скотi наша ящi десецiноу о то се оугодiхом Ащi бытi камо словесы держетi А потягохомсе семы до полуднена...зеленотрвiе а iмхомо скотi мнозi
Муж праведен (прав), ходящий на омовение (ходяi до мовЪ), не есть тот (нЪсть) о котором говорят, что хочет праведным (он) быть (iже рЪком есте хощяшет прав бытi), но есть тот (есь), которого слова его (слъвесы...го) и деянья (вьршена – срав. свершения) полностью (до цЪ) совпадают (съвпадашет - (санскр.) cампадана)...Поэтому как говорится еще с древности (тому рщено есь о стара), чтоб мы творили лучше (або сьемы творялi бяхом лЪпая), как деды наши говорили (яко Дядi нашi рЪклi). Так о том, и буду (то у семь а боуду)...Также и во времена Зеленославовы (за часi ЗьльноСлавлi – В дощ. 9а.б - Утворiсе родi тоiе о СедмЪРЪцЪх iдЪже обiтващехом за морья о Краi Зелень) Русь разграблена (потятя – от тать - вор) была рукою вражеской (рукоу върозiу), и злодеяния творилось (злощiна твъряi)...и князь (коняз) тот немощен был (немоцен бя – мощи мало), и послал сынов своих на брань (до брань), а они врагам (върягом) и поддалися (подлегоша – букв. подлегли). Вечем пренебрегли (ВЪща не бгрегошiа), и, что Вечем сказано (решено), не послушали (не уважили - а чесо то рЪщено ВЪщем не оуважi). Потому были они разбиты и в неволю взяты (Тому бысте ростърженi а одерень взятi). И так ли говорим сегодня? (А тако ле рЪщемо днесе?) – Князи (вы) наши, и потому (вам) не надлежит...на полдень ходить, чтобы землю...нам-то и детям нашим (Кънязi соуте наша тому бо нЪсте...до полудене ходяi да iмемо земЪ...намо бо а дЪцкЪм нашiм). И там Греки напали (налЪзша) на нас, чтобы поселиться у нас (яко бо усЪдьлiца на нь). И сеча была великая и много месяцев (А бiя сЪща велька а многая мЪсящi)...Сто раз Русь начиналась и сто раз была разбита от полуночи и до полуденя (Стыкраты (на санск. –шатакрато) - пощiнасе Русе а стыкраты розбiена бя од полуноще до полудене)...так скот водили (вЪдша) Праотцы наши, и были Отцом Орием в край Русский (до крае Руська) приведены (веденi), чтобы (поневждi) там пребыть (пребытi). И тяготы (утрпенiа) многие несли (несоуща), и раны (ранi), и холода (хлудне). Вот, так отошли (отыдша) досюда (до сiу – до сю) и так поселились огнищане (оуселiщася огнiщаны – из Дощ.38: А тоii бя огнiщанi якоже iма кiiждыi дiроу земну а огнiще Сварогу слвiтi а ДажьБгу кii же суть во СврзЪ ПрчстЪi Перуну а СтрiБгу яковыi громы а блiскы пвелЪваяi I СтрiБгъ вЪтрiе ярiтi на земь сiа iме I тiымъ ЛадоБгъ iже правi лады родовстii а благстi всящестii I КупалБг яковыi до мытнiщi правiтi iмЪ а всящеская омовенiя А ЯръБгъ iже правi Яры квЪтна А Русалi i Воднiщi А ЛЪсiщi А Домовiщi) на Русской земле (на земЪ РуштЪi). То утворилось (То бо се оутворi) за две тьмы (здесь, в любом случае, больше чем за 2000 лет) до настоящего (времени) (за двiе теме до суть). И после тех двух темей (по тема двЪ темi) варяги пришли (врязi прiдоша)...и землю забрали у Хазар (беряi од Хъзаром) в руки свои (до роуце сва), у которых мы были в порабощении (одерене работахомо). Был народ (бя нароуд) родственный (родiщеск) Ильмерский (Iльмерстii – племена, селившиеся обычно по берегам озер-ильменей (?). По М. Фасмеру - Илмень - небольшое озеро, остающееся после половодья-. В древнейшие времена, может быть, так назывались озера, образовавшиеся после оледенения, как сейчас, например, в стране Озер, в Финляндии). И сто корней из двухста (а сто корежене о дво ста - т.е. были и иные (не-родственные) племена). Народ наш, как пришел позднее на Русскую землю (прiде поздЪ до Русе земЪ) и селился среди Ильмерцев (селiщеся среде Iльмерштi). Те ведь, (по) суте, братья наши и нам подобны (Тii бо суте брачке наше а намо...подобi соуте). А когда была война (Аще колiво роужнЪтi), ведь нас (они - вспомним о Нерцах, о Мери, о Голяде, о Мещоре) хранили от злых (бо нас хранiша од злы). Вече имели (было у них), что речено...на Вече, так и было (тако iессте). А что не речено - не есть было...Избирали (они) князей от полюдья к полюдью (в Дощ.6б: а обiрахом кнезе од вутце Тоi бо бяшете од Овсене дОвсене коема же платхом дане о полюдя; в Дощ.33: Се б то на древлеi щас мнозе род събрящу вутце Ове же iмяху Старце i ВЪще Iнi бо iмяще кънязе iже събряще по семдьме коле од Коляде до Коляды I се весек Род правiсе Коудеснце жртве творяе i свяке Род iмяще стара коудеснiко iже iнем Радогоще даяе I се прве iма на щеле ДажБо по Нем же творi...), и так жили (а тако жiвяi). Мы же им помощь даем (Мы же сьмы iмо помоще даяхом). И так мы были...травы (они) знали, и (как) творить сосуды печенные (обожженные) во огнищах, и (по) сути (они) были гончарами умелыми (доблестными, хорошими), и (как) землю раять (пахать, облагораживать) и скот водить - были разумны (А тако бяхом...зеле бо знаiа i твърiтi сосудi пецене во огнiщЪх а соуте бЪ гонцарi доблi земе ратi а скотiя водящетi бъ розоумЪяi). Таковы и Отцы наши (по) суте (Тако i Отце наше соуте). И пришел род злой на нас, и напал (А прiде род зол на не а налезЪ), и потому пришлось нам отойти (а тому бяхом понузенi оскощiтi) в леса (до лясii) и там жить охотниками и рыбаками (а тамо жiвемо ловце а рiбанi), чтобы смогли мы бедствий избежать (абыхому мoглicя oд cтpaci yклoнщecя). Так мы жили одну тьму (Тaкo бяxoм eдiнy тeмy), и стали ставить города, огнища повсюду раскладывать (a пoщaшxoм градiе ставiтi огнiца повсуде роскладаятi). После другой тьмы (по друзе теме) был холод великий (бя хлуд велiк), и потянулись мы на полдень (а потягшеся есьме до полудене). Там ведь места злачные (Тамо бо суте мяста злащна – места где растут злаки? Раньше обозначало место изобильное, где можно благополучно и обеспеченно жить без труда, забот, хлопот и т.д. Андрей Антипович, будучи изгнан своим родителем из дома за тунеядство, нашёл дом Егора Ивановича местом злачным, где в изобилии текли мёд и молоко (Н. Успенский. Письмоводитель))...И там то Ироны (А тамо то Iронеiстi – до сих пор Иронцами называют одно из племен осетин (аланов)) скот наш забирали десятиною (скотi наша ящi десецiноу), о которой мы уговорились (о то се оугодiхом), и словом своим закрепили (?) (Ащi бытi камо словесы держетi). И потянулись мы к полуденному (потягохомсе семы до полуднена)...зеленотравью (зеленотрвiе), и было множество скота у нас (а iмхомо скотi мнозi)
Влескнига. Дощечка 2 (Эта дощечка рассказывает о наиболее древних временах древних Славян-Русичей)
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_349.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_1.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1581
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.01.16 06:34. Заголовок: Даждьбожьи внуки В и..


Даждьбожьи внуки
В изданиях Жар Птицы
в 1953-1955 А.А. Кур публиковал статьи, в которых были следующие отрывки из текста:...
февр. 1955. стр.23-28,32 - Дощ. фотостат 16а(1-10), 9(31), 11Б(15-18), 3А(10-11), 7Г(20-21), 7Д(1-14), 7Е(3-6), 7Е(13-18)...
Перечень выпусков текстов Дощек в Жар Птице 1957-1959...
Дощ. 3А (1-15), сплошной, май 1959, с.14
Дощ. 3Б (1-3), сплошной, май 1959, с.14
Дощ. 3Б (27-38), сплошной, май 1959, с.14,15
Жар Птица и Влес Книга
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_366.htm
***Жар Птица февраль 1955. Статья А. Кура - Религия пращуров-предков. Перевод с дощечек Изенбека (Продолжение), с.24

В религиозных текстах Дощечек Изенбека упоминается еще другой титул солнца - Сурож и Сурiа. Этот титул андрогинный и обозначает у предков Жизненную Силу Солнца, т.е. его мужское (Сурож) и женское (Сурiа) начала. Так символически представляли себе действие солнца на природу наши предки.
В Дощечках Изенбека имена СУРОЖ-СУРiЯ упоминаются часто. ПримЪром могут служить, приводимыя здЪсь отрывки из текстов Дощечек:
(Дощечка N3, линiя 22 и 23, лист 2, отрывокЪ) -
...ВОСПОЕМО СЛВУ СУРАЖУ А ТЕ КОМОНЬ ЗЛАТ СУРАЖІЕВ СКАКЩЕТ В НЕБЕСІ ...
или (Дощечка N1, линiя 29-30, лист 2, отрывокЪ)
...СУPІA СВЪТІ НА НЬ АДОНЬА ВІДІМО ВСЯЩСКАЯ...(ИСПОРЧЕНО)...ПЕРВЪ БО СЛВА СУРІУ СТЛУ ДІДУ ЕТЕНЬ ИЖДЕ НЕ ЗЛАЯ...
Жар Птица 1954-1955
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_372.htm
Из архива А.А. Куренкова. ГАРФ. Фонд 10143, опись 41, 7 рулон
***5-9-1 - Заголовок папки. - А.А.К. Дощьки Изенбека и другие материалы относящиеся к ним
***5-9-2,3,4,22 - Вверху справа - Копия 2/XI - 53. Лист 1-5. Пронумерованный текст - Дощ.1, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4в, 4б, 4г, 5б
***5-9-2,3 Пронумерованный А. Куром текст Дощ.1,2а,2б,3а,3б. Это из приложения к первому письму Ю. Миролюбова, написанному 26 сентября 1953г. А. Куру (так называемый Документ имени А. Изенбека и Ю. Миролюбова (состоящий из 5 листов слитнонаписанных слов древнего текста, содержание которых соответствует тексту Дощ.1, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4в, 4б, 4г, 5б(1) именно в такой последовательности)). Это приложение было перепечатано А. Куром (заверена копия 2/XI - 53), причем строки (линии по Куру) пронумерованы (А. Куром) для каждой из пяти страниц. На Листе 1 - тексты Дощечек 1 и 2а (не до конца). На Листе 2 - тексты Дощечек 2 (строки 1-12) и 3а (13-25), 3б (26-36). В тексте Дощ.3а и 3б: строка 18 - внуцi стре (внуцi сте), Божьскi (Бъжьскi); строка 19 - вечерЪ (вчерЪ); строка 27 - а осуборiтiся (а соуборiтiся); строка 32 - раде влаiще (раде владiще); в строке 28 после слова - главноще - комментарий: неразборчиво; в строке 30 после слов - по вЪцi Трояню якi - комментарий: выцвЪло, трудно прочесть


Из Музея Русской Культуры в Сан-Франциско. Фонд 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_353.htm
Дощечки Изенбека. Из фонда 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_362.htm
Мълiхом Влеса
Отце наше
Да потягне в небi
комнощь Суражоув
А да внiде на ны
Сурi вЪшатi
злотi Колове въртеще
То бо Суньце наше
iже святiаi
на домове наша
i пред Онь лiк
блiед есь лiк
огнiщ домацен
Сему БгуОгнiкуСьмурьглЪ
рцемо показатiсе
а восташетiсе небесi
а се взетi
ож до мудра свЪта
...нарцемо Му iме iе
ОгнеБъже
а iдемосе трудiтi
акi вск ден
мъленiа утврша тЪлесы
Ядымо а iдемо до поле нашi
труддятiсе
яко Бъзi велЪша вску мужу
iже чiнен есъ трудiтсеся на хлЪб свуi
ДажБове внуцi сте
любiмiчi Бъжьскi
А Бъзiско рорала
вы тако деснiце дьржащi
...Воспоемо Слву Суражiу
а такожде мыслiхом до вчерЪ
а пентократо слвiхом
Бзi ве дене
Пiiмо бо сурiцу
в знак благъстi а обцностще со Бзi
кii бо суте во Сврзiе
тако бо пiоут за щасте нь
...Воспоемо Славу Суражiу
а те комонь злат Суражiщiев
скакщет в небесi
...Дому iдяхом
потрудьщеся
тамо огiнь утворджiхом
а ядяхом покоръм наш
Рцемо
якова есте ласкоще Божьска до ны
а отыдемо к сну
Ден оубо прiде
а теме не ясть iе
...Такоже дадехом десету ОцЪм нашiм
а сенту на власве
...А тако пребухомо Слвнi
якоже Слвiм Бъзi наше
а мълiхомся
з телесы
омовленi водоу щiстоу
Дощечка 3а (с. 185) (II 3а, с. 182)
Влеса37 молим мы, нашего Отца38, чтоб двинулся по небу Конник Суражий39, и чтоб взошел над нами Сурье сказать колеса золотые вращать40. Ведь это Солнце41 наше, что светит на наши дома, и перед ликом Его бледнеет лик огнищ домашних. Огоньку сему, Семургле42 Богу говорим мы появиться и обьявиться в небе, и приняться за дело свое до самого до синего до света43...называем Ему имя Его: Огнебоже!44 и идем трудиться, как и всякий день, омовенья телу сотворя; едим и в поля идем трудиться наши, как Боги всякому велели мужу, кто способен трудиться ради хлеба своего. Даждьбоговы вы внуки, любимцы Божьи, и Божие орало45 вы так в деснице держите...Славу воспоем Прекрасному46, и до вечера думаем мы таково и пятикратно Богов мы славим в день. Пьем сурицу47 в знак благости и общности с Богами, Которые во Сварге48 суть49, так же пьют за счастье наше...Воспоем Солнечную славу, и золотой Суражий50 конь поскачет в небе...Домой идем мы, потрудившись, огонь мы там творим и пищу нашу едим. И говорим, любовь к нам Божья какова, и отходим ко сну. Итак, прошел ведь день и теме нь настает...Также даем51 десятую мы часть нашим Отцам и сотую - властям52...И так и пребываем славными, поскольку славим мы Богов и молимся с телами, омытыми водою чистою
37 Влес/Велес (позже Волос и Св. Власий), Бог, давший письменность, научивший пазхать и сеять, покровитель скота, что было в древности главным богатством
38 Бог есть един и Множествен, говорится во Влескниге, потому и Влес-один из аспектов Единого Отца
39 Солнечный Всадник/ Вестник, от суре. Сурья- Солнце
40 Поэтическое иносказание, описывающее круговое движение Солнца по небосводу
41 Возможно, санскритское слово суре, Сурья было уже несколько архаичным, и приходилось уже обьяснять, что это - то же, что русское суне/суньце Солнце
42 сьмурьгль/семарьглоi (Семаргл) - другое имя (эпитет) Бога огня Агни, часто выступающего как Солнце, т.е., фактически, еще один эпитет Солнца
43 Т.е. до рассветных сумерек
44 Т.е. обращаемся к нему по имени: Огнебоже! Агни Боже
45 Т.е. плуг
46 Т.е. Солнечному - суражiу, притяжат. от суре Солнце. Суражий - как и Хороший (Хоросий) - имея смысл солнечный издавно означало прекрасный, благой
47 Сура/ сурица / сурина (притяжат. форма от суре), тж. квасура - алкогольный ритуальный напиток
48 В небесном пространстве, на небе
49 Глагол-связка наст. вр. 3.л. мн. ч., соответствует совр. англ. are, нем. sind, польск. sa, т.е. являются, имеются, находятся, пребывают
50 Притяжат. от суре, т.е. солнечный, принадлежащий Солнцу-Сурье
51 Т.е. и давали, и даем, и будем давать, - особая глагольная форма, широко употребляемая во Влескниге
52 Т.е. тем, кто нами управляет, от глагола владоiшете - владеть, управлять
Влесова книга. Дощечки 1а, 2а, 2б, 3а, 3б (Николай Васильевич Слатин. Влесова Книга. Литературный перевод. 2 из-ие. Москва-Омск. 2003г.)
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_723.htm
Влескнига. Дощечка 3а. Ежедневная молитва (пятикратно в день) - Отче Наше - НаИзУсть
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_350.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_145.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_1.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1583
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.01.16 09:34. Заголовок: Дощка с молитвами


Даждьбожьи внуки
Фонд ГАРФ 10143, опись 80 (Архив П.Т. Филипьева), рулон 16
***14-5-46 - Из второго письма Ю. Миролюбова - А. Куру, написанного 13 ноября (текст с молитвами - 13 окт.) 1953г. (получено 19/XI-53)…
…Прилагаю, при этом еще текст Дощьки с молитвами…
Фонд ГАРФ 10143, опись 80 (Архив П.Т. Филипьева), рулон 14
***13-1-118 - (вверху в левом углу от руки - Получено 19/XI-53 из Брюсселя, Белгия, от Ю. Миролюбова; в правом верхнем углу - Документу N2. Строки слитного текста (рукой А. Кура) пронумерованы: 1-10, 1-8, 1-2). В четвертой строке от руки исправление: вместо Ы - OI в словах - хщеши ты (во всем тексте буква Ы встречается только один раз) и вместо Ц - буква Щ (в слове - упрензвенцещи).
Дощка с молитвами

пожещемотiбъжеякосенамодеяцешiсурупiтiсмьртнуанаврзiгрендешешиатоiа
бiяшешимещемтвоеммовленомзгоуасвЪнтеммрщишиощесоiаанъщнаненатенчаше
абоiсiанзнещентитооубопероунуатомовленхомсеняконьcнезбавiтихомсе
врзiгрябЪiдаiндетоiденякохщешитыазобоiхiмоупрензвенцещиагръмiтiнаноi
атобоiстесiлатвананьполiаоплоднящиагрьмидежделiящетисенаоньiтьмусемоi
блазiякоидехомповълiтвоеi...азъбоутренiаслватiренщенаимахатакорцемо
якоблгесьаподтащблагнаших...упръщенаiаоноiсутеiаковцiаутещашут...
даимешиноiвевсiднiадабудехомтiвiрнiидоконцеславоiтвоея..отщебонашесен
давождеадабендiщитаковосiднi..жьртвутiпрвiхомовщанебращноатакопоем
слвуавеликощатвоiа...
Разделить этих строк я не успел еще и предоставляю это Вам. Думаю, что это - молитва Перуну.
Дальнейший текст:

слвiхомдаьбо (вероятно, пропущено "же") абудетоiнашьпъкрвителазастоупищ
одколядоiдоколядоiаплодiнаполехадаяшеттрвоiнаскотiяаданамовосведнiе
гъвiадiаоумножитисеазьрнажитнiамножестьабоiхоммедъвiщiзатвржетiапещi
бгасвтаслвiтiсоуронжебостьодрещенодозiмоiатецiнальтотомубопоемославу
iакооцiвополЪх...
слвiхомогнебгасемьiрьгладрево гроiзущаасламуаогнекуделицерозвiяштiа
воутiевденавчерiатомубоiхомдiащiзасоутворенебрашноапiтiяякоесьедине
хранимвопопелiатоговздоiймоагорiтi...
Здесь, вероятно, моления Дажьбу и Огнебогу.
Текст: земенащеулежесяодсунадосунасвенрожiаавлкiсутетамобохоросiлуцi
а тамоведоiмоговiадоiапроплодитисеiмоволiудажьбуегожеславхом...
Как и в прежних переписках текстов, в данном случае я строго придерживался копии, сделанной в тридцать седьмом году у художника Изенбека, и ни слова не прибавил или не убавил, но, видя трудности чтения, оставил без изменения текст, дабы кто-либо, более удачливый, нежели Ваш слуга, смог бы разобрать и объяснить неясное, мне самому.
Впечатление мое таково: это одно из исчезнувших старорусских (славянских) наречий, разнящееся от известного нам древнеславянского текста. В архаизме наречия сомнений нет, а в подлинности такового тоже, ибо обороты речи указывают на известную закономерность. Что же касается подлинной старины Дощек, здесь я ничего сказать не могу, так как не являюсь специалистом.
Юрий Миролюбов. 13 октября пятьдесят третьего года. Брюссель. Бельгия
Письма Ю. Миролюбова - А. Кура
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_328.htm
Из Музея Русской Культуры в Сан-Франциско. Фонд 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_353.htm
Дощечки Изенбека. Из фонда 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_362.htm
Пожещемо Тi Бъже
якосе намо деяцешi
суру пiтi смьртну
а на врзi грендешешi
а тоя бiяшешi
мещем Твоем мовленом
Згоу а свЪнтем мрщiшi ощесы
а анъщ на не натенчаше
абы сiан знещентi
то оубо Пероуну
А то мовленхом сен
яко нь c не збавiтiхомсе
врзi грябЪ
I да iнде тоi ден
яко хщешi Ты
а зобыхiмо упрензвенщещi
а гръмiтi на ны
А то бысте сiла Тва
на нь поля оплоднящi
а грьм i дежде лiящетiсе на онь
I тьму семы блазi
яко iдехом
по вълi Твоеi
...Азъ бо утреня Слва Тi
ренщена iмах
А тако рцемо
яко блг есь
а подтащ благ нашiх
...упръщеная оны суте
як овця утещашут
...да iмешi ны ве всi днi
А да будехом Тi вiрнi
i до конце славы Твоея
...Отще бо наш
есен да Вожде
А да бендiщi тако
во сi днi
...Жьртву Тi првiхом
овщане бращно
А тако поем слву
а велiкоща Твоя
Слвiхом ДаьБо
А буде Ты
нашь пъкрвiтел
а застоупiщ
од Коляды до Коляды
А плодi на полех
а даяшет трвы на скотiя
А да намо
во све днiе
гъвядя оумножiтiсе
а зьрна
жiтня множесть
абыхом
медъвiщi затвржетi а пещi
Бга Свта слвiтi
Соуронже бость
одрещен
одо зiмы
а тецi на льто
Тому бо
поемо Cлаву
яко
Оцi во полЪх...
Слвiхом ОгнеБга Семьiрьгла
древо грызуща а сламу
а огнекуде лiце
розвiяштя во утiе в ден а вчерi
А Тому быхом дiащi
за соутворене брашно а пiтiя
яко есь едiне
хранiм во попелi
А Того вздыiмо а горiтi...
земе наше
улежеся од Суна до Суна свенрожiа
а влкi суте тамо бо хоросi луцi
а тамо ведымо говяды
а проплодiтiсе iмо волiу ДажьБу
Его же славхом...
Влескнига. Дощечка 31а. Дощка с молитвами
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_331.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_145.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_13.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1585
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.16 06:45. Заголовок: Утреня, плдня, вьщерня Слва


Даждьбожьи внуки
Фонд ГАРФ 10143, опись 80 (Архив П.Т. Филипьева), рулон 16
***14-5-46 - Из второго письма Ю. Миролюбова - А. Куру, написанного 13 ноября 1953г. (получено 19/XI-53)…

…Эти книги - дело другое. Там наука, не журналистика и не журнал, как таковой, а научное дело. Если даже, при таких условиях, будет цитация моих трудов, то это будет не сенсацией, а научным изследованием. Вообще, я человек скромный, а жизнь меня все время выдвигает (вероятно, за неимением лучших) на первые места. Очень об этом жалею, так как это мне мешает серьезно заниматься интересующими меня вопросами. При шуме серьезность пропадает.
Письма Ваши сохраню вообще, как весьма важные и в отношении документации, весьма интересные.
Изенбек заслужил, чтоб о нем посмертно (умер в сорок первом году 13 августа, в Брюсселе) писали, как о человеке искусства и патриоте, понявшем ценность Дощек. Он был гениальнейший человек, художник первой величины и большой герой Гражданской Войны (Армия ген. Корнилова, Деникина и Врангеля) и такой же большой патриот.
Таким образом, книги я Вам перешлю, и прошу Вас, по их использованию, передать их в русский Музей в Сан-Франциско (на предыдущей странице письма:…Книги Риг-Веда и Язычество и Языческий фольклор на Руси, написанные мной и находящиеся в рукописях, Вам перешлю при условии что если в них найдете что либо Вас интересующее и будете их цитировать, имя мое упомяните).
Прилагаю, при этом еще текст Дощьки с молитвами (см. Дощ.31а, более подробно: текст дощьки с молитвами (см. 13-1-118 (рулон 14) (вверху в левом углу - Получено 19/XI-53 из Брюсселя, Белгия, от Ю. Миролюбова; в правом верхнем углу - Документу N2)).
Нашел текст с пометкой ЯГ, причем считаю, что ...надо читать как Я, а ..., как яг.
Начертание слов было такое...

…Иногда встречается в тексте рисунок:...а иногда...что вероятно носило тотемический характер - первый быка, второй - собаки
Письма Ю. Миролюбова - А. Кура
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_328.htm
Из Музея Русской Культуры в Сан-Франциско. Фонд 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_353.htm
Дощечки Изенбека. Из фонда 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_362.htm
*** Жар Птица февраль 1959 с.15-17
В февральском номере А. Кур опубликовал тексты дощечек 11 (цельная), 12 (отрывок) и 13 (отрывок) (с.15-17). Всё разбито на слова и снабжено примечаниями

Дощечка N 12 интересна тем, что в самом начале, над строчкой имеются странное слово или записанный буквами -я- и –г- знак. Что этот знак или это слово –яг- означает, мы не знаем. Вполне возможно, что это есть слово яг, вошедшее в наш древний язык от кимров или скифо-суроматов, у которых, как нам, известно, слово или приставка яг (оно служило у суроматов и скифов пре фиксом и суффиксом для корня слова), имевшее значение опасности, недоверия, например: яг-лаяй (заманивающей стонами или жалобными криками), баба-яга (колдунья, ворожея, опасная старуха); бод-яга (ядовитая трава); бродь-яга (опасный путник, странник, бродячий). Дощечка заключает в себе только девять линий. По содержанию текста, его нужно причислить к дощечкам с религиозным текстом. Был ли какой-либо тест на обратной стороне этой дощечки, нам ничего неизвестно…
Жар Птица 1957-1959
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_373.htm
IАГ
Аще Сурi сiашетi
поемо хвлу Бгом
а Огнiщу Перунiу
iже есь рЪком
Потятiщ на врзi
А рцемо влiка Слву
ОцЪм ншiм
ДЪдом
яковi соуте
бе Сврзе
Прщемо
тако трiще
а iдемо
стд ншiх ведмо
iа на трвiе
Колiбо вестi iа
на iнь ступе
iдемо Ъстi
по дроузе
хвлу Бзем вознсяще
Слву пьяхом
а тако до плдне
а рщемо Слву влiку
Хрсу ЗльтРнoi
КолоВртящу
a сурiану пiемо
а тажде до вщере
А по вщере
колiбо ожде огнщi
сльжена заждiемо
а Слву вьщернiу
пьiемо ДажБу нашоi
iже реком ее Прадi наше
I ецымося
очiсте бытi
А мовлена творяще
iдемо до сны
а тамо
влiка необiась ны...
Дощечка 12 (с. 202) (II 12, с. 184)
Сурье ли засиять401, поем хвалу Богам и Огнищу Перунову, Который зовется Губителем врагов402. И речем славу великую Отцам нашим, Дедам, которые суть во Сварге. И речем так трижды и идем, стада ведем на травы. Когда вести их на другую степь, идем есть, по дороге хвалу Богам вознося, славу поем, и так до полудня, и речем славу великую Хорсу Златорунному, Вращающему Колеса403, и сурьяну404 пьем, и так до ужина. А после ужина, когда уже огнища сложенные зажигаем, и вечернюю славу поем Даждьбогу нашему, Который речется Прадедом нашим. И поспешаем очиститься. И, омовения сотворя, идем ко сну, и там великая необьяснимая…
401. Т.е. когда Сурья вот-вот засияет, восходя
402. Традиционный арийский (ведийский и авестийский) эпитет Бога-защитника, чаще всего Индры
403. коловртiашу - вращающему кола - Кола Времян - Циклы времени
404. Букв. солнечную, т.е. сурицу-суру
Влесова книга. Дощечки 11а, 11б, 12, 13 (Николай Васильевич Слатин. Влесова Книга. Литературный перевод. 2 из-ие. Москва-Омск. 2003г.)
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_727.htm
Влескнига. Дощечки 11,12,13 (Дощ.12 – отрывок молитвы (текст с пометкой ЯГ))
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_371.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_145.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_1.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1586
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.16 07:07. Заголовок: А i то всенко ден ко БозЪм зрящемо яковi есь СвЪт


Даждьбожьи внуки
Из архива А.А. Куренкова. ГАРФ. Фонд 10143, опись 41, 7 рулон
***5-9-1 - Заголовок папки. - А.А.К. Дощьки Изенбека и другие материалы относящиеся к ним
***5-9-2,3,4,22 - Вверху справа - Копия 2/XI - 53. Лист 1-5. Пронумерованный текст - Дощ.1,2а,2б,3а,3б,4а,4в,4б,4г,5(осколки)
***5-9-3,4,22 Пронумерованный А. Куром текст Дощ.4а,4в,4б,4г,5(осколки). Это из приложения к первому письму Ю. Миролюбова, написанному 26 сентября 1953г. А. Куру (так называемый Документ имени А. Изенбека и Ю. Миролюбова (состоящий из 5 листов слитнонаписанных слов древнего текста, содержание которых соответствует тексту Дощ.1,2а,2б,3а,3б,4а,4в,4б,4г,5 (осколки) именно в такой последовательности)). Это приложение было перепечатано А. Куром (заверена копия 2/XI - 53), причем строки (линии по Куру) пронумерованы (А. Куром) для каждого из пяти листов. На Листах 3,4,5 - тексты Дощечек 4а,4в,4б,4г,5(осколки). На Листе 3 - тексты Дощечек 4а (строки 1-21) и 4в (22-39). На Листах 4,5 - тексты Дощечек 4б (строки 1-23) и 4г (24-41,1-7,1-4,1-2). Тексты Дощ.4г и 5(осколки) обьединены (между ними маленькими буквами - iдЪмо а тоi)
***5-9-4 Вверху надпись - Документ А. Изенбек - Ю. Миролюбов. В правом верхнем углу - цифра 3


Из Музея Русской Культуры в Сан-Франциско. Фонд 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_353.htm
Дощечки Изенбека. Из фонда 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_362.htm
*** Жар Птица Сентябрь 1954, с.31-32


Ниже привожу дословно сохранившiйся текст, какой удалось скопировать с дощечек. МЪста текста, отмЪченныя многотичiем, указывают на текст разрушенный, или испорченный настолько, что прочесть его невозможно. Приводимый текст скопирован так, как он был начертан на дощечкЪ, т.е. всЪ слова написаны слитно без раздЪла. Начало текста утеряно. ВполнЪ возможно, что оно собою представляло славословiе к солнцу (Сурожу). Текст начинается так -
...СОУРОЖУБОСВЯТОУБОИТИНАДНОІ...АОДЕМОКАМОВИЖДЕМОЗЕМЪГОРИЯ...АЛУЦЪМОРИЯ
АИТОВСЕНКОДЕНКОБОЗЪМЗРЯЩЕМОЯКОВИЕСЬСВЪТЪГОЖЕРЪЩЕМОПЕРУНДАЖБОХОРАЯРИННОИМЕНО
И...ТАКОСПЪВАХОМСЛВУБЗЪМАЖИВЕХОМ МИЛОСТИУБОЖЬСКУДОНЕЖДЪЖИВОТАСЕГОНЗИМОСУРОЖ
АБИЕВРАЗИНАШАИЖЕСОУТЕНАТЕМЪЗИЯМИПОЛЗЩИМИАГРЗЯЩИСУТЕНАМОБОЛЪМАМАРЪММAPOИУАКО
НЦЕМЖИВОТАВСЕНЩСКИМ...ЯВИТИСЕБГУСИЛНУ...АБИЯТИТЕММЕЩЕММОЛНИИМАТАИЗДХНЕ...
CYPИAСВЪТИНАНЬАДОНЬАВИДИМОВСЯЩСКАЯ...ПЕРВЕБОСЛАВАСУРИУСТЛУДИДУЕТЕНЬИЖДЕНЕЗЛА
Я...ЗдЪсь кончается вступленiе в повЪствованiе о Старотце Орiе.
Приведенный выше текст спецiально дан для читателя, чтоб он мог представить себЪ, как этот текст записывался неизвЪстным автором на дощечку.
Чтобы читать этот текст, его нужно раздЪлить на отдЪльныя слова.
ДЪлим и получаем:...СОУРОЖУ БО СВЯТУ ИТИ НАД НЫ...АОДЕМО КАМО ВИЖДЕМО ЗЕ МЪ ГОРИЯ...А ЛУЦЪ МОРИЯ АИ ТО ВСЕНКО ДЕНКО БОЗЪМ ЗРЯЩЕМО ЯКОВИ ЕСЬ СВЪТЪ ГОЖЕ РЪЩЕМО ПЕРУН ДАЖБО ХОРА ЯРИННЫ ИМЕНЫ...ТАКО СПЪВАХОМ СЛВУ БОЗЬМА ЖИВЕХОМ МИЛОСТИУ БОЖЬСКУ ДОНЕЖДЪ ЖИВОТА СЕ ГОНЗИМО СУРОЖА БИЕ ВРАЗИ НАША ИЖЕ СУТЕ НА ТЕМЪ ЗИЯМИ ПОЛЗЩИМИ А ГРОЗЯЩИ СУТЕ НАМО БОЛЪМА МАРОМ МAPЫ У КОНЦЕМ ЖИВОТА ВСЕНЩСКИМ...ЯВИТИ СЕ БОГУ СИЛНУ...А БИЯТИ ТЕМЕ МЕЩЕМ МОЛНИИ МАТ А ИЗДХНЕ...CYPИA СВЪТИ НА НЬ АДОНЬ ВИДИМО ВСЯЩСКАЯ...ПЕРВЕ БО СЛАВА СУРИУ ОТ ЛУДИ ДУЕТЕНЬ (М.Б. ДУЕ ТЕНЬТ) ИЖДЕ НЕ ЗЛАЯ...СОУРОЖУ БО СВЯТУ ИТИ НАД НЫ...АОДЕМО КАМО ВИЖДЕМО ЗЕМъ ГОРИЯ...А ЛУЦЕ МОРИЯ АИ ТО ВСЕНКО ДЕНКО БОЗЪМ ЗРЯЩЕМО ЯКОВИ ЕСЬ СВъТЪ ГОЖЕ РъЩЕМО ПЕРУН ДАЖБО ХОРА ЯРИНЫ ИМЕНЫ...ТАКО СПъВАХОМ СЛВУ БОЗЬМА ЖИВЕХОМ МИЛОСТИУ БОЖЬСКУ ДОНЕЖДъ ЖИВОТА СЕ ГОНЗИМО СУРОЖА БИЕ ВРАЗИ НАША ИЖЕ СУТЕ НА ТЕМъ ЗИЯМИ ПОЛЗЩИМИ А ГРОЗЯЩИ СУТЕ НАМО БОЛъМА МАРОМ МAPЫ У КОНЦЕМ ЖИВОТА ВСЕНЩСКИМ...ЯВИТИ СЕ БОГУ СИЛНУ...А БИЯТИ ТЕМЕ МЕЩЕМ МОЛНИИ МАТ А ИЗДХНЕ...CУPИA СВъТИ НА НЬ АДОНЬА ВИДИМО ВСЯЩСКАЯ...ПЕРВъ БО СЛАВА СУРИУ ОТ ЛУДИ ДУЕТЕНЬ (М.Б. ДУЕ ТЕНЬТ) ИЖДЕ НЕ ЗЛАЯ...ИЗТЕЯТЕМъ ИЗДЫСЯ ИЗДЫБШЕСЕ ЗЛО ПЛЕМЕННО ДАСУВО А ТО ЗЛО ПЛЕМЕНО НА ПРАЩУРИ НАША НЕТЕЦъ...И НАЛъЗЕИЯ СЯ МНОЗъ У ТЩЕНИА У МАРЖЕНИ А ТЫ ОРИЕ СТАРОТЕЦЬ РъЩЕ ИДЕМО ОД ЗЕМъ ТОЯ ИДъЖЕ ХУНІЕ НАША БРАТЧИ ЗАБИЮТЬ ТО БО ТО КРВИ О ЩАСТИ ЗВъРШИ СКОТИ НАША КРАДЩИ А ДъЦИ ЗБИЯЩИ...А ТО БО ТО СТАРОТЕЦ РъКА ТЕЩАХОМ ДО ИНИЯ ЗЕМъ ЯКОВА ТЕЩЕ МЕДЫ И МЛЕЦИМА А И ЕСТЬ ТА ЗЕМЪ ОТОЩАХУ ВСИИ СЫНОВъ ТРИЕ ОД ОРИЮ БЯШЕТИ КИЕ ПАЩЕКА ГОРОВАТО ОУДЬ ТРИЕ СЛАВНЫ ПЛЕМЕНА ИСТЕКША...СЫНОВЕ БЯЩИ ХОРОБРИЕ ВОДЩИ ДРУЖИНЫ А ТАКО СЕ СъДШЕ НА КОМОНИЯ А ТъЩАХУ...ЗА НЬ ъДЕ ДРУЖИНЫ МЛАНДЕНЧИ СКОТИ КРАВИ ПОВЕНЗЫ БЫЩ...ОВЦЩИ...ъЩАШЕТІ ДъЦКИ СТАРОЦИ МАТЕРЕ ЖЕНИ ЯКОЖЕ МАОНИЕ ЛЮДИА ТКА ІДОША ДО ПЛУДНъ ДО МОРъ ЯМЕЩЕМА РАЗИЩА ВРЗИ ИДША ДО ГОРЕ ВЪЛИКИЯ А ДО ПУТИ ТРАВНИЯ ІДъЖЕ БЯЩЕТІ ЗЛАКУ МНОЗЕМА...ТАМО СЕ...СВ...КІЕ ИЖЕ БЯЩ СТРОИЩЕМ КИИВУ ТА БО БЯ СТЛ РУСЕК...МНОГИЯ КРВъСТНЫЩА ТЫОХ ОХОД СЛОВЯНОМ...АНИТИЕ НЕ БРЕГОША ЗЛОМ А ТъКОШЯ КАМО ОРИЕ РъКСТЕ ИБО КРВЕНЬ ЕСЬ ВАТАЯ А КРЯВЬ НАШЕ ПРОТОРЩЕЩЕЖ ЕСМЫ ВСИ ЕСЬМъ РУСИЩИ НЕ СЛУХАТЕ СЕ ВРАЗъМ ИЖЕ РЕКУТ НъСТЕ ДОБЛИЯ...ОД ОЦЕ ОРИЕ ІДЕМО А ТОИ ЩАС ОД ЩАСУ СЕ НАРЖДАЕЦЯ СРЕДЕ НЫ...ВІЯЖЕСЕ СЬК БО ЕСЬ ПО САМЫЯ СМЬРТЕ...НА ЗА ЗБЕНДЖЕМО СЬМЫ ТАКОЖЕ ИЛЬМЦИ ЯКОВИ НАС ОХРАНИША НЕ ЕДИНЕ А С НАМА СОСЛИЯХУСЕ А КРЯВЬ СВЕДАЯЙ И НАМО...ДРИВъ БЯ НА РУСИ ХЗЯРИЕ ДНЕС ЕСВА ВОРЯЗІ...МЫ Ж ЕСЬМИ РУСИЩИ КОЛІ НЕ ВРЯЗІ...(большой разрыв, текст совершенно разрушен-растоптан)
Дальше текст начинается словами:...ОСТАВИХОМ НА СУРИУ МЛЕКЫ НАШЯ ВО ТРАВЕХ ЗАНОЩИЮТ ЛЩЕМО ДО НЬ ЩАЛЮ А ИНИ ТРВИЯ ЯКОЖЕ РъКША ПРАСТАРОЦИ А ДАИМО СЕ СУРИТИСЯ ЯРИМ ОТРИЧИ ВО СЛВУ БОГОМ ПЕНТОКРТ ДЕННъ...ТА БО ТО НАШЯ СТАРА ПОТЩИ НА БОЗЕМ БЛЮЖНА ЕСЬ ПОТРЕБИТИ...А ТРЕБЬ ТА БУДИ ПОВЯЗОМ МЕЗИ НЫ (большой разрыв, текст уничтожен)
(Начинается словами заклятия)...АНИ МАРА НИ МОРОКА НЕ СМИъМО СЛАВИТИ...ТИ БО ТО ДИВЫ СУТЕ НАШЕ НЕЩАСТЬ...НАШЕ ДИДО ЕСЬ ВЕ СВРЗъ...(конец)
Этими отрывочными словами заклятiя, древнiй сказ-увещеванiе волхва-лЪтописца заканчивается. Весь остальной текст разрушен и его возстановить невозможно. Разрушители - красные бандиты сдЪлали свое подлое дЪло и русскiй народ потерял подробности и конец замЪчательного преданiя Об ИсходЪ Трех Русских Славных Племен Из Древней Индии Под Водительством Староца Орiя.
Жар Птица 1954-1955
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_372.htm
*** Жар Птица май 1959 с.16

Дощечка N 4 (обр. сторона) линии 26-46 или по порядку 1-22
Жар Птица 1957-1959
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_373.htm
Соурожiу бо Святоу
бытi над ны...
а iдемо камо вiждемо
земЪ горiя
…алу се морiя
Всенко ден ко БозЪм зрящемо
яковi есь СвЪт
Его же рЪщемо
Перун ДажБо Хор а Яр
i iно iмены
...тако спЪвахом Слву БзЪм
а жiвехом мiлостiу Божьску
донеждЪ жiвота се гонзiмо
Сурожа бiе вразi наша
iже соуте на Те
мЪзiямi ползщiмi
а гръзящi суте намо
болЪма Маръм Мapою
а концем жiвота всенщскiм
...явiтiсе Бгу Сiлну
...а бiятi теме
мещем молнiiм
а та iздхне
...Сypiа свЪтi на нь
а до нь
а вiдiмо всящская...
ПервЪ бо Слва Сурiу
СтлуДiду
етень iждене злая...
Сурожу ведь Святу быть над нами (Соурожiу бо Святоу бытi над ны - т.е. Солнце Святое пребывает над нами)...и идем мы туда, где видим (а iдемо камо вiждемо), что земли горят (земЪ горiя)…алу се морiя (? – обычно переводят – к Лукоморью ?). И всякий день к Богам зрящем (зрящемо), которые есть Свет (яковi есь СвЪт). Его же мы называем Перун, Даждьбог, Хор и Яр (Его же рЪщемо Перун ДажБо Хор а Яр), и другими именами...Так воспеваем славу мы Богам (тако спЪвахом (перфектная форма и означает: пели, поем и будем петь) Слву БзЪм) и живем милостию Божеской, покуда жизни не лишимся (донеждЪ жiвота се гонзiмо). Сурожа бьет врагов наших, которые суть на Нее (и/или на Него) мизгири-пауки ползущие (iже соуте на Те мЪзiямi ползщiмi), и грозящие по-суте нам болями (болЪма) и Маром-Марой (Маръм Мapою), и концом жизни всяческим (концем жiвота всенщскiм)...Явиться Богу Сильному (явiтiсе Бгу Сiлну)...и бить тьму (а бiятi теме) мечом-молнией (мещем молнiiм), и они издохнут (а та iздхне). Сурья светит на нас и к нам (Сypiа свЪтi на нь а до нь), и видим всяческое (а вiдiмо всящская)...Во-первых (ПервЪ бо), слава Сурье (Слва Сурiу), Светлому Деду (СтлуДiду), которые изгоняют злую (етень iждене злая)...
Влескнига. Из Дощечки 4г (И всякий день к Богам зрящем, которые есть Свет. Его же мы называем Перун, Даждьбог, Хор и Яр)
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_351.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_145.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_1.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ять
постоянный участник
Пост N: 1591
Зарегистрирован: 27.08.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.01.16 06:47. Заголовок: Даждьбожьи внуки Пуб..


Даждьбожьи внуки
Публикуя фотокопии М-Н. Ф. Скрипник предпослал им следующее предисловие, которое мы воспроизводим (в своем переводе с украинского на русский): При тщательном разборе архива покойного Ю. Миролюбова в Аахене выявилось, что — кроме еще нигде не опубликованных 16-ти дощечек Изенбека — в нем находились также и тексты следующих четырех дощечек, а именно: 16б, 34, 38а и 386. Тогда же было установлено, что далеко не все копии текстов, которые были уже опубликованы в Жар-птице и в сочинениях С. Лесного, сохранились в архиве (с.180)

…Дощечка 386 (Уривки з архіву Ю. Міролюбова)
Даждьбогъна струзЪ своемъ біяшетъвъсварзЪпремоудрЪйяковаестеси-
няаструготыйсіяшетъасрящетоякозлатогнебогомроспаленесть…тогодо-
уханіеживотъестевскіятвареаприбЪжищіе…вскмужблаготъгъвидЪтеможа-
шетоанижезълокійбогомонедобатыйпребудеякослЪподанеимешесъными-
щастеякожовсякодозлоіидущосооныдокънцепребудетъ
1. даждьбог на струзЪ своемъ біашетъ въ сварзЪ
2. премоудрЪі іакова есте соініа а струг отоіі
2. сііашетъ а сріащето іако злато огнебогом роспаленесть. . .того доуханіе животъ есте вскііа
3. тваре а прібьжіщіе…вск муж благо тъгъ відЪте можаше то аніже зъло кіі богом онедоба тоіі
4. пребуде іако слЪпо да не імеше съ ноімі часте іакоже всіако до злоіі ідучо со оноі
5. до кънце пребудетъ (с.224)
О.В. Творогов. Влесова книга. с.170-254. Труды Отдела древнерусской литературы. Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); 1990. Т.43
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=kGIYd1Fx_pc%3d&tabid=2289
ДаждьБогъ
на струзЪ своемъ
бiяшетъ
въ СварзЪ премоудрЪi
якова есте сiнia
А струго тоii сiяшетъ
А сряще То
яко злато
ОгнеБогом роспаленесть
...ТоГо доуханiе
жiвотъ есте вскiя тваре
а прiбЪжiщiе
...Вск муж Благо ТъГъ
вiдЪте можаше то
А нiже зълокii
Богомо не доба
Тоii пребуде
яко слЪпо
Да не iмеше съ нымi
часте
якоже всяко
до злыi iдущо
со оны
до кънце пребудетъ
Даждьбог на струге (струзЪ) своем пребывает (бiяшеть -…от бытi - наст. вр. 3 л. ед. ч. есть; находиться; пребывает) во Сварге весьма голубой (въ СварзЪ премоудрЪi – 1. весьма лазурной, голубой 2. возм., тж. И премудрой; ср. тж. мондре — им. п. ед. ч. лазурное; голубое; небесного цвета (ср. польск. modry голубой, васильковый, синий; сербск. модар синий; цркслав. мондръ синеватый, синеватосерый; чешек, modry синий; modro nebes, синева (лазурь) небес; украинск. модрина лиственица), мудра — род. п. м.р. ед. ч. лазурного; синего; голубого; древнерусск. медроочтie - синеглазые), каковая есть синяя (якова есте сiнia), и струг тот сияет (А струго тоii сiяшетъ), и сияет оно (А сряще То) как золото, Огнебогом раскаленное (яко злато ОгнеБогом роспаленесть - прич. страд. пр. вр. ед.ч. раскаленное; распаленное; разожженное)...Его дыхание (ТоГо доуханiе) жизнь есть (жiвотъ есте) всякой твари и прибежище (вскiя тваре а прiбЪжiщiе)...Всякий муж Благого Того (Благо ТъГъ - Благо — им.п. с.р. добро; собират. доброе; благо; благополучие (санскр. bhaga nom.рr. Бхага. один из Адитьев; счастье; благополучие; красота; любовь)…) видеть может (вiдЪте можаше то), но не злоокий (А нiже зълокii), (который) о Богах не заботится (Богомо не доба - БОГОМО — дат.п. мн.ч. Богам; доба - наст. вр. 3 л. ед.ч.. от гл. дбате – заботится…). Такой пребудет подобно слепому (Тоii пребуде яко слЪпо) - да не имеешь с ними части! (Да не iмеше съ нымi часте - 1. им., вин., род.п. от часть; участь (санскр. casta 1. p.p. от cams хвалить; восхвалять; одобрять 2. n. хвала; награда…); русск. часть - ж. доля цЪлаго, дробь, не все или не цЪлое, отдЪл, отрЪзъ; пай, доля соби въ чемъ; На примере этого слова хорошо видно, что как счастье, так и несчастье — от часть/ участь, в смысле - то, - что выпадает при разделе/дележе -, тж. - в чем принимаешь участие -. Таким образом выражение - да не имеешь с ними части! - можно понять так: не принимай участия в делах таких/такого!) - потому как всякий к дурным идущий (всяко до злы iдущо) с ними до конца пребудет (со оны до кънце пребудетъ)
Влесова книга. Влесова книга. Дощечка 38а,б (Николай Васильевич Слатин. Влескнига II: Исходные тексты. Буквальный перевод. Перевод с древнерусского, подготовка древнего текста, примечания: Омск, 2006. 496c.
http://vleskniga.com/
Влескнига. Из Дощечки 38б (Всякий муж Благого Того видеть может)
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_352.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_145.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_13.htm
Даждьбожьи внуки
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_386.htm

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 300 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All [только новые]
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нетСоздай свой форум на сервисе Borda.ru
Форум находится на 44 месте в рейтинге
Текстовая версия